Nghiên cứu sử dụng chỉ thị DNA nhân và một số gene lục lạp trong nghiên cứu, bảo tồn nguồn gene và phát triển một số loài cây rừng bị đe dọa

Chủ nhiệm đề tài PGS Nguyễn Đức Thành
Đơn vị thực hiện Viện Công nghệ Sinh học
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 150 triệu
Nội dung đề tài

(1) Xác định mức độ đa dạng, mối quan hệ di truyền và phát sinh loài của 2-3 loài cây rừng bị đe doạ. (2) Xác định một số gene/ chuỗi DNA lục lạp phù hợp cho nghiên cứu mối quan hệ di truyền, phát sinh và phân biệt loài cho 2-3 loài cây. (3) Đưa ra luận cứ khoa học và khuyến cáo về việc bảo tồn và phát triển các loài cây được nghiên cứu.

Kết quả đạt được

Đã sử dụng 5 chuỗi gene lục lạp và 7 mồi RAPD để nghiên cứu mối quan hệ di truyền của 30 xuất xứ Sao mạng thu từ vùng rừng còi lá rụng Cà Ná, loài cây quí hiếm đang bị đe doạ ở mức cao.
02 bản thảo.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".