Quan trắc và Phân tích Môi trường biển ven bờ Miền Trung năm 2017

Chủ nhiệm đề tài TS. Phạm Thị Minh Hạnh
Thời gian thực hiện 0 - 0
Tổng kinh phí 500.000.000đ (năm trăm triệu đồng)
Xếp loại đề tài Đạt
Mục tiêu đề tài

- Đề tài được tiến hành từ năm 1996 đến nay nhằm mục đích có được một bộ số liệu đầy đủ, thường xuyên, định kỳ về chất lượng môi trường nước và trầm tích biển ven bờ miền Trung.
- Số liệu thu thập được là cơ sở, phục vụ cho việc đánh giá diễn biến chất lượng môi trường biển trên quy mô quốc gia và xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường.

Kết quả đạt được

- Về khoa học: Bộ số liệu kết quả quan trắc các thông số chất lượng nước và trầm tích bao gồm: nhóm các thông số khí tượng-thuỷ văn, thuỷ lý-thuỷ hoá thông thường; nhóm các thông số dinh dưỡng và ô nhiễm hữu cơ; các kim loại nặng và xianua; vi sinh vật; dầu mỡ; chlorophyl a, b; hóa chất bảo vệ thực vật cơ clo; sinh vật phù du và động vật đáy; thành phần cấp hạt trầm tích qua 2 đợt quan trắc tháng 5/2017 và tháng 9, 10/2017 tại 8 điểm đo: Đèo Ngang, Đồng Hới, Cồn Cỏ, Thuận An, Đà Nẵng, Dung Quất, Sa Huỳnh và Quy Nhơn thuộc các tỉnh ven biển từ Quảng Bình đến Bình Định.
- Về ứng dụng: Có thể chuyển giao cho Cục Kiểm soát ô nhiễm, Tổng cục Môi trường và các địa phương có điểm quan trắc sử dụng để đánh giá hiện trạng và kịp thời đưa ra các cảnh báo về tình trạng ô nhiễm môi trường biển ven bờ miền Trung.

Những đóng góp mới

Bộ số liệu mới về chất lượng môi trường biển ven bờ miền Trung năm 2017.

Sản phẩm

Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ):
- Sản phẩm: gồm 2 báo cáo của 2 đợt quan trắc và 1 báo cáo tổng kết năm 2017.
- Nơi lưu giữ: Trung tâm Thông tin, Tư liệu; Ban Kế hoạch Tài chính; Viện Cơ học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam); Trung tâm Quan trắc, Cục Kiểm soát Ô nhiễm (Tổng cục Môi trường).

Kiến nghị

- V? m?ng l??i các ?i?m QT&PTMT bi?n ven b? mi?n Trung nói riêng và bi?n ven b? n??c ta nói chung, ?? ngh? ti?n t?i th?c hi?n theo Quy?t ??nh s? 90/Q?-TTg ngày 12/1/2016 c?a Th? t??ng Chính ph? v? vi?c phê duy?t Quy ho?ch m?ng l??i quan tr?c tài nguyên và môi tr??ng qu?c gia giai ?o?n 2016-2025, t?m nhìn ??n n?m 2030.
- C?n nâng t?n su?t quan tr?c lên 4 l?n trong n?m.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".