Nghiên cứu môi trường trầm tích chứa than kainozoi vùng mỏ Nam Thịnh, Thái Bình nhằm xác lập cổ địa lý các thời kỳ tạo than

Chủ nhiệm đề tài TS. Mai Thành Tân
Đơn vị thực hiện Viện Địa chất
Thời gian thực hiện 2017 - 2019
Tổng kinh phí 500 triệu đồng
Xếp loại đề tài Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

- Chính xác hóa địa tầng và môi trường trầm tích chứa than Kainozoi.
- Làm sáng tỏ cổ địa lý trong Kainozoi

Kết quả đạt được

Về khoa học:
- Phân chia địa tầng Miocen thượng thành 2 tập trầm tích hình thành vào Miocen muộn - phần giữa và Miocen muộn – phần muộn
- Xác định các môi trường lắng đọng trầm tích, điều kiện cổ địa lý và cổ khí hậu thời kỳ tạo than giữa Miocen muộn và cuối Miocen muộn
Về ứng dụng:
- Bước đầu đưa ra được những định hướng về tìm kiếm than trong trầm tích Miocen thượng
- Kết quả đề tài có thể sử dụng trong công tác giảng dạy và đào tạo cán bộ

Một số hình ảnh của đề tài:

anh105

Những đóng góp mới

- Những cách tiếp cận mới trong nghiên cứu trầm tích và cổ địa lý ở Việt Nam: xác định môi trường và cơ chế vận chuyển trầm tích thông qua quan hệ định lượng giữa các thông số độ hạt, xác định biến đổi cổ khí hậu bằng các tỷ lệ giữa các khoáng vật sét, tỷ lệ nhóm yếu tô sinh thái trong thực vật cổ, lượng hóa cổ khí hậu theo tiếp cận đồng tồn tại của các loài thực vật.
- Chi tiết hóa tiến hóa trầm tích trong giai đoạn giữa và cuối Miocen muộn và điều kiện cổ địa lý, cổ khí hậu trong thời kỳ này

Sản phẩm

Các bài báo đã công bố (liệt kê):
- Mai Thanh Tan, Dinh Van Thuan, Nguyen Dich Dy, Nguyen Van Tao, Le Duc Luong, Trinh Thi Thanh Ha, Ngo Thi Dao, 2019. Environments of upper miocene sediments in the Hanoi depression interpreted from grain-size parameters. Vietnam Journal of Earth Sciences, 41(2), 182–199.
- Mai Thành Tân, Đinh Văn Thuận, Nguyễn Văn Sơn, Ngô Thị Đào, Nguyễn Văn Tạo, Lê Đức Lương, 2019. Một số luận giải trầm tích Miocen thượng miền võng Hà Nội. Tạp chí Địa chất, loạt A, 367, 46-63.
- Đinh Văn Thuận, Ngô Thị Đào, Mai Thành Tân, Lê Đức Lương, Trịnh Thị Thanh Hà, Nguyễn Văn Tạo, 2019. Đặc điểm sinh địa tầng trầm tích chứa than Miocen muộn vùng đông nam châu thổ Sông Hồng. Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội: Các khoa học Trái đất và Môi trường, 35 (2), 114-129.
Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ):
- Cơ sở dữ liệu: tài liệu lỗ khoan, kết quả phân tích
- Bản đồ cổ địa lý thời kỳ tạo than Miocen giữa
- Bản đồ cổ địa lý thời kỳ tạo than giai đoạn Miocen muộn - phần giữa
- Bản đồ cổ địa lý thời kỳ tạo than giai đoạn Miocen muộn - phần muộn
- Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài
- Hỗ trợ đào tạo thạc sỹ

Địa chỉ ứng dụng

- Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam
- Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".