Điều tra, đánh giá hiện trạng quản lý, khai thác quặng sắt, vật liệu xây dựng và các tác động của chúng đến môi trường, kinh tế, xã hội tại ba huyện Thanh Sơn, Tân Sơn, Yên Lập tỉnh Phú Thọ. Mã số nhiệm vụ: VAST.ĐTCB.01/14-15.

Chủ nhiệm đề tài ThS. Nguyễn Văn Huân
Đơn vị thực hiện Trung tâm Phát triển công nghệ cao
Thời gian thực hiện 2015 - 2016
Tổng kinh phí 800 triệu đồng
Xếp loại đề tài Khá
Mục tiêu đề tài

1) Đánh giá được hiện trạng quản lý, khai thác chế biến quặng sắt và vật liệu xây dựng trên địa bàn ba huyện Thanh Sơn, Tân Sơn, Yên Lập tỉnh Phú Thọ;
2) Đánh giá được tác động chủ yếu của hoạt động khai thác chế biến quặng sắt, vật liệu xây dựng đến môi trường, kinh tế và xã hội tại ba huyện Thanh Sơn, Tân Sơn, Yên Lập tỉnh Phú Thọ;
3) Đề xuất được các giải pháp tổng thể và riêng biệt nhằm giảm thiểu tác động xấu của việc khai thác chế biến quặng sắt và vật liệu xây dựng đối với địa phương.

Kết quả đạt được

- Về khoa học:
+ Đã tiến hành điều tra hiện trạng quản lý, khai thác chế biến quặng sắt, vật liệu xây dựng trên địa bàn các huyện Thanh Sơn, Tân Sơn, Yên Lập tỉnh Phú Thọ.
+ Đã tiến hành phân tích, đánh giá được tác động của hoạt động khai thác chế biến quặng sắt, vật liệu xây dựng đến các thành phần môi trường tự nhiên, kinh tế và xã hội vùng dự án.
+ Đã xây dựng được 01 bản đồ hiện trạng khai thác quặng sắt, vật liệu xây dựng vùng dự án tỷ lệ 1/50.000 và 01 bản đồ hiện trạng môi trường vùng dự án tỷ lệ 1/50.000.
+ Đã đưa ra được các giải pháp tổng thể và giải pháp riêng biệt nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của hoạt động khai thác khoáng sản đối với địa phương.

nvhuan1

nvhuan2

Sản phẩm

- Các bài báo đã công bố (liệt kê): 02 bài báo đăng trên các tạp chí khoa học trong nước.
+ Đánh giá sự tác động của hoạt động khai thác quặng sắt đến môi trường tại mỏ sắt xóm Vì 1, xã Thượng Cửu, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, tập 151, số 6/2016 - Chuyên san Khoa học Tự nhiên-Kỹ thuật.
+ Ảnh hưởng của hoạt động khai thác, chế biến quặng sắt, vật liệu xây dựng đến đất đai, sinh kế và việc làm của người dân huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Tạp chí Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương, số cuối tháng - tháng 7 năm 2016, trang 88-90.

+ Báo cáo tổng kết dự án.
+ Bản đồ hiện trạng khai thác quặng sắt, vật liệu xây dựng vùng dự án tỷ lệ 1/50.000.
+ Bản đồ hiện trạng môi trường vùng dự án tỷ lệ 1/50.000.
+ Báo cáo kiến nghị về các giải pháp quản lý và kỹ thuật giảm thiểu tác động tiêu cực do khai thác khoáng sản.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".