Xây dựng mô hình ứng dụng chế phẩm vi sinh chịu mặn để xử lý thủy vực ô nhiễm ven biển - Mã số nhiệm vụ : VAST.BVMT.01/17-18

Chủ nhiệm đề tài TS. Đỗ Văn Mạnh
Đơn vị thực hiện Viện Công nghệ Môi trường
Thời gian thực hiện 2017 - 2018
Thuộc chương trình Nhiệm vụ Sự nghiệp môi trường
Cán bộ tham gia
Tổng kinh phí 1200 triệu đồng
Xếp loại đề tài Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Xây dựng được mô hình sử dụng các chế phẩm vi sinh vật chịu mặn để xử lý ô nhiễm nền đáy tại khu vực âu thuyền Thọ Quang, thành phố Đà Nẵng.

Kết quả đạt được

• Về khoa học:
- Đề tài đã đánh giá được diễn biến hiện trạng chất lượng môi trường nước và trầm tích đáy của âu thuyền Thọ Quang, thành phố Đà Nẵng theo thời gian.
- Đề tài đã phân lập, tuyển chọn, sản xuất được chế phẩm vi sinh vật chịu mặn có chứa các chủng vi sinh vật bản địa có khả năng phân giải protein, tinh bột, xenlulo và kitin, vi khuẩn tía không lưu huỳnh.
- Đã tiến hành và thu được bộ số liệu kết quả từ thực nghiệm đánh giá sự phân giải các hợp chất hữu cơ và dinh dưỡng bằng chế phẩm vi sinh vật tạo ra trong điều kiện phòng thí nghiệm và ở quy mô pilot ngoài hiện trường với diện tích 100 m2 tại âu thuyền Thọ Quang, thành phố Đà Nẵng.
• Về ứng dụng:
- Chế phẩm vi sinh vật do đề tài nghiên cứu bao gồm các nhóm vi sinh vật có khả năng phân hủy các chất hữu cơ có trong môi trường ở mức độ mạnh, do đó có triển vọng cao trong việc tiếp tục nghiên cứu tổ hợp các chủng vi sinh vật để tăng cường hiệu quả phân hủy các chất hữu cơ cho các quá trình xử lý nước thải và bùn.
- Những kết quả và sản phẩm mà đề tài đã đạt được cho thấy tính khả thi để áp dụng, nhân rộng mô hình sử dụng chế phẩm vi sinh vật chịu mặn để xử lý ô nhiễm nền đáy ở các tỉnh có biển ở nước ta, đặc biệt là khu vực duyên hải miền Trung.
- Trong quá trình thực hiện đề tài Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng đã rất quan tâm và có yêu cầu đặt hàng để chuyển giao công nghệ cho phía địa phương sử dụng chế phẩm này.

Một số hình ảnh của đề tài: 

T4.42.dvmanh1

T4.42.dvmanh3

Những đóng góp mới

- Đề tài đã góp phần làm phong phú thêm bộ số liệu về hiện trạng chất lượng môi trường tại khu vực Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang, thành phố Đà Nẵng.
- Đề tài đã tạo ra được chế phẩm vi sinh vật có khả năng chịu mặn có chứa các chủng vi sinh vật có khả năng phân giải mạnh các hợp chất như protein, tinh bột, kitin, xenluloza và vi khuẩn tía không lưu huỳnh.
- Lần đầu tiên chế tạo thành công chế chế phẩm vi sinh vật chịu mặn được sử dụng trong thực nghiệm đánh giá hiệu quả xử lý bùn đáy cho môi trường nước mặn có nồng độ ô nhiễm hữu cơ và dinh dưỡng cao.
- Đề tài cũng đã đăng 01 Giải pháp hữu ích liên quan đến quy trình sản xuất và ứng dụng chế phẩm vi sinh vật chịu mặn trong xử lý nền đáy.

Sản phẩm

• Các bài báo đã công bố:
- “Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật chịu mặn để xử lý ô nhiễm nền đáy tại âu thuyền Thọ Quang, Đà Nẵng”, Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, tập 22/số 1 (đặc biệt), 2017.
- Đã gửi và được chấp nhận 02 bài báo khoa học ở Tạp chí Phân tích Hóa, Lý, Sinh học có mã số ISSN: 0868-3224:
+ “Application of biodegradation process of microorganism to remove high organics and nutrient compounds in sediment of Tho Quang Dock”.
+ “Nghiên cứu diễn biến chất lượng môi trường nước tại âu thuyền Thọ Quang, thành phố Đà Nẵng”.

• Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích:
Đã nộp đơn đến Cục Sở hữu trí tuệ và được chấp nhận đơn về sáng chế: “Quy trình sản xuất chế phẩm vi sinh vật chịu mặn dạng viên và chế phẩm vi sinh vật chịu mặn dạng viên thu được từ quy trình này”, theo quyết định số 86020/QĐ-SHTT ngày 28/11/2018.

• Các sản phẩm cụ thể:
- 300 kg chế phẩm vi sinh xử lý nền đáy, có tích hợp các chủng vi khuẩn chịu mặn thuộc nhóm phân giải protein, tinh bột, kitin, xenluloza và vi khuẩn tía không lưu huỳnh để phục vụ cho 02 thực nghiệm trong phòng thí nghiệm và ngoài hiện trường.
- 01 Quy trình sản xuất chế phẩm vi sinh chịu mặn để xử lý bùn đáy thủy vực ven biển.
- 01 chủng vi khuẩn tía không lưu huỳnh được định tên đến loài.
- 01 mô hình và quy trình ứng dụng chế phẩm vi sinh vật để xử lý thủy vực ô nhiễm ven biển đặt tại âu thuyền Thọ Quang, thành phố Đà Nẵng.
- 01 Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện đề tài.

• Các sản phẩm khác:
- Tham gia đào tạo 01 Thạc sỹ chuyên ngành Công nghệ sinh học.
- Quyết định chứng nhận 12 cán bộ trong đơn vị được đào tạo về sử dụng chế phẩm vi sinh vật trong xử lý nền đáy cho môi trường nước mặn, theo quyết định số 01/QĐ-VCNMT ngày 02/1/2019.
- Tổ chức thành công 01 Hội thảo khoa học về “Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm vi sinh vật chịu mặn để xử lý thủy vực ô nhiễm ven biển”.

Địa chỉ ứng dụng

Khu vực Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang

Kiến nghị

Nh?ng k?t qu? nghiên c?u và các s?n ph?m khoa h?c mà ?? tài ??t ???c cho th?y tính kh? thi ?? áp d?ng, nhân r?ng mô hình s? d?ng ch? ph?m vi sinh v?t ch?u m?n ?? x? lý ô nhi?m n?n ?áy ? các t?nh có bi?n ? n??c ta, ??c bi?t là ? khu v?c duyên h?i mi?n Trung.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".