Nghiên cứu hiệu ứng quang nhiệt của hạt nano vàng đa lớp và thử nghiệm trong diệt tế bào ung thư - Mã số: VAST.ĐLT 12/14-15

Chủ nhiệm đề tài TS. Vũ Thị Thùy Dương
Đơn vị thực hiện Viện Vật lý
Thời gian thực hiện 2014 - 2016
Thuộc chương trình Hỗ trợ cán bộ khoa học trẻ của Viện Hàn lâm KHCNVN Thuộc hướng KHCN ưu tiên
Cán bộ tham gia
Tổng kinh phí 500 triệu đồng
Xếp loại đề tài Khá
Mục tiêu đề tài

- Nghiên cứu hiệu ứng quang nhiệt của hạt nano vàng đa lớp: silica/vàng và từ/silica/vàng.
- Thử nghiệm đưa hạt nano silica/vàng và từ/silica/vàng vào diệt tế bào ung thư.

Kết quả đạt được

- Đề tài đã chế tạo thành công được hạt nano vàng đa lớp SiAu và FeSiAu đơn phân tán, đỉnh hấp thụ trong vùng 600 - 900nm.
- Đã xây dựng được hệ đo quang nhiệt của các hạt nano vàng trong mô, sử dụng phần mềm LabView để theo dõi sự thay đổi nhiệt độ của các hạt nano SiAu và FeSiAu trong mô.
- Khảo sát được sự thay đổi nhiệt độ của mô được tiêm các hạt nano lõi vỏ vàng SiAu, FeSiAu với cùng một lượng hạt là 1.188 hạt. Sau 10 phút chiếu, bước sóng 808nm, mật độ chiếu 7,3 W/cm2, nhiệt độ của mẫu tăng lên được 170C với hạt SiAu và 100C với hạt FeSiAu so với mẫu đối chứng không được tiêm hạt.
- Khảo sát được sự thay đổi nhiệt độ của mẫu thịt được tiêm các hạt nano vàng SiAu, FeSiAu có cùng độ hấp thụ (OD = 12) tại bước sóng laser kích thích 808 nm. Nhiệt độ mẫu tiêm hạt SiAu lên được 120C, mẫu tiêm hạt FeSiAu là 110C so với mẫu đối chứng không được tiêm hạt.
- Tạo được các phức hệ hạt nano lõi/vỏ SiAu và FeSiAu với kháng thể đặc hiệu Her2 và bọc kín hạt bằng phân tử BSA.
- Đã thử nghiệm thành công việc sử dụng các hạt nano lõi/vỏ SiAu và FeSiAu trong diệt tế bào ung thư BT474, tế bào được chiếu bằng laser hồng ngoại 808 nm sau 4 phút với mật độ công suất chiếu 7,3 W/cm2 tế bào ung thư đã bị tiêu diệt.

Một số hidnh ảnh của đề tài:

vttduong1

Những đóng góp mới

Diệt được tế bào ung thư BT474 sử dụng hạt nano vàng SiAu, FeSiAu bằng hiệu ứng quang nhiệt.

Sản phẩm

-Các bài báo đã công bố (liệt kê): 03 bài báo.
Vu T.T.Duong, Anh D. Phan, Nghiem T.H.Lien, Do T. Hue, Do Q.Hoa, Do T.Nga, Tran H. Nhung and Nguyen A.Viet, Near-Infrared photothermal response of plasmonic gold-coated nanoparticles in tissues, Phys. Status Solidi A 2017, 1700564.
Trịnh Thị Thương, Vũ Thị Thùy Dương, Vũ Dương, Nguyễn Thị Thùy, Nghiêm Thị Hà Liên, Đỗ Quang Hòa và Trần Hồng Nhung, Hiệu ứng Plasmon của hạt nano vàng cấu trúc lõi vỏ trong mô, Proc. AOPSA, ISSN 1859-4271, 391-396 (2015).
Vu Thi Thuy Duong, Trinh Thi Thuong, Nghiem Thi Ha Lien, Do Quang Hoa and Tran Hong Nhung, Study the light – to - heat conversion of gold nanoshells and nanorods in tissues, Communications in Physics, Vol. 24, No. 3S2 (2014), pp. 83-88, DOI:10.15625/0868-3166/24/3S2/5053.
- Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích (liệt kê)
- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ): 10 ml dung dịch hạt nano vàng đa lớp mỗi loại (silica-vàng và từ-silica-vàng), đơn phân tán trong nước, OD = 2, ổn định 3 tháng. Bảo quản ở nhiệt độ 4oC, tối. Nơi giữ: phòng thí nghiệm hóa học của nhóm Nanobiophotonic, Trung tâm Điện tử học Lượng tử, Viện Vật lý.
- Các sản phẩm khác (nếu có): 02 quy trình tạo phức hệ hạt nano vàng đa lớp (silica-vàng và từ-silica-vàng) với kháng thể đặc hiệu. Hỗ trợ 01 thạc sỹ.

Kiến nghị

Vi?n Hàn lâm ti?p t?c h? tr? cho nhóm nghiên c?u phát tri?n h??ng nghiên c?u v?t li?u nano trong ?i?u tr? ung th? ch?n l?c, h??ng ?ích.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".