Nghiên cứu quy luật phân bố theo độ cao của Rêu tản ở Đông và Đông Nam Á

Chủ nhiệm đề tài PGS. TS. Nguyễn Văn Sinh
Đơn vị thực hiện Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật
Thời gian thực hiện 2017 - 2018
Thuộc chương trình Hợp tác với: FEB RAS, CHLB Nga
Cán bộ tham gia
Tổng kinh phí 200 triệu đồng
Xếp loại đề tài Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Xác định tính đa dạng và quy luật phân bố Rêu tản theo độ cao ở khu vực VQG Hoàng Liên

Kết quả đạt được

Về khoa học: Nhiệm vụ đã xây dựng được 2 bộ tiêu bản, mỗi bộ gồm 60 mẫu các loài Rêu tản. Đã lập được danh lục các loài Rêu tản của Việt Nam. Bước đầu đã xác định được danh mục loài rêu tản của khu vực Sa Pa tỉnh Lào Cai gồm 220 loài. Đã ghi nhận mới các loài Rêu tản: 79 loài cho Việt Nam và 43 loài cho Đông Dương. Đã công bố được 01 bài báo trên tạp chí trong danh mục SCI, 01 bài báo trên tạp chí trong danh mục SCOPUS và 01 bài báo trên Tạp chí Sinh học.
Về ứng dụng: Bộ tiêu bản Rêu tản đã thu được tại VQG Hoàng Liên là tư liệu nghiên cứu có giá trị phục vụ các nghiên cứu về phân loại Rêu tản, sinh thái học cho các nhà khoa học, nghiên cứu sinh, sinh viên.
Về phát triển hợp tác: Nhiệm vụ này mở ra một cơ hội để các thành viên đề tài hợp tác với các nhà khoa học Nga trong nghiên cứu Rêu tản.

Những đóng góp mới

Nhiệm vụ đã xây dựng được 2 bộ tiêu bản, mỗi bộ gồm 60 mẫu các loài Rêu tản. Đã lập được danh lục các loài Rêu tản Việt Nam. Bước đầu đã xác định được danh mục loài rêu tản của khu vực Sa Pa tỉnh Lào Cai gồm 220 loài. Đã ghi nhận mới các loài Rêu tản: 79 loài cho Việt Nam và 43 loài cho Đông Dương.

Sản phẩm

Các bài báo đã công bố:
(1) Vadim Bakalin, Nguyen Van Sinh (2016): The checklist of liverworts (Hepaticae) and hornwarts (Anthocerotae) of Vietnam update based on literature survey. Tạp chí Sinh học, 38, 4, 480-491, 2016.
(2) Vadim A. Bakalin, Van S. Nguyen & Eugene A. Borovichev (2018): New liverwort records for Vietnam. Journal of Bryology, 40, 1, 68-73, 2018. (SCI)
(3) Eugeny Borovichev, Vadim Bakalin & Van Sinh Nguyen (2019): Note on Cyathodium (Hepaticae) in Vietnam. Botanica Pacifica. A journal of plant science and conservation, 8, 1, 1-4, 2019. (SCOPUS)
Các bộ tiêu bản: Hai bộ tiêu bản, mỗi bộ 60 mẫu đã được xử lý để lưu trữ lâu dài phục vụ nghiên cứu và học tập.

 

*Kiến nghị:
Khu hệ Rêu tản của Việt Nam phong phú. Các cán bộ khoa học Nga có trình độ cao, chuyên sâu, có nhiệt huyết trong nghiên cứu khoa học, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với cán bộ của Việt Nam. Cần tiếp tục hợp tác nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ Việt Nam. 
Đề tài đã hoàn thành các nôi dung và có đầy đủ sản phẩm đăng ký. Đề nghị cơ quan quản lý các cấp cho phép tiến hành nghiệm thu.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".