Ứng dụng ảnh viễn thám và GIS trợ giúp quản lý, quy hoạch trong một số khu vực phát triển trọng điểm của tỉnh Đồng Nai - Mã số đề tài: VAST.NĐP.06/16-17

Chủ nhiệm đề tài ThS. Chu Xuân Huy
Đơn vị thực hiện Viện Công nghệ Vũ trụ
Thời gian thực hiện 2016 - 2018
Tổng kinh phí 1.350.000.000 đồng, trong đó: - VAST: 700.000.000 đồng - Bộ, ngành, địa phương: 650.000.000 đồng
Xếp loại đề tài Khá
Mục tiêu đề tài

- Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS xây dựng các lớp dữ liệu không gian trợ giúp cho công tác quy hoạch khu vực nghiên cứu.
- Xây dựng công cụ phần mềm trợ giúp công tác quy hoạch nhằm phát triển bền vững tại địa bàn tỉnh Đồng Nai, với hai khu vực nghiên cứu là Long Thành và Nhơn Trạch.

Kết quả đạt được

- Về khoa học:

 • Thành lập được các lớp dữ liệu không gian phục vụ quy hoạch bao gồm: bình đồ ảnh, bản đồ hiện trạng lớp phủ, bản đồ nền, bản đồ quy hoạch, bản đồ Chl-a ( cho khu vực huyện Nhơn Trạch)
 • Minh chứng khả năng ứng dụng GIS và viễn thám trong trợ giúp quy hoạch phát triển kinh tế xã hội qua hai kịch bản đánh giá ảnh hưởng quy hoạch xây dựng và tính toán một số tham số chất lượng nước trong quy hoạch nuôi trồng thủy sản
 • Công cụ phần mêm RESPEED ứng dụng viễn thám và GIS trợ giúp công tác quy hoạch
 • Đăng được các bài báo tại tạp chí khoa học và tạp chí của địa phương

- Về ứng dụng:

 • Chuyển giao cho địa phương công cụ phần mềm RESPEED, bước đầu đơn vị tiếp nhận là Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai. Dự kiến sẽ triển khai sau khi đề tài được nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng.

Một số hình ảnh của đề tài:

T5.45.cxhuy2

T5.45.cxhuy3

Những đóng góp mới

- Nghiên cứu cho vùng nước ven bờ Việt Nam nói chung và khu vực huyện Nhơn Trạch nói riêng trong nghiên cứu này là một trong những thuật toán vùng nước ven bờ đầu tiên ở Việt Nam sử dụng dữ liệu ảnh viễn thám VNREDSat-1
- Trên cơ sở nhu cầu thực tế của địa phương, đề tài đã phát triển công cụ phần mềm riêng nhằm ứng dụng viễn thám và GIS trong hỗ trợ công tác quy hoạch; tuy nhiên tiềm năng áp dụng vào các lĩnh vực khác của công cụ là rất lớn, đồng thời tiết kiệm chi phí hơn nhiều so với các phần mềm thương mại
- Hai kết quả trên được tổng hợp và thể hiện trong phần mềm RESPEED, là công cụ hiệu quả tính toán tham số chất lượng nước từ ảnh VNREDSat-1, đồng thời cho phép phân tích các lớp dữ liệu không gian trợ giúp cho công tác quy hoạch

Sản phẩm

- Các bài báo đã công bố (liệt kê)

 1. Nghiên cứu ứng dụng ảnh viễn thám VNREDSat-1 đánh giá chất lượng nước phục vụ công tác nuôi trồng thủy sản khu vực Nhơn Trạch, Đồng Nai, Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường, trang 3-12, ISSN 0866-7608
 2. RESPEED, Công cụ phần mềm cung cấp thông tin hỗ trợ cho quy hoạch từ dữ liệu ảnh viễn thám và GIS, Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai, trang 13-17, ISSN 1859-0349

- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ)

 • Bình đồ ảnh vệ tinh VNREDSat-1
 • Lớp thông tin Nền địa lý
 • Lớp thông tin Hiện trạng lớp phủ
 • Lớp thông tin Quy hoạch
 • Lớp thông tin Kinh tế xã hội
 • Bản đồ Chl-a (cho khu vực huyện Nhơn Trạch)

Tất cả các sản phẩm này sẽ được lưu trữ tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai cũng như Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

- Các sản phẩm khác

 • Công cụ phần mềm RESPEED
Địa chỉ ứng dụng

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai

Kiến nghị

V?i RESPEED, công c? ph?n m?m ??n gi?n, d? s? d?ng và hoàn toàn mi?n phí, ???c nhóm th?c hi?n ?? tài phát tri?n ngoài vi?c ???c chuy?n giao cho S? Khoa h?c và Công ngh? ??ng Nai, c?n ???c ph? bi?n, chuy?n giao, khai thác s? d?ng ph?c v? phát tri?n kinh t? xã h?i ? các c? quan, ban ngành khác ? ??a ph??ng, nh?t là các l?nh v?c liên quan ??n qu?n lý, quy ho?ch lãnh th?, tài nguyên môi tr??ng.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".