Hỗ trợ khoa học trong việc quản lý ô nhiễm ở khu vực Hà Nội - Mã số nhiệm vụ: QTAT01.01/17-19

Chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Quang Trung
Đơn vị thực hiện Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ
Thời gian thực hiện 2017 - 2019
Thuộc chương trình Viện Phân tích Hệ thống Ứng dụng Quốc tế, IIASA, Áo
Cán bộ tham gia
Tổng kinh phí 4 tỷ đồng
Xếp loại đề tài Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Mục tiêu của nhiệm vụ là cung cấp những hiểu biết và hướng dẫn hỗ trợ hoạch định chính sách bằng cách tìm các giải pháp cho các vấn đề toàn cầu và phổ quát thông qua áp dụng phân tích hệ thống nhằm cải thiện phúc lợi của con người và xã hội và bảo vệ môi trường. Dựa trên kinh nghiệm áp dụng các hệ thống phân tích thực tiễn và khảo sát thực trạng môi trường ở Việt Nam để thiết lập một cộng đồng nghiên cứu đa ngành ở Việt Nam về quản lý chất lượng không khí và thông qua mô hình GAINS để đưa ra những tính toán dự báo hiệu quả, có lợi cho nền kinh tế.

Dự án liên kết IIASA - VAST về quản lí chất lượng không khí tại Việt Nam dựa trên mô hình quản lý GAINS được đề xuất nhằm:

  • Thúc đẩy hợp tác nghiên cứu giữa Áo và Việt Nam, cụ thể là qua mối liên kết giữa VAST và IIASA.
  • Sử dụng mô hình GAINS với các thông số/ dữ liệu của Việt Nam để xây dựng hệ thống dữ liệu dự báo xu hướng thay đổi của sự ô nhiễm không khí tại Việt Nam
  •  Từ dự báo trên, cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách địa phương khả năng xây dựng các kế hoạch quản lý hiệu quả về chi phí cho khu vực Hà Nội mở rộng và các vùng lân cận. Về lâu dài, dự án sẽ là nền tảng khoa học để phát triển các chính sách về quản lí chất lượng không khí tại Việt Nam.
Kết quả đạt được

Về khoa học
Dự án hợp tác giữa VAST và IIASA đã phát triển phiên bản GAINS-Việt Nam nhằm hỗ trợ đưa ra các lựa chọn quản lý môi trường không khí ở miền Bắc Việt Nam và mang lại nhiều lợi ích phát triển vùng.
Trong khuôn khổ dự án, Mô hình GAINS-Việt Nam đã được áp dụng để đánh giá, dự báo ô nhiễm không khí, tác động sức khỏe và chi phí kiểm soát ô nhiễm cho các vùng nghiên cứu bao gồm các tỉnh thuộc miền Bắc Việt Nam. Nhóm nghiên cứu đã tổng hợp xây dựng một bộ dữ liệu ban đầu từ các thống kê và các nghiên cứu khoa học chính thống, cung cấp thông tin có giá trị cao cho việc quản khí không khí ở Việt Nam. Công cụ GAINS-Việt Nam, một khi được thực hiện chi tiết với các dữ liệu địa phương được thu thập dựa trên các khảo sát, thống kê sẽ giúp xác định các chiến lược chính sách cải thiện chất lượng không khí hiệu quả. Mô hình GAINS-Việt Nam cũng đã được áp dụng để dự báo mức độ phát thải dựa trên các kịch bản phát triển khác nhau, đây là một bước quan trọng nhằm tiến tới việc xây dựng chiến lược giảm phát thải tối ưu hóa về mặt chi phí.

Về hợp tác và đào tạo
Dự án đã thành công trong việc xây dựng cơ sở hợp tác, trao đổi về mặt khoa học giữa VAST và IIASA, kết hợp được nguồn nhân lực nghiên cứu của bên, bước đầu xây dựng một cộng đồng nghiên cứu đa ngành nhằm giải quyết các vấn đề về ô nhiễm không khí với sự tham gia của các đơn vị nghiên cứu trong và ngoài VAST. Dự án cũng đã triển khai các hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực của cán bộ nghiên cứu phía Việt Nam cũng như đào tạo sử dụng mô hình GAINS cho các cán bộ quản lý thuộc các Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội, Bắc Ninh và Hưng Yên.

Về ứng dụng
Mô hình GAINS đã được chuyển giao cho các sử dụng với mục đích cung cấp một công cụ khoa học hỗ trợ các cơ quan quản lý môi trường địa phương trong việc đánh giá, xây dựng các chính sách liên quan đến chất lượng không khí.

