Nghiên cứu hệ thống báo cáo hỗ trợ quản lý trong các hệ thống thông tin quản lý.

Chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Minh Tuấn
Đơn vị thực hiện Viện Công nghệ Thông tin
Thời gian thực hiện 2008 - 2009
Tổng kinh phí 300 triệu đồng
Mục tiêu đề tài
 •  Nghiên cứu và hệ thống hóa các dạng báo cáo tổng hợp linh hoạt phục vụ quản lý và cách xây dựng chúng.
 •  Nghiên cứu hệ thống cơ sở dữ liệu và phương pháp lưu trữ, xử lý dữ liệu hỗ trợ tạo lập các báo cáo tổng hợp linh hoạt.
 •  Nghiên cứu công cụ để thể hiện và thao tác được với các báo cáo tổng hợp linh hoạt.
 •  Nghiên cứu các kỹ thuật sử dụng datawarehouse nhằm khai thác dữ liệu hiệu quả và mở rộng phạm vi triển khai các báo cáo tổng hợp linh họat.
Nội dung đề tài


 Năm 2008:

 •  Nghiên cứu xác định các dạng báo cáo tổng hợp linh hoạt (báo cáo động).
 •  Nghiên cứu một số hệ thống quản trị CSDL, nghiên cứu về cách tổ chức thông tin phù hợp với việc tạo lập báo cáo tổng hợp linh hoạt.
 •  Phân tích bài toán, nghiên cứu công cụ phục vụ việc xây dựng module chuyển đổi từ CSDL thông thường sang dạng CSDL hỗ trợ báo cáo tổng hợp linh hoạt.
 •  Phân tích bài toán, nghiên cứu công cụ phục vụ việc xây dựng một module thực hiện chức năng kết xuất báo cáo tổng hợp linh hoạt theo những dạng đã được nghiên cứu.
 •  Phân tích thiết kế CSDL chỉ tiêu kinh tế xã hội.
 •  Xây dựng CSDL quản lý kho sách.

Năm 2009:

 •  Hoàn thành các bài báo liên quan đến các nghiên cứu của đề tài (3 bài báo).
 •  Xây dựng một chương trình chuyển đổi từ CSDL thông thường sang dạng CSDL hỗ trợ báo cáo tổng hợp linh hoạt.
 •  Xây dựng một chương trình hỗ trợ tạo lập báo cáo tổng hợp linh hoạt.
 •  Xây dựng CSDL chỉ tiêu kinh tế xã hội, cập nhật dữ liệu chạy thử nghiệm CSDL chỉ tiêu kinh tế xã hội, CSDL quản lý kho sách.
 •  Ứng dụng chương trình chuyển đổi CSDL thông thường sang dạng CSDL hỗ trợ báo cáo tổng hợp linh hoạt cho CSDL quản lý kho sách và CSDL chỉ tiêu kinh tế xã hội.
 •  Ứng dụng chương trình hỗ trợ tạo lập báo cáo tổng hợp linh hoạt cho CSDL quản lý kho sách và CSDL chỉ tiêu kinh kế xã hội.
Kết quả đạt được
 • Nghiên cứu xác định các dạng báo cáo tổng hợp linh hoạt (báo cáo động).
 • Nghiên cứu một số hệ thống quản trị CSDL, nghiên cứu về cách tổ chức thông tin phù hợp với việc tạo lập báo cáo tổng hợp linh hoạt: Phân tích bài toán, nghiên cứu công cụ phục vụ việc xây dựng module chuyển đổi từ CSDL thông thường sang dạng CSDL hỗ trợ báo cáo tổng hợp linh hoạt.
 • Phân tích bài toán, nghiên cứu công cụ phục vụ việc xây dựng một module thực hiện chức năng kết xuất báo cáo tổng hợp linh hoạt theo những dạng đã được nghiên cứu.
 • Xây dựng một chương trình chuyển đổi từ CSDL thông thường sang dạng CSDL hỗ trợ báo cáo tổng hợp linh hoạt.
 • Xây dựng một phần mềm công cụ chương trình hỗ trợ tạo lập báo cáo tổng hợp linh hoạt.
 • Xây dựng CSDL chỉ tiêu kinh tế xã hội. CSDL quản lý kho sách. Cập nhật dữ liệu chạy thử nghiệm: Ứng dụng hai phầm mềm công cụ trên cho các CSDL này.
Những đóng góp mới
 • Nghiên cứu, xác định và hệ thống hóa các dạng báo cáo đầu ra của các hệ thống thông tin (HTTT) quản lý, xác định được các dạng báo cáo tổng hợp linh họat: Phân tích chi tiết bản chất và các yếu tố liên quan đến việc kết xuất báo cáo, trong đó đặc biệt là báo cáo tổng hợp linh hoạt, làm cơ sở phục vụ cho các công tác nghiên cứu xây dựng các công cụ hỗ trợ tạo lập báo cáo tổng hợp linh hoạt.
 •  Nghiên cứu một số hệ quản trị CSDL, công cụ và phương pháp lưu trữ, xử lý hỗ trợ tạo lập báo cáo, từ đó lựa chọn phi chuẩn hóa CSDL, làm phương pháp tăng tốc độ truy xuất dữ liệu và đơn giản hóa các truy vấn kết xuất báo cáo. Trên cơ sở đó đề xuất một số quy trình với các phép biến đổi phi chuẩn hóa CSDL. Xây dựng một phần mềm chương trình (SDataTuning) hiện thực hóa qui trình và các phép biến đổi đó, phục vụ việc phi chuẩn hóa các CSDL thuộc hệ quản trị SQL Server từ 2000 trở lên.
 •  Nghiên cứu và đề xuất một quy trình hỗ trợ tạo lập báo cáo tổng hợp linh hoạt dựa trên công nghệ XML. Từ đó xây dựng một phần mềm chương trình (SReport) thực hiện quy trình này cho các loại báo cáo dạng bảng biểu. Qui trình và phần mềm có thể ứng dụng cho các CSDL khác nhau thuộc hệ quản trị SQL Server từ 2000 trở lên.
Sản phẩm

