Nghiên cứu phân lập các hợp chất kháng viêm và bảo vệ tế bào từ các chủng vi nấm từ sinh vật biển ở vùng biển Miền Trung Việt Nam - Mã số Nhiệm vụ: VAST.HTQT.HANQUOC.03/17-18

Chủ nhiệm đề tài Trần Hồng Quang
Đơn vị thực hiện Viện Hóa sinh biển
Thời gian thực hiện 2017 - 2018
Thuộc chương trình Quỹ Nghiên cứu Quốc gia Hàn Quốc (NRF)
Cán bộ tham gia
Tổng kinh phí 200 triệu đồng
Xếp loại đề tài Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

- Phân lập và xác định cấu trúc hóa học của một số hợp chất thứ cấp ở một số chủng vi nấm phân lập từ sinh vật biển miền Trung Việt Nam.
- Đánh giá hoạt tính kháng viêm in vitro và bảo vệ tế bào của các hợp chất phân lập được.
- Nâng cao năng lực nghiên cứu cho các cán bộ trẻ tham gia nhiệm vụ.
- Mở rộng hợp tác khoa học và công nghệ với đại học Wonkwang nói riêng và với Hàn Quốc nói chung.

Kết quả đạt được

- Đã phân lập được 18 chủng vi nấm cộng sinh ở các sinh vật biển thu thập ở vùng biển miền Trung. Các chủng này được lưu giữ trong glycerol ở -80 oC.
- Đã sàng lọc hoạt tính kháng viêm và bảo vệ tế bào của cặn chiết EtOAc của 18 chủng vi nấm phân lập được. Kết quả cho thấy các chủng 8 chủng vi nấm thể hiện hoạt tính ức chế sản sinh NO đáng kể và 6 chủng vi nấm có tác dụng bảo vệ tế bào ở mức khá yếu.
- Đã định danh khoa học của 2 chủng vi nấm là: Penicillium sp. VK-05 và Paraconiothyrium sp. VK-13.
- Từ chủng vi nấm Paraconiothyrium sp. VK-13, 09 hợp chất đã được phân lập và xác định cấu trúc hóa học, bao gồm 05 hợp chất mới: modiolide D-G và 1-(2,5-dihydroxyphenyl)-3-methoxy-butan-1-one, một hợp chất lần đầu tiên phân lập từ thiên nhiên là 1-(2,5-dihydroxyphenyl)-3-hydroxybutan-1-one, và 3 hợp chất đã biết: modiolide A, modiolide B, và 1-(2,5-dihydroxyphenyl)-2-buten-1-one.
- Từ chủng vi nấm Penicillium sp. VK-05, 04 hợp chất đã được phân lập và xác định cấu trúc hóa học, bao gồm: 5-hydroxymethyl-2-furancarboxylic acid, 3,4-dihydroxyphenylacetic acid, 3,4-dihydro-3,4,8-trihydroxy-1(2H)-naphthalenone, và 6,8-dihydroxy-3-methyl-9-oxo-9H-xanthene-1-carboxylic acid.
- Đã đánh giá hoạt tính kháng viêm in vitro ở tế bào RAW264.7 kích thích bởi LPS của các hợp chất. Kết quả cho thấy 2 hợp chất VK-13-7VK-13-9 ức chế mạnh sự sản sinh NO, PGE2, giảm biểu hiện của iNOS và COX-2, và ức chế mạnh biểu hiện của các mRNA cytokine viêm như TNF-α, IL-1β, IL-6, và IL-12.
- Đã đánh giá hoạt tính bảo vệ tế bào HT22 gây độc bởi glutamate của các hợp chất. Tuy nhiên, chỉ có hợp chất VK-05-3 thể hiện hoạt tính có ý nghĩa.
- Các kết quả nghiên cứu chủng vi nấm Paraconiothyrium sp. VK-13 đã được công bố trên một bài báo quốc tế uy tín (Journal of Antibiotics, 2018) và một bài báo trong nước nhóm VAST2 (Vietnam Journal of Chemistry, 2018).

Một số hình ảnh của đề tài:

thquang1

Những đóng góp mới

- Lần đầu tiên đánh giá được tiềm năng kháng viêm và bảo vệ tế bào của một số chủng vi nấm biển Việt Nam.
- 05 hợp chất mới và 01 hợp chất lần đầu tiên phân lập từ thiên nhiên đã được xác định từ chủng vi nấm Paraconiothyrium sp. VK-13.
- Phát hiện 02 hợp chất dạng phenyl-1-butanone có hoạt tính kháng viêm in vitro giàu tiềm năng.
- Phát hiện 01 hợp chất dạng naphthlenone có hoạt tính bảo vệ tế bào có tiềm năng.

Sản phẩm

- Các bài báo đã công bố (liệt kê):

  1. T.H. Quang, D.C. Kim, P. Van Kiem, C. Van Minh, N.X. Nhiem, B.H. Tai, P.H. Yen, N. Thi Thanh Ngan, H.J. Kim, H. Oh, Macrolide and phenolic metabolites from the marine-derived fungus Paraconiothyrium sp. VK-13 with anti-inflammatory activity, Journal of Antibiotics 71 (2018) 826-830.
  2. T.H. Quang, N.X. Nhiem, B.H. Tai, P.H. Yen, D.T. Dung, N.T.T. Ngan, H. Le Tuan Anh, C. Van Minh, P. Van Kiem, Secondary metabolites from the marine-derived fungus Paraconiothyrium sp. VK-13, Vietnam Journal of Chemistry 56 (2018) 434-439.

- Đào tạo: góp phần đào tạo 01 Thạc sỹ.

Kiến nghị

C?n ti?p t?c duy trì và t?ng c??ng các ch??ng trình nghiên c?u h?p tác gi?a Vi?n Hóa sinh bi?n và tr??ng ??i h?c Wonkwang v? l?nh v?c nghiên c?u vi n?m bi?n.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".