Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của cây rau dền cơm Amaranthus lividus L. (A. viridis L.) thu hái tại Việt Nam.

Chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Thị Minh Hằng PGS. TS. Spiridovich E.V.
Đơn vị thực hiện Viện Hóa sinh biển
Thời gian thực hiện 2016 - 2017
Thuộc chương trình Quỹ Nghiên cứu cơ bản Belarus, Vườn Thực vật Trung tâm - Viện HLKH Belarus
Cán bộ tham gia Vườn Thực vật Trung tâm, Viện HLKH Belarus
Tổng kinh phí 200 triệu đồng
Xếp loại đề tài Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

- Kết hợp với phía đối tác Belarus nghiên cứu phân lập, xác định cấu trúc và đánh giá hoạt tính sinh học của một số hợp chất từ cây rau dền cơm Amaranthus lividus L. (A. viridis L.) thu hái tại Việt Nam.

Kết quả đạt được

-về khoa học, ứng dụng, đào tạo, phát triển hợp tác…
Từ mẫu rau dền cơm thu hái ở Hưng yên, chúng tôi đã tiến hành xác định thành phần acid béo trong dịch chiêt n-hexane gồm acid béo no 50,92% (myristic acid, pentadecanoic acid, pamitic acid, stearic acid) và acid béo không no 49,08% (linoleic acid, linolenic acid). Đã phân lập và xác định cấu trúc của 7 hợp chất gồm palmitic acid (1), triacontanol (2), spinasterol (3), cycloeucalenol (4), cholesterol (5), oleanolic acid (6) và 3,4-seco-olean-12-en-4-ol-3,28-dioic acid (7). Hợp chất 7 thể hiện hoạt tính gây độc tế bào trung bình trên 4 dòng tế bào ung thư với IC50 từ 32.03-43.45 g/ml.
Đào tạo: 01 Thạc sỹ, 01 cử nhân
Phát triển hợp tác: Tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Viện Hóa sinh biển với Vườn Thực vật Trung tâm, Viện Hàn lâm Khoa học Belarus.

Một số hình ảnh của đề tài:

ntmhang1

ntmhang2

Những đóng góp mới

Các hợp chất 1-2, 4-7 là các hợp chất lần đầu tiên được báo cáo phân lập từ rau dền cơm. Đặc biệt, hợp chất 3,4-seco-olean-12-en-4-ol-3,28-dioic acid (7) là hợp chất ít gặp, mới được phân lập từ cây Ligularia intermedia. Đề tài cũng đưa ra kết quả nghiên cứu mới về hoạt tính chống ung thư của hợp chất 7.

Sản phẩm

- Các bài báo đã công bố (liệt kê):
1. Као Тхи Хуе, Фам Мань Хунг, Нгуен Тхи Минь Ханг, Нгуен Тхи Ту Оань, Ле Нгуен Тхань, Спиридович Е. В., Чан Тхи Фыонг Лйен, Изучение жирнокислотного составаи противораковой активности экстрактов амаранта amaranthus viridis, Молодой учёный (2017), 138 (4), 100-102 (tiếng Nga, tạp chí quốc tế ISSN)
2. Cao Thi Hue, Nguyen Thi Tu Oanh, Tran Huu Giap, Nguyen Thi Minh Hang, N. P. Mishchenko, S. A. Fedoreev, Е. V. Spiridovich, Chau Van Minh, Nguyen Quoc Vuong, Le Nguyen Thanh (2017), Metabolites from Vietnamese Amaranthus viridis, Chemistry of Natural Compounds, 53 (6), 1150-1151.
3. Lê Nguyễn Thành, Cao Thị Huệ, Bùi Thu Hà, Nguyễn Văn Quyền, Phan Anh Thư, Nghiên cứu đặc điểm sinh học và hoạt tính sinh học của cây Rau dền cơm (Amaranthus lividus L.) thu hái tại Hưng yên, Báo cáo khoa học về Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, Hội nghị khoa học Toàn quốc lần thứ 7 (20/10/2017), Tr. 1468-1474.
- Các sản phẩm: Các hợp chất sạch, báo cáo tổng kết- Viện Hóa sinh biển
- Đào tạo: 01 Thạc sỹ, 01 cử nhân.

Kiến nghị

Nhóm nghiên c?u trân tr?ng ?? ngh? Ban lãnh ??o Vi?n Hóa sinh bi?n, Ban H?p tác Qu?c t? nghiê?m thu ?ê? ta?i va? ti?p t?c ?ng h? m?i quan h? h?p tác ?ã xây d?ng v?i Khoa Hóa sinh và Công ngh? Sinh h?c Th?c v?t thu?c V??n Th?c v?t Trung tâm – Vi?n Hàn lâm Khoa h?c Belarus trong nghiên c??u vê? tha?nh phâ?n ho?a ho?c va? hoa?t ti?nh sinh ho?c ca?c cây th??c vâ?t, d???c liê?u Viê?t Nam hay Belarus.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".