Đánh giá tốc độ xâm thực đá vôi đảo Cát Bà, Hải Phòng và đề xuất biện pháp bảo tồn cảnh quan. Mã số đề tài: VAST05.01/14-15

Chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Trung Minh
Đơn vị thực hiện Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam
Thời gian thực hiện 2014 - 2016
Tổng kinh phí 600.000.000 đồng
Xếp loại đề tài Đạt
Mục tiêu đề tài

- Xây dựng cơ sở khoa học xác định tốc độ xâm thực (phong hóa, xói mòn, ăn mòn) đá vôi đảo Cát Bà.
- Góp phần bổ sung thông tin về quá trình tiến hóa cảnh quan địa mạo, quá trình địa hoá, địa chất nhằm nâng cao nhận thức về giá trị địa chất-địa mạo độc đáo của đảo Cát Bà.
- Đề xuất các biện pháp bảo tổn bền vững cảnh quan khu vực đảo Cát Bà.

Kết quả đạt được

-    Về khoa học: Kết quả nghiên cứu của đề tài đánh giá tốc độ xâm thực đá vôi trên khu vực đảo Cát Bà cụ thể như sau: trên cạn đá vôi đảo cát bà có mức độ xâm thực trung bình, dao động trong khoảng 0,017 đến 0,228 mm/năm, trong đới ngập nước đá vôi có tốc độ xâm thực trung bình và xâm thực cao, lần lượt là 0,180 mm/năm và 0,316 mm/năm. Nhưng vấn đề xâm thực cần được nghiên cứu trong một khoảng thời gian dài nhất định và cần được tiến hành khảo sát lập lại nhiều lần để khẳng định một các chính xác nhất giá trị xâm thực tại mỗi khu vực. Đã đề xuất nhóm giải pháp kỹ thuật công trình và nhóm giải pháp mềm, giải pháp xã hội nhằm bảo tồn và phát triển cảnh quan du lịch trên đảo.
-    Về ứng dụng: Kết quả của đề tài được ứng dụng đánh giá tốc độ bào mòn, xâm thực các cảnh quan thiên nhiên, các công trình văn hóa lịch sử được xây dựng bằng đất, đá tự nhiên, các khu vực có đá vôi ngập nước như Vịnh Hạ Long, Tràng An,…. và các công trình xây dựng nhân tạo khác.

ntminh

Những đóng góp mới

Các kết quả của đề tài có thể được dùng cho phát triển hướng nghiên cứu định hướng vào lĩnh vực đánh giá tốc độ bào mòn, xói mòn các cảnh quan thiên nhiên, các công trình văn hóa lịch sử được xây dựng bằng đất, đá tự nhiên.

Sản phẩm

- Các bài báo đã công bố:
1.    Nguyễn Trung Minh, Doãn Đình Hùng, Nguyễn Hữu Hùng, La Thế Phúc, Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Bá Hùng, Trần Minh Đức, Nguyễn Thị Mai Hoa. Ứng dụng phương pháp đo vi xói mòn TMEM trong nghiên cứu xói mòn đá vôi đảo Cát Bà. Hội nghị toàn quốc lần thứ hai hệ thống Bảo tàng Thiên nhiên Việt  Nam. 2016. Tr. 223-228. ISBN 978-604-913-440-1.
2.    Nguyễn Trung Minh, Doãn Đình Hùng, Nguyễn Hữu Hùng, La Thế Phúc, Nguyễn Thi Dung, Trần Minh Đức, Nguyễn Bá Hùng, Nguyễn Thị Mai Hoa, Cù Sỹ Thắng. Some new results on study erosion of Cat Ba islands by Tranverse-MEM method. International Symposium: Geodynamics & Geohazards in Vietnam and neiboring regions. Hanoi 23-25 October, 2016. Nhân 40 năm Viện Địa chất. Publishing house for Science and Technology.
3.    Nguyen Trung Minh, Doan Dinh Hung, Nguyen Thi Dung, Tran Minh Duc, Nguyen Ba Hung, Cu Sy Thang. Erosion study of limestone on the Cat Ba islands in North East Vietnam by transverse micro-erosion meter. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Vol.1. №10 (85), Ppg. 36-44. 2017. ISSN(p) 1729-3774, ISSN(e) 1729-4061. DOI: 10.15587/1729-4061.2017.92168.

Địa chỉ ứng dụng

* Kiến nghị của chủ nhiệm đề tài (nếu có):
Đề nghị phát triển hướng nghiên cứu định hướng vào lĩnh vực đánh giá tốc độ bào mòn, xói mòn các cảnh quan thiên nhiên, các công trình văn hóa lịch sử được xây dựng bằng đất, đá tự nhiên.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".