Một số hình ảnh của đề tài: 

nqtrung1

nqtrung2

Những đóng góp mới

- Phát triển mô hình GAINS-Việt Nam, là một mô hình đánh giá tích hợp hỗ trợ quản lý chất lượng không khí cho các cơ quan quản lý cấp trung ương và địa phương.
- Xây dựng cơ sở hợp tác, trao đổi về mặt khoa học giữa VAST và IIASA, kết hợp được nguồn nhân lực nghiên cứu của các bên, mở ra các cơ hội hợp tác nghiên cứu trong tương lai.
- Bước đầu xây dựng một cộng đồng nghiên cứu đa ngành nhằm giải quyết các vấn đề về ô nhiễm không khí với sự tham gia của các đơn vị nghiên cứu trong và ngoàiVAST.

Sản phẩm

- Các bài báo đã công bố
1. An Hà Trương, Minh Thuý Kim, Thu Nguyễn Thị, Ngọc Tùng Nguyễn, Quang Trung Nguyễn, 2018. “Methane, Nitrous Oxide and Ammonia Emissions from Livestock Farming in the Red River Delta, Vietnam: An Inventory and Projection for 2000–2030”. Sustainability 10, 3826
2. Nguyen TB, Sanabria AG, Karner M, Truong An Ha, Nguyen Quang Trung. Data collection approach to improve understanding of pollution in Craft Villages in Vietnam. Springer Ser Lect Notes Artif Intell LNCS/LNAI 2018
3. Kim Minh Thuý, Nguyễn Duy Tùng, Nguyễn Thị Thu, Trương An Hà, Nguyễn Ngọc Tùng, Nguyễn Quang Trung, 2018. “Ước tính phát thải khí nhà kính và các chất gây ô nhiễm không khí từ hoạt động nông nghiệp trong khu vực Hà Nội và đánh giá kịch bản thay thế”, Tạp Chí Phân Tích Hóa Lý Và Sinh Học, Tập 23 - Số 4, tr 226–235.
4. Nguyễn Duy Tùng, Nguyễn Thị Thu, Kim Minh Thuý, Trương An Hà, Nguyễn Ngọc Tùng, Nguyễn Quang Trung, 2018 “Kiểm kê phát thải ô nhiễm không khí do hoạt động giao thông ở Hà Nội và đánh giá hiệu quả từ các chính sách giảm thiểu”, Tạp Chí Phân Tích Hóa Lý Và Sinh Học, Tập 23 – Số 4, tr 198–205.

- Các sản phẩm
Mô hình GAINS-Việt Nam: truy cập tại địa chỉ:
https://gains.iiasa.ac.at/gains/VIE/index.login
Báo cáo “Dự báo chất lượng không khí tại Hà Nội và khu vực phía Bắc Việt Nam” (tiếng Anh và tiếng Việt)
Tài liệu giới thiệu và hướng dẫn sử dụng mô hình GAINS-Việt Nam (tiếng Việt)
USB, đĩa CD bao gồm Tài liệu hướng dẫn, báo cáo “Dự báo chất lượng không khí tại Hà Nội và khu vực phía Bắc Việt Nam”, chương trình truy cập vào mô hình GAINS-Việt Nam, hướng dẫn nhanh truy cập và đăng ký tài khoản truy cập mô hình GAINS-Việt Nam

- Đào tạo
Đào tạo ngắn hạn sử dụng mô hình GAINS tại Áo: 03 cán bộ
Đào tạo ngắn hạn sử dụng mô hình GAINS tại Việt Nam: 15 người

Địa chỉ ứng dụng

Các sản phẩm bao gồm báo cáo “Dự báo chất lượng không khí tại Hà Nội và khu vực phía Bắc Việt Nam”, Tài liệu giới thiệu và Hướng dẫn sử dụng mô hình GAINS-Việt Nam, USB và CD đã được chuyển giao cho các Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội, Bắc Ninh và Hưng Yên.

Kiến nghị

Chúng tôi ki?n ngh? và ?? xu?t ti?p t?c nh?n ???c s? h? tr?, ?ng h? c?a Vi?n Hàn lâm Khoa h?c và Công ngh? Vi?t Nam (VAST) và Vi?n Phân tích h? th?ng ?ng d?ng Qu?c t? (IIASA) ?? ti?p t?c ti?n hành pha hai cho d? án, t?p trung vào các h??ng nghiên c?u ?? hoàn thi?n và m? r?ng các ?ng d?ng c?a mô hình GAINS nh?m ph?c v? t?t h?n cho công tác h? tr? qu?n lý ch?t l??ng không khí t?i Vi?t Nam.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".