Xây dựng phương pháp giải tích-số để xác định hệ số cường độ tốc độ biến dạng cho bài toán chảy dẻo đối xứng trục và ứng dụng vào nghiên cứu thực nghiệm - Mã số Nhiệm vụ: VAST.HTQT.NGA.02/16-17

Chủ nhiệm đề tài Kỹ sư Cơ học Nguyễn Mạnh Thành
Đơn vị thực hiện Viện Cơ học
Thời gian thực hiện 2016 - 2018
Thuộc chương trình Quỹ NCCB LB Nga.
Cán bộ tham gia
Tổng kinh phí 200 triệu đồng.
Xếp loại đề tài Đạt
Mục tiêu đề tài

Mục tiêu của Nhiệm vụ là xây dựng phương pháp giải tích-số để xác định hệ số cường độ tốc độ biến dạng cho bài toán chảy dẻo đối xứng trục và hướng tới ứng dụng trong việc dự báo sự hình thành lớp bề mặt cứng trong quá trình gia công kim loại bằng phương pháp đùn ép, nhằm hỗ trợ các nghiên cứu về quá trình hóa cứng lớp bề mặt kim loại trong quá trình gia công.

Kết quả đạt được
  • Xây dựng được lời giải số (các trường ứng suất, vận tốc biến dạng & phân bố của hệ số cường độ tốc độ biến dạng trên bề mặt ma sát cực đại) đối với bài toán chảy dẻo đối xứng trục: ống trụ ôm lõi cứng chịu nén đều quanh chu vi ngoài.
  • Đã khẳng định được: lời giải số đối với hệ số cường độ tốc độ biến dạng (hệ số D) của bài toán ống trụ ôm lõi cứng sẽ tiệm cận đến lời giải số đối với hệ số D của bài toán Prandtl (với tấm phẳng có cùng chiều dài 2L và độ dày H = 2(a - b)) khi tỷ lệ độ dày - bán kính (b - a) /a → 0.

Một số hình ảnh của đề tài:

T4.32nmthanh1

T4.32nmthanh2

T4.32nmthanh3

Những đóng góp mới

Lần đầu tiên phương pháp đường đặc tính được sử dụng để xây dựng lời giải số cho bài toán ống trụ ôm lõi cứng với các kết quả chính đã nêu trong mục 10. Khác với những lời giải nửa giải tích đã được công bố, lời giải số hoàn toàn thỏa mãn các điều kiện biên chính xác của bài toán.

Sản phẩm

- Các bài báo đã công bố (liệt kê):

  1. E. A. Lyamina, Thanh Nguyen. Effect of the yield criterion on the strain rate and plastic work rate intensity factors in axisymmetric flow. Structural Engineering and Mechanics, Vol. 58, No. 4 (2016) 719-729.
  2. Thanh Nguyen, Kien Nguyen, Sergei Alexandrov. A numerical solution for the axisymmetric flow of a plastic tube on a rigid fibre. Journal of Physics: Conf. Series 885 (2017) 012018. The 6th International Conference on Manufacturing Engineering and Process, 27–29 May 2017, Lisbon, Portugal. 1-8.
  3. Nguyễn Mạnh Thành, Nguyễn Trung Kiên và Nguyễn Minh Tuấn. Xây dựng các phương trình dọc theo đường đặc tính cho bài toán dẻo đối xứng trục ở chế độ tương ứng với mặt σ1 ̶ σ3 = 2k ; σ1 > σ2 > σ3 của lục lăng Tresca và luật Liên kết dòng chảy (Associated flow law). Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ X, Hà Nội, 8-9/12/2017.
Địa chỉ ứng dụng

* Kiến nghị:

Những nghiên cứu với định hướng chuyên sâu về biến dạng dẻo lớn cần được tiếp tục để củng cố và phát huy các kiến thức, kinh nghiệm mà phía Việt Nam đã tích lũy trong quá trình thực hiện Nhiệm vụ nhằm đạt đến những kết quả nghiên cứu có chất lượng cao hơn.


Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".