Nghiên cứu phương pháp kiểm nghiệm một số phụ gia thực phẩm - Mã số đề tài: VAST.TĐ.TP.04/16-18

Chủ nhiệm đề tài TS. Đoàn Duy Tiên
Đơn vị thực hiện Viện Hoá học
Thời gian thực hiện 2016 - 2018
Tổng kinh phí 8.000.000.000 đồng
Xếp loại đề tài Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

- Xây dựng được các quy trình tách chiết và tinh chế Đồng-Chlorophyll, Phycocyanin, Stevia ở quy mô 20g/mẻ, từ đó có thể áp dụng vào thực tiễn.
- Xây dựng được một bộ quy trình kiểm nghiệm thực phẩm gồm 23 phụ gia thực phẩm thuộc 5 nhóm ( chất điều vị, chất chống oxy hóa, chất tạo ngọt, phẩm màu, chất bảo quản), từ đó áp dụng phân tích kiểm nghiệm các loại phụ gia có mặt trên thị trường
- Nâng cao trình độ của cán bộ nghiên cứu trong đơn vị.

Kết quả đạt được

Về khoa học:

 • Xây dựng được quy trình tách chiết Đồng-Chlorophyllin, Phycocyanin, Stevia ở quy mô phòng thí nghiệm 20g/mẻ.
 • Xây dựng được bộ quy trình phân tích 23 phụ gia thực phẩm gồm 5 nhóm ( chất điều vị, chống OXH, chất tạo ngọt, phẩm màu và chất bảo quản), từ đó áp dụng vào trong phân tích 23 loại phụ gia có mặt trên thị trường và 25 mẫu gia vị tổng hợp có sẵn trên thị trường.

Về ứng dụng:

 • Đã ứng dụng thành công quy trình tách chiết và tinh chế Phycocyanin vào quy mô công nghiệp.

Một số hình ảnh của đề tài:

ddtien1

ddtien2

Những đóng góp mới
 • Đề tài đã chế tạo được 03 mẫu vật liệu tham chiếu (RM) của đồng chlorophyll, phycocyanin và stevia đạt tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm.
 • Đề tài đã xây dựng được 03 quy trình phân tách và tinh chế phụ gia là Đồng-Chlorophyll, Phycocyanin và Stevia ở quy mô 20g/mẻ.
 • Đề tài cũng đã xây dựng được 01 bộ quy trình gồm 23 quy trình phân tích định tính và định lượng 23 phụ gia thực phẩm gồm 5 nhóm.
 • Đề tài đã chuyển giao thành công quy trình tách chiết và tinh chế Phycocyanin từ tảo xoắn sang quy mô công nghiệp.
 • Góp phần đào tạo 01 thạc sĩ, 01 tiến sĩ.
Sản phẩm

Các bài báo đã công bố (liệt kê):
- Bài báo quốc tế: 02
- Bài báo trong nước: 02
- 04 phụ lục các sản phẩm của đề tài

 • Phụ lục 1: Bộ quy trình kiểm nghiệm phụ gia thực phẩm gồm cả kiểm nghiệm định tính và định lượng đối với các nhóm ( chất điều vị, chất chống OXH, chất tạo ngọt, phẩm màu, chất bảo quản)
 • Phụ lục 2: Quy trình tổng hợp và tinh chế Đồng-Chlorophyllin
 • Phụ lục 3: Quy trình tổng hợp và tinh chế Phycocyanin
 • Phụ lục 4: Quy trình tách và tinh chế Stevia
Địa chỉ ứng dụng

Công ty 3F ( Family-Fresh-Food) Thạch Thất- Hà Nội

Kiến nghị

- Nên ti?p t?c phát tri?n ?? tài theo h??ng m? r?ng phân tích ??nh l??ng và ??nh tính các lo?i ph? gia h?n n?a. Có th? phát tri?n xây d?ng 01 quy trình chung, áp d?ng chung cho các lo?i ph? gia ph? bi?n.
- T?ng c??ng liên k?t v?i các ??n v? s?n xu?t ?? áp d?ng các k?t qu? mà ?? tài ?ã th?c hi?n ???c.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".