Nghiên cứu, đánh giá ô nhiễm kim loại nặng trong đất huyện Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh - Mã số: VAST.ĐLT 10/16-17

Chủ nhiệm đề tài ThS. Lưu Hải Tùng
Đơn vị thực hiện Viện Địa lý Tài nguyên TP.HCM
Thời gian thực hiện 2016 - 2018
Thuộc chương trình Hỗ trợ cán bộ khoa học trẻ của Viện Hàn lâm KHCNVN
Cán bộ tham gia
Tổng kinh phí 400.000.000 đồng (Bốn trăm triệu đồng)
Xếp loại đề tài Đạt
Mục tiêu đề tài

- Xác định hiện trạng, nguyên nhân ô nhiễm kim loại nặng (Cu, Pb, Zn và Cd) trong đất huyện Hóc Môn, TPHCM.
- Đề xuất những biện pháp quản lý thích hợp.

Kết quả đạt được

- Về khoa học:

  • Bộ số liệu phân tích hàm lượng KLN và đặc điểm hóa lý của đất.
  • Sơ đồ hiện trạng ô nhiễm KLN trong đất tỉ lệ 1/50.000
  • Các giải pháp quản lý ô nhiễm thích hợp
  • Báo cáo tổng hợp kết quả của đề tài

- Về ứng dụng:
Kết quả của đề tài góp phần hỗ trợ địa phương trong việc xây dựng các giải pháp để quản lý kim loại nặng trong đất được hiệu quả hơn.

Một số hình ảnh của đề tài: 

lhtung1

lhtung2

lhtung3

Những đóng góp mới

Kết quả của đề tài góp phần đưa ra một cách rõ ràng về mặt khoa học của hiện trạng ô nhiễm môi trường đất. Bên cạnh đó, sơ đồ ô nhiễm kim loại nặng trong đất có nhiều ứng dụng thực tiễn như là nguồn tài liệu quan trọng phục vụ cho việc bảo vệ ô nhiễm môi trường đất, sự trực quan là cơ sở quan trọng để các nhà quản lý ra quyết định chính xác và hiệu quả.

Sản phẩm

- Bài báo đã công bố
Tên bài báo: Ứng dụng GIS thành lập bản đồ hiện trạng kim loại nặng kẽm (Zn) trong tầng đất mặt vùng đông bắc huyện Hóc Môn
Tạp chí: Tài nguyên và Môi trường

- Các sản phẩm khác: Hỗ trợ tài liệu cho 01 nghiên cứu sinh

Địa chỉ ứng dụng

Sở Khoa học Công nghệ TP.HCM, Sở Tài nguyên Môi trường TPHCM, UBND huyện Hóc Môn, UBND xã Đông Thạnh, UBND xã Nhị Bình.

Kiến nghị

Ti?p t?c nghiên c?u, ?ánh giá ô nhi?m KLN trong ??t trong th?i gian t?i do ?ây là v?n ?? quan tr?ng, c?p bách ??i v?i vùng ??t ngo?i thành c?a các thành ph? l?n.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".