Nghiên cứu đánh giá tài nguyên nước dưới đất và xác định các phương án khai thác hợp lý dải ven biển tỉnh Quảng Trị - Mã số đề tài: VAST05.02/16-17.

Chủ nhiệm đề tài ThS. Nguyễn Sơn
Đơn vị thực hiện Viện Địa lý
Thời gian thực hiện 2016 - 2017
Thuộc chương trình Khoa học trái đất. Mã số hướng: VAST05
Cán bộ tham gia Viện Địa lý - Viện HLKH&CN VN
Tổng kinh phí 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng)
Xếp loại đề tài Khá
Mục tiêu đề tài

- Xác định được tài nguyên nước dưới đất về trữ lượng và chất lượng theo không gian và thời gian dải ven biển tỉnh Quảng Trị.
- Xác định được phương án khai thác nước dưới đất khu vực hợp lý (về trữ lượng và chất lượng) theo không gian và thời gian.

Kết quả đạt được

- Về khoa học:
1. Trên cơ sở tổng hợp, chỉnh lý tài liệu và kết hợp với công tác thực địa bổ sung đã thành lập bản đồ ĐCTV tỷ lệ 1:50.000, trên đó thể hiện rõ sự phân bố của các tầng chứa nước trên khu vực đồng bằng ven biển tỉnh Quảng Trị.
2. Đã đánh giá được trữ lượng khai thác tiềm năng của các tầng chứa nước chủ yếu là các tầng : 1. Tầng chứa nước lỗ hổng các trầm tích bở rời đa nguồn gốc Holocen; 2. Tầng chứa nước lỗ hổng trầm tích sông Pleistocen; 3. Tầng chứa nước lỗ hổng - khe nứt các thành tạo phun trào Bazan Neogen - Đệ Tứ; 4. Tầng chứa nước lỗ hổng các trầm tích Neogen. Và xác định được tổng trữ lượng khai thác tiềm năng của các tầng chứa nước dưới đất dải ven biển tỉnh Quảng trị là 1.070.170 m3/ngày tức là 390.612.050 m3/năm.
3. Qua việc phân tích bổ sung các mẫu nước dưới đất với việc tham khảo gần 300 kết quả phân tích mẫu của các dự án trước đây trên khu vực nghiên cứu đối với hai tầng chứa nước Holocen và Pleistocen đang được khai thác cho thấy chất lượng nước dưới đất dải ven biển tỉnh Quảng Trị nói chung là tốt so với tiêu chuẩn QCVN 09- MT:2015/BTNMT của Bộ Tài nguyên Môi trường và QCVN 01: 2009/BYT, ngoại trừ một số vùng bị nhiễm mặn. Chưa có dấu hiệu ô nhiễm nước ngầm do sản xuất và sinh hoạt gây ra.
4. Đã áp dụng phương pháp mô hình số để xây dựng các phương án khai thác nước dưới đất của hai phương án khai thác là (PAI) và (PAII) và xác định được sơ đồ khai thác nước dưới đất của (PAII) là sơ đồ khai thác hợp lý cho vùng nghiên cứu.
5. Trên cơ sở tổ hợp các nghiên cứu về tài nguyên nước và kinh tế xã hội của tỉnh, báo cáo đã đề xuất các phương án khai thác hợp lý nước dưới đất dải ven biển tỉnh Quảng Trị phục vụ phát triển kinh tế dân sinh.
- Về ứng dụng:

Một số hình ảnh về đề tài: 

nson

Những đóng góp mới

- Đã áp dụng phương pháp mô hình số số để xây dựng các phương án khai thác nước dưới đất của hai phương án khai thác là (PAI) và (PAII) và xác định được sơ đồ khai thác nước dưới đất của (PAII) là sơ đồ khai thác hợp lý cho vùng nghiên cứu.
- Trên cơ sở tổ hợp các nghiên cứu về tài nguyên nước và kinh tế xã hội của tỉnh, báo cáo đã đề xuất các phương án khai thác hợp lý nước dưới đất dải ven biển tỉnh Quảng Trị phục vụ phát triển kinh tế dân sinh.

Sản phẩm

- Các bài báo đã công bố (liệt kê): (1) Lê Thị Thanh Tâm, Trần Duy Phiên. Tiềm năng nước dưới đất dải ven biển tỉnh Quảng Trị, định hướng khai khác và sử dụng hợp lý. Tạp chí Tài Nguyên nước, số 1, Trang 20-27, 2017; (2) Nguyễn Sơn, Tống Phúc Tuấn. Khai thác bền vừng tài nguyên nước dưới đất vùng ven biển Quang Trị trong bối cảnh biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng. Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội, Số 3, trang 160-170, 2017; (3) Nguyễn Sơn; Đặng Xuân Phong; Trịnh Ngọc Tuyến. Dự báo khả năng xâm nhập mặn tới các công trình khai thác nước bằng mô hình MODFLOW của dải ven biển tỉnh Quảng Trị. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 7, trang 65-70, 2017.
- Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích (liệt kê)
- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ): Được lưu giữ tại Viện Địa lý-Viện HLKH&CN VN gồm:
1) Báo cáo kết quả nghiên cứu xác định tài nguyên nước dưới đất (về trữ lượng, hiện trạng chất lượng nước) dải ven biển tỉnh Quảng Trị và phương án khai thác nước dưới đất hợp lý.
2) Bản đồ địa chất thủy văn và mặt cắt đại diện tỷ lệ 1:50.000 (trong đó có lồng ghép các nội dung):
- Sơ đồ phân bố trữ lượng khai thác tiềm năng của các tầng chứa nước;
- Sơ đồ các công trình khai thác nước dưới đất của phương án hợp lý;
- Sơ đồ hiện trạng chất lượng môi trường nước dưới đất tầng chứa nước Holocen;
- Sơ đồ hiện trạng chất lượng môi trường nước dưới đất tầng chứa nước Pleistocen.
- Các sản phẩm khác (nếu có)

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".