Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc sử dụng và bảo tồn một số loài trong họ Dó đất (Balanophoraceae L.C. & A. Rich.) ở Việt Nam - Mã số: VAST.CTG.04/16-17

Chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Quang Hưng
Đơn vị thực hiện Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật
Thời gian thực hiện 2016 - 2018
Tổng kinh phí 1.100.000.000 đồng
Xếp loại đề tài Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Đánh giá được hiện trạng, đặc điểm sinh học, sinh thái, phân bố, khả năng tái sinh tự nhiên, thử hoạt tính sinh học, nghiên cứu thành phần hoá học của một số loài trong họ Dó đất (Balanophoraceae), từ đó làm cơ sở đề xuất giải pháp cho việc bảo tồn (nguyên vị) và sử dụng bền vững.

Kết quả đạt được

- Về khoa học: Đề tài đã công bố bổ sung 3 loài Dó đất cho hệ thực vật Việt Nam: Loài Balanophora tobiracola Makino; Balanophora subcupularis P.C. Tam và Balanophora harlandii Hook.f.

- Bổ sung thêm các dẫn liệu về đặc điểm hình thái, sinh học, sinh thái của các loài trong họ Dó đất (Balanophoraceae) ở Việt Nam.

- Về ứng dụng: Xây dựng khóa phân loại của các loài Dó đất ở Việt Nam phục vụ công tác tra cứu. Các tư liệu công bố về mặt sinh học và hóa học của các loài Dó đất là những tư liệu mới có giá trị về mặt khoa học và ứng dụng.

Một số hình ảnh của đề tài:

t4.nqhung1

t4.nqhung3

t4.nqhung5

Sản phẩm
  • Các bài báo đã công bố: 7 bài báo quốc tế, trong đó 1 bài đăng trên tạp chí SCIE, 6 bài đăng trên tạp chí quốc tế có chỉ số ISSN
  • Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích: Không
  • Các sản phẩm cụ thể: 4 báo cáo: 1 báo cáo về sinh học, sinh thái và phân bố, giá trị sử dụng; 1 báo cáo đề xuất giải pháp bảo tồn các loài Dó đất; 1 báo cáo kết quả thử hoạt tính sinh học; 1 báo cáo phân lập cấu trúc hóa học. Nơi lưu giữ: Phòng Tài nguyên thực vật, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật. Bộ tiêu bản mẫu về các loài trong họ Dó đất (40 tiêu bản).
Địa chỉ ứng dụng

Các kết quả có tính ứng dụng cao cho các Khu dự trữ thiên nhiên và các Vườn Quốc gia trong việc bảo tồn và phục hồi loài.


* Kiến nghị:

Cần có những nghiên cứu sâu hơn về di truyền học (phân loại ADN) để kiểm tra, bổ sung thêm các dẫn liệu cần thiết, còn thiếu trong phân loại họ Balanophoraceae ở Việt Nam.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".