Ứng dụng viễn thám và GIS nghiên cứu xu thế biến động điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên làm cơ sở khoa học định hướng phát triển kinh tế và đảm bảo quốc phòng - an ninh vùng biển, đảo Tây Nam Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài TS. Trần Anh Tuấn
Đơn vị thực hiện Viện Địa chất và Địa vật lý biển
Thời gian thực hiện 2016 - 2019
Tổng kinh phí 4.300.000.000 đồng (Bốn tỷ ba trăm triệu đồng)
Xếp loại đề tài Đạt
Mục tiêu đề tài

- Xác định xu thế biến động một số yếu tố điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên vùng biển đảo Tây Nam trên cơ sở ứng dụng tư liệu viễn thám và GIS.
- Thiết lập cơ sở khoa học phục vụ định hướng phát triển kinh tế và đảm bảo quốc phòng - an ninh vùng biển, đảo Tây Nam.

Kết quả đạt được

- Về khoa học: Đề tài đã nghiên cứu tổng hợp và đánh giá biến động điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên (giai đoạn 2000-2018) dựa trên đa nguồn dữ liệu viễn thám và các dữ liệu khác và cơ sở khoa học cho đề xuất các định hướng phát triển kinh tế và đảm bảo quốc phòng - an ninh vùng biển, đảo Tây Nam Việt Nam.
- Về ứng dụng: Đề tài đã thành lập bộ bản đồ gồm 55 bản đồ và 9 sơ đồ, trong đó có 39 bản đồ tỷ lệ 1:250.000 và 16 bản đồ tỷ lệ 1:50.000 dựa trên nguồn số liệu mới, cập nhật. Kết quả nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng đối với các chuyên ngành liên quan và ứng dụng thực tiễn phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế, quốc phòng - an ninh, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, giảng dạy và tuyên truyền về biển, đảo.

Một số hình ảnh của đề tài:

Anh7

Anh8

Những đóng góp mới

- Đề tài đã làm sáng tỏ đặc điểm điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên cả phần lục địa ven biển và biển, đảo khu vực Tây Nam Việt Nam sử dụng dữ liệu viễn thám đa thời gian (VNRedSat-1, SPOT, Landsat và MODIS), các dữ liệu đo đạc thực địa và dữ liệu khác.
- Đề tài đã xác định xu thế biến động nhiệt độ bề mặt nước biển, đường bờ biển và rừng ngập mặn trong gần hai thập kỷ qua (2000-2018) và đưa ra các giải pháp giảm thiểu quá trình xói lở bờ biển và giảm sút diện tích rừng ngập mặn ở khu vực nghiên cứu.
- Đề tài đã thiết lập cơ sở khoa học cho định hướng phát triển các ngành kinh tế và đảm bảo quốc phòng - an ninh khu vực ven biển và biển, đảo Tây Nam Việt Nam theo cách tiếp cận phân vùng tự nhiên và đánh giá tổng hợp tiềm năng tự nhiên.

Sản phẩm

- Các bài báo đã công bố:
+ Interpretation of water indices for shoreline extraction from Landsat 8 OLI data on the Southwest coast of Vietnam. Journal of Marine Science and Technology. 4(T.18)/2018. Pp 339-349.
+ Nghiên cứu thành lập bản đồ trường nhiệt mặt biển vùng biển Tây Nam Việt Nam bằng dữ liệu viễn thám và GIS. Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ. Số 35-3/2018. Trang 50-58.
+ Nghiên cứu phân bố hàm lượng độ đục ở vùng biển ven bờ Tây Nam Việt Nam bằng dữ liệu viễn thám và GIS. Tạp chí Khí tượng Thủy văn. Số 694, 10/2018. Trang 46-54.
+ Classification of cross-flowed forests in national park of Ca Mau Cape with VNREDSat-1 satellite. Geo-spatial Technologies and Earth Resources (GTER 2017). Publishing House for Science and Technology. Page 47-52.
+ Classification of land cover in coastal zone and islands of the Southwest region of Vietnam using Landsat 8 imagery. Proceedings of the International Conference on GeoInformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth & Allied Sciences (GIS-IDEAS, 2018). Can Tho University Publishing House. Page 110-116.
+ Nghiên cứu biến động rừng ngập mặn khu vực dải ven biển Tây Nam Việt Nam sử dụng dữ liệu viễn thám và GIS. Kỷ yếu hội nghị toàn quốc Khoa học Trái đất và Tài nguyên với Phát triển bền vững (ERSD 2018). Nxb Giao thông Vận tải. Tr. 301-306.
+ Nguy cơ trượt lở và xói lở bờ biển khu vực quần đảo Thổ Chu, Việt Nam. Kỷ yếu hội nghị toàn quốc Khoa học Trái đất và Tài nguyên với Phát triển bền vững (ERSD 2018). Nxb Giao thông Vận tải. Tr. 169-174.
- Các sản phẩm cụ thể:
+) Báo cáo về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên (địa chất, địa mạo, sinh vật, thổ nhưỡng, khí hậu, thủy văn, hải văn) sử dụng tư liệu viễn thám và các tư liệu khác khu vực biển đảo Tây Nam Việt Nam. Đánh giá tiềm năng trong các lĩnh vực rừng, khoáng sản, thủy sản và du lịch; +) Báo cáo xu thế biến động giai đoạn 2000 -2018 các điều kiện tự nhiên gồm: nhiệt độ nước biển, đường bờ biển và rừng ngập mặn bằng tư liệu viễn thám và các tư liệu khác vùng biển, đảo Tây Nam Việt Nam; +) Đề xuất các định hướng phát triển kinh tế và quốc phòng cho vùng biển, đảo Tây Nam.
+) Bộ bản đồ số tỷ lệ 1:250.000 gồm: Bản đồ các yếu tố tự nhiên như địa chất, địa mạo, nhiệt độ bề mặt nước biển, biến động nhiệt độ nước biển (2000-2018), sóng - gió, dòng chảy, độ đục; Bản đồ tiềm năng tài nguyên thiên nhiên về khoáng sản, thực vật phù du, khai thác và nuôi trồng thủy sản, rừng (trên các đảo và rừng ngập mặn ven biển); Bản đồ phân vùng tự nhiên và định hướng không gian phát triển kinh tế và đảm bảo quốc phòng - an ninh vùng biển Tây Nam.
+) Bộ bản đồ số tỷ lệ 1: 50.000 về lớp phủ bề mặt trên các đảo và vùng ven biển và các bản đồ biến động (giai đoạn 2000-2018) cho vùng biển, đảo Tây Nam Việt Nam gồm: đường bờ biển và rừng ngập mặn.
- Các sản phẩm khác: Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt, số liệu khảo sát thực địa, hỗ trợ đào tạo 01 tiến sĩ, đào tạo 02 thạc sĩ và 2 kỹ sư.

Địa chỉ ứng dụng

Đề tài đã chuyển giao kết quả nghiên cứu đến các địa chỉ ứng dụng sau: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Ủy ban Biên giới Quốc gia - Bộ Ngoại Giao; Chi cục Biển và Hải đảo tỉnh Kiên Giang; Chi cục Biển và Hải đảo tỉnh Cà Mau.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".