Phát triển và ứng dụng chỉ thị di truyền phân tử vào việc chọn giống lợn có tốc độ sinh trưởng cao, chất lượng thịt tốt

Chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Văn Cường
Đơn vị thực hiện Viện Công nghệ Sinh học
Thời gian thực hiện 2007 - 2008
Tổng kinh phí 250 triệu đồng
Mục tiêu đề tài
  • Xây dựng quy trình xác định các chỉ thị di truyền phân tử liên quan tốc độ sinh trưởng, chất lượng thịt sử dụng vào chương trình chọn giống lợn.
  • Phát triển và chế tạo bộ Kit nhận dạng allen của gen liên quan tốc độ sinh trưởng, chất lượng thịt lợn.
Nội dung đề tài
  • Thu thập mẫu. Các mẫu máu hoặc mô được lấy từ lợn thí nghiệm Fo, F1 và F2.
  • Tách chiết và đánh giá AND.
  • Phát triển và xây dựng quy trình phân tích các gen liên quan tốc độ sinh trưởng và chất lượng thịt.
  • Triển khai phân tích, đánh giá (ghi nhận) đa hình các gen.
  • Đánh giá (ghi nhận) các chỉ tiêu số lượng ngoại hình liên quan tốc độ sinh trưởng và chất lượng thịt.
  • Đánh giá mức độ liên kết giữa các dạng allen của các gen.
  • Đánh giá mức độ liên kết giữa các dạng allen của 6 gen.
Kết quả đạt được

Về khoa học:

- Đã xây dựng bộ mẫu AND từ 195 lợn nái Móng Cái (F), lợn đực Landracene, lợn lai F1 và F2 của 2 giống lợn trên.
- Xây dựng được phương pháp phân tích 2 ứng gen liên quan tốc độ sinh trưởng (GH, MYOG) và 2 ứng gen liên quan đến chất lượng thịt (H-FABP, RYR-1) bằng phương pháp RFLP.
- Trên cơ sở mô hình lai tạo và xác định tần suất các kiểu gen ở lợn lai F1 và F2 đã đánh giá được liên quan giữa kiểu gen GH, MYOG với tốc độ sinh trưởng và kiểu gen H-FABP, RYR-1 với chất lượng thịt, cụ thể như sau: + Đối với gen GH, lợn mang haplotype C2 có mức tăng trọng trung bình ngày (382,68g/ngày) cao hơn lợn không mang haplotype này (359,24g/ngày) là 6,5 % với mức độ tin cậy 97,5% (p< 0,025).
+    Đối với gen MYOG, mức tăng trọng trung bình lợn mang haplotpyte A (537,20g/ngày), thấp hơn lợn haplotype B (567,28g/ngày) là 5,6% với độ tin cậy α = 0,01.
+    Đối với gen H-FABP, hàm lượng mỡ trong cơ kiểu gen AA thấp hơn kiểu gen aa là 29% với độ tin cậy 95%.
- Đã phát triển được bộ thử (Kit) xác định các haplotype của bốn ứng gen GH, MYOG, H-FABP, RYR-1 đạt chỉ số:
+    Độ ổn định tất cả 4 gen đều trên 96,67%.
+    Độ chính xác 100%.
+    Thời gian phân tích 4 tiếng.
+    Thời gian sử dụng: 6 tháng.
Về ứng dụng vào thực tiễn:
-    Đang tiếp tục đánh giá thế hệ con lai tại Trung tâm giống lợn Lào Cai.
-    Đã được đánh giá ở Hội đồng khoa học công nghệ cấp cơ sở (Viện Công nghệ sinh học).
Kết quả đào tạo:
-    Đề tài đã hướng dẫn 02 học viên cao học bảo vệ đạt kết quả suất sắc luận văn liên quan đến những nội dung nghiên cứu này.
-    01 NCS đang làm luận án tiến sĩ.

Sản phẩm

1.    Ấn phẩm khoa học: Đã công bố 02 công trình:
2.    Quy trình công nghệ, thiết kế: Đã xây dựng được quy trình xác định 2 ứng gen liên quan đến tốc độ sinh trưởng (GH, MYOG) và 2 ứng gen liên quan đến chất lượng thịt lợn (H-FABP, RYR-1).
3.    Sản phẩm mẫu: Bộ kít đạt chỉ số:
+    Độ ổn định trên 96,67%.
+    Độ chính xác 100%.
+    Thời gian phân tích 4 tiếng.
+    Thời gian sử dụng: 6 tháng.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".