Sản phẩm khoa học:

 •  04 bài báo đăng tại tạp chí và báo cáo hội nghị khoa học.
 •  Báo cáo khoa học và tài liệu  nghiên cứu thuộc đề tài:
  + Nghiên cứu xác định các dạng báo cáo tổng hợp linh hoạt.
  + Nghiên cứu một số hệ quản trị CSDL và cách chức tổ chức thông tin hỗ trợ việc  tạo lập báo cáo tổng hợp linh hoạt.
  + Phân tích bài toán và nghiên cứu công cụ phục vụ xây dựng module chuyển đổi CSDL hỗ trợ kết xuất báo cáo tổng hợp linh hoạt.
  + Phân tích bài toán và nghiên cứu công cụ phục vụ xây dựng module kết xuất báo cáo tổng hợp linh hoạt.
  + Tài liệu phân tích thiết kế CSDL chỉ tiêu KTXH.
  + Tài liệu phân tích thiết kế CSDL quản lý kho sách.
  + Chương trình hỗ trợ phi chuẩn hóa CSDL SDataTuning - Đặc tả giới thiệu và hướng dẫn sử dụng (HDSD).
  + Chương trình hỗ trợ tạo lập báo cáo tổng hợp linh hoạt SReport - Đặc tả giới thiệu và HDSD.

Sản phẩm phần mềm:

 •  Chương trình phi chuẩn hóa CSDL SDataTuning (thực hiện các phép biến đổi phi chuẩn hóa đối với các CSDL có cấu trúc được xây dựng với hệ quản trị CSDL SQL Server 2000 trở lên. Sản phẩm đã được giới thiệu và trưng bày tại hội chợ Techmart Vietnam Asian +3 năm 2009 từ ngày 18-20/9/2009).
 •  Chương trình hỗ trợ báo cáo tổng hợp linh hoạt SReport (ứng dụng đối với các CSDL có cấu trúc được xây dựng với hệ quản trị CSDL SQL Server 2000 trở lên. Sản phẩm đã được giới thiệu và trưng bày tại hội chợ Techmart Vietnam Asian +3 năm 2009 từ ngày 18-20/9/2009).
 •  Phần mềm CSDL chỉ tiêu kinh tế xã hội (phục vụ ứng dụng hai phần mềm công cụ nêu trên).
 •  Phần mềm CSDL quản lý kho sách (phục vụ ứng dụng hai phần mềm công cụ nêu trên).

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".