Nghiên cứu mối tương quan giữa điều kiện thành tạo, độ kết tinh đến quá trình chuyển đổi cấu trúc khoỏng vật của dãy haluazit - kaolinit- metakaolinit - mulit và khả năng sử dụng nú trong sản xuất phụ gia hoạt tính và polime khoáng vô cơ”

Chủ nhiệm đề tài TS. Kiều Quý Nam
Đơn vị thực hiện Viện Địa chất
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 100 triệu
Nội dung đề tài

Khảo sát độ biến thiên hoạt tính của đá biến chất khu vực Sơn Tây theo nhiệt độ.Tạo sản phẩm công nghệ dưới dạng gạch không nung từ đất đồi Sơn Tây đã chuyển hoá.

Kết quả đạt được

01 Bµi b¸o khoa häc gi¶i thÝch nguyªn nh©n t¹o ho¹t tÝnh tõ ®Êt ®åi S¬n T©y sau qu¸ tr×nh gia nhiÖt.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".