Quan trắc và phân tích môi trường biển Miền Nam Việt Nam, năm 2016

Chủ nhiệm đề tài TS. Vũ Tuấn Anh
Đơn vị thực hiện Viện Hải dương học
Thời gian thực hiện 2016 - 2016
Thuộc chương trình chương trình Monitoring môi trường biển hàng năm.
Cán bộ tham gia
Tổng kinh phí 500.000.000 đ (năm trăm triệu đồng)
Xếp loại đề tài Đạt
Mục tiêu đề tài

- Xác định hiện trạng một số yếu tố môi trường tại 5 trạm ven bờ (trạm tác động) là Nha Trang, Phan Thiết, Rạch Giá, Định An, Rạch Giá vào các thời kỳ tháng 3 - 4 và tháng 8 – 9 và 1 trạm biển khơi (trạm nền), trạm Phú Quý vào thời kỳ tháng 3 - 4.
- Sơ bộ đánh giá diễn biết chất lượng môi trường các khu vực này giai đoạn 2012 - 2016.

Kết quả đạt được

- Về khoa học: cung cấp chuỗi số liệu liên tục (từ 1996 tới nay), đồng bộ, chính xác cao về các yếu tố môi trường tại những vị trí quan trắc cố định, phục vụ các mục đích khác nhau: nghiên cứu, giảng dạy và đưa ra những cảnh báo về sự bất thường (vượt tiêu chuẩn cho phép) của các yếu tố quan trắc.
- Về ứng dụng: Dữ liệu thu được dùng làm thông số báo cáo hiện trạng môi trường Quốc gia hàng năm, góp phần bảo đảm phát triển kinh tế xã hội và anh ninh quốc phòng biển đảo Việt Nam.
- Các kết quả phân tích trong năm 2016 cho thấy:
    Tổng dầu mỡ khoáng trong nước tại 5 trạm van bờ đều vượt giá trị giới hạn vùng nước nuôi trồng thủy sản, bảo tồn thủy sinh của QCVN 10-MT:2015/BTNM.    
Phần lớn các chỉ tiêu TSS, nitrate-N và Fe trong nước ở các trạm Gành Rái, Định An và rạch Giá đều xấp xỉ và vượt giá trị giới hạn vùng nước nuôi trồng thủy sản, bảo tồn thủy sinh của QCVN 10-MT:2015/BTNM
Chất lượng nước vùng biển ven bờ miền nam vào tháng 4 thường tốt hơn so với tháng 8.
Trạm Nha Trang, Phan Thiết  và Phú Quý nhìn chung có chất lượng môi trường tốt, phần lớn các chỉ tiêu phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 10:2014
Tổng dầu mỡ khoáng trong trầm tích tại 5 trạm ven bờ đều vượt giá trị giới hạn của QCVN 43:2012/BTNMT. Chỉ tiêu Lindan trong thuốc bảo vệ thực vật gốc clo hữu cơ tại tất cả cac trạm ven bờ vào tháng 4, vượt giá trị giơi hạn của QCVN 43:2012/BTNMT. Trong tháng 8, chỉ tiêu này vẫn vượt giá trị giới hạn tại 4 trạm (trừ Phan Thiết). Trong tháng 4 còn có chỉ tiêu Chlordance vượt giá trị giới hạn tại Phan Thiết và Gành Rái
Đối với TVPD, vào tháng 4 đã ghi nhận được 219 loài và vào tháng 8 là  203 loài. Trong đó, tháng 4 ghi nhận được 31 loài, tháng 8 là 33 loài vi tảo có khả năng nở hoa gây hại chủ yếu thuộc nhóm tảo Hai Roi và Silic
Đối với ĐVPD, vào tháng 4 đã ghi nhận được 134 loài và vào tháng 8 là  129 loài.
Đã xác định được tổng số 40 đơn vị phân loại động vật đáy vào tháng 4 và 37 đơn vị phân loại động vật đáy vào tháng 8.
Không có xu thế biến động rõ ràng cho của các chỉ tiêu hóa học – sinh thái, thực vật phù du, động vật phù du, động vật đáy ở các trạm trong thời gian 2012 – 2016.

vtanh

Những đóng góp mới

Kéo dài chuỗi số liệu quan trắc tại những điểm cố định theo thời gian

Sản phẩm

Sản phẩn bao gồm 2 tập báo cáo đợt gồm số liệu quan trắc, phân tích các yếu tố khí tượng – thủy văn – động lực biển,  hóa học - sinh thái,  sinh vật phù du và nhận xét về các yếu tố của 2 chuyến khảo sát (tháng 4, 8) tại 5 điểm ven bờ, 1 trạm biển khơi (tháng 4). Một tập báo cáo tổng kết: đưa ra những nhận xét tổng hợp các kết quả quan trắc, phân tích của 2 chuyến khảo sát. Những cảnh báo và lý giải về những đột biến (vượt ngưỡng) của các yếu tố môi trường.

Địa chỉ ứng dụng

* Kiến nghị của chủ nhiệm đề tài: số điểm quan trắc hàng năm cần được tăng cường theo sự phát triển của các khu công nghiệp, chế xuất… đặt ở dải ven bờ.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".