hát triển kinh tế hộ và kinh tế trang trại gắn với xóa đói giảm nghèo bền vững ở Tây Nguyên. Mã số TN3/X19

Chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Đức Đồng
Thời gian thực hiện 2013 - 2014
Thuộc chương trình Chương trình KHCN trọng điểm cấp nhà nước “Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên”, Mã số KHCN-TN3/11-15 (Chương trình Tây Nguyên 3).
Cán bộ tham gia
Tổng kinh phí 2.120.000.000 đồng (Hai tỷ một trăm hai mươi triệu đồng)
Xếp loại đề tài Khá
Mục tiêu đề tài

Làm rõ đặc điểm, xu hướng phát triển của kinh tế hộ và kinh tế trang trại ở Tây Nguyên từ Đổi mới đến nay. Trên cơ sở đó, đề xuất giải pháp phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại gắn với xóa đói giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2015 – 2020, tầm nhìn 2030.

Kết quả đạt được

- Về khoa học: Bộ báo cáo của Đề tài (Báo cáo tổng hợp, Báo cáo tóm tắt và báo cáo kiến nghị); Bộ cơ sở dữ liệu kết quả điều tra khảo sát 1000 hộ gia đình và 160 trang trại tại 5 tỉnh Tây Nguyên.
- Về ứng dụng: Chuyển các báo cáo cho các cơ quan có liên quan theo đề nghị của Ban Chủ nhiệm Chương trình.

Những đóng góp mới

- Góp phần hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại gắn với xóa đói giảm nghèo bền vững.
- Nhận diện, đánh giá đặc điểm, xu hướng phát triển của kinh tế hộ, kinh tế trang trại ở Tây Nguyên từ Đổi mới đến nay, phát hiện những hạn chế và nguyên nhân, những vấn đề đặt ra.
- Làm rõ vai trò, vị trí của kinh tế hộ, kinh tế trang trại trong phát triển kinh tế - xã hội và xóa đói giảm nghèo bền vững ở Tây Nguyên.
- Xây dựng hệ thống quan điểm định hướng và giải pháp phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại gắn với xóa đói giảm nghèo bền vững ở Tây Nguyên, giai đoạn 2015 – 2020.

Sản phẩm

- Các bài báo đã công bố (liệt kê):

Phát triển kinh tế trang trại vùng Tây Nguyên: nhìn từ góc độ phát triển bền vững - Tạp chí Phát triển bền vững Vùng, (thuộcViện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) (ISSN 2354-0829), số 3(9-2014), tr 37-43

Kinh tế hộ, trang trại và vấn đề liên kết phát triển bền vững nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng  -  Tạp chí Khoa học xã hội Tây Nguyên (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) (ISSN 1859-4042), số 4(16)2014, tr 3-9.

Phát triển kinh tế hộ nông dân trong phát triển bền vững Tây Nguyên. - Tạp chí Phát triển bền vững Vùng, (thuộcViện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) (ISSN 2354-0829), số 4 (12-2014), tr 29-38.

Phát triển kinh tế trang trại của đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ tỉnh Đắk Lắk. - Tạp chí Phát triển bền vững Vùng, (thuộcViện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) (ISSN 2354-0829), số 2(6/2015), tr 49-57

Phát triển kinh tế trang trại Tây Nguyên trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới và toàn cầu hóa. - Tạp chí Nghiên cứu Địa lý nhân văn, (thuộcViện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam)(ISSN 2354-0648), số 2(9) 2015, tr 22-29.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".