Tên đề tài: Nghiên cứu tạo bùn hạt hiếu khí xử lý theo mẻ (Sequencing Batch Reactor - SBR) để xử lý nước thải làng nghề chế biến tinh bột (bún, miến) - Mã số: VAST 07.02/15-16

Chủ nhiệm đề tài PGS.TS. NCVCC.Tăng Thị Chính
Đơn vị thực hiện Viện Công nghệ Môi trường
Thời gian thực hiện 2015 - 2017
Thuộc chương trình VAST 07
Cán bộ tham gia
Tổng kinh phí 600 triệu đồng
Xếp loại đề tài Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Xây dựng được quy trình tạo bùn hạt hiếu khí và ứng dụng trong xử lý nước thải làng nghề sản xuất bún và chế biến tinh bột ở Việt Nam, góp phần giảm thiểu ô nhiễm và cải thiện chất lượng môi trường tại các làng nghề chế biến tinh bột.

Kết quả đạt được

 Về khoa học:
- Đã tuyển chọn được 2 chủng vi khuẩn PD17 và DL21 là các vi khuẩn sinh tổng hợp amylaza cao. Và được định tên đến loài chúng thuộc loài B. amyloliquefaciens và 01 chủng vi khuẩn HB1có khả năng nitrat hóa amoni thuộc chi Nitromonas.
- Sử dụng các chủng vi khuẩn tuyển chọn bổ sung với tỷ lệ là 0,1% thể tích dịch giống của 03 chủng vsv tuyển chọn vào quá trình vận hành thí nghiệm xử lý theo mẻ nước thải ở qui mô phòng thí nghiệm (12 lít) thì quá trình hình thành bùn hạt nhanh hơn so với không sử dụng. Hiệu suất loại bỏ COD, tổng N trong nước thải của mẫu thí nghiệm cao hơn so với mẫu đối chứng khoảng 10%. Hiệu suất khử COD của mẫu thí nghiệm đạt trên 90% và tổng N đạt tới 80% khi hệ thống hoạt động ổn định.
- Đã sử dụng các chủng vi sinh vật đã tuyển chọn để xử lý nước thải làng nghề bún Phú Đô ở quy mô pilot bằng phương pháp bùn hạt hiếu khí theo mẻ liên tục đã có các kết quả sau: Thời gian vận hành để hình thành bùn hạt ổn định từ 5-6 tuần. Hiệu suất loại bỏ COD có thể đạt 93%, tải trọng đạt tới 7,5kg/m3.ngày đêm. Hiệu suất loại bỏ tổng N cũng đạt trên 80%,tải trọng đạt 0,25kgN/m3. ngày. Chất lượng nước thải sau khi xử lý COD, TN đạt cột B1 theo QCVN 40: 2011/BTNMT.
- Kết quả phân tích đa dạng của vi sinh vật trong bùn hạt hiếu khí ở quy mô phòng thí nghiệm bằng DGGE cũng cho thấy có khác nhau về thành phần các vi sinh vật trong mẫu thí nghiệm và mẫu đối chứng.
- Kết quả phân tích đa dạng vi sinh vật trong bùn hạt hạt hiếu khí quy mô pilot bằng phương pháp Illumina Miseq cho thấy, quần xã vi sinh vật trong bùn hạt rất phong phú, nhóm vi khuẩn thuộc chi Bacillus chiếm tỷ lệ cao nhất trong các nhóm vi sinh vật phân tích được (21,8 %).
Về ứng dụng: Đã triển khai ứng dụng để xử lý nước thải làng nghề bún Phú đô ở quy mô pilot 0,5m3.

Một số hình ảnh của đề tài: 

ttchinh1

ttchinh2

Những đóng góp mới

- Sử dụng công nghệ bùn hạt hiếu khí xử lý theo mẻ áp dụng cho xử lý nước thải làng nghề sản xuất bún miến, nhằm nâng cao hiệu suất xử lý.

Sản phẩm

Báo cáo tống kết nhiệm vụ, quy trình tạo bùn hạt hiếu khí, các báo cáo sản phẩm trung gian của nhiệm vụ.
+ Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ): Thư Viện Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, Viện Công nghệ môi trường
+ Các sản phẩm khác (nếu có):

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".