Nghiên cứu sự thay đổi nguồn lượng vật liệu trầm tích từ hệ thống sông Hồng và tác động của chúng đối với khu vực ven bờ châu thổ sông Hồng trong vòng 100 năm qua. Mã số: VAST.ĐLT.05/14-15

Chủ nhiệm đề tài Bùi Văn Vượng
Đơn vị thực hiện Viện Tài nguyên và Môi trường biển
Thời gian thực hiện 2014 - 2015
Thuộc chương trình Hỗ trợ cán bộ khoa học trẻ của Viện Hàn lâm KHCNVN
Cán bộ tham gia
Tổng kinh phí 500 triệu đồng
Xếp loại đề tài Khá
Mục tiêu đề tài

    Xác định mức độ, nguyên nhân thay đổi nguồn lượng vật liệu trầm tích từ hệ thống sông Hồng đổ ra vịnh Bắc Bộ trong vòng 100 năm.
    Đánh giá tác động của thay đổi nguồn lượng vật liệu hệ thống sông Hồng đối với khu vực ven bờ châu thổ.
    Đề xuất các giải pháp ứng phó do thay đổi nguồn lượng vật liệu trầm tích hệ thống sông Hồng đối với khu vực ven bờ châu thổ.

Kết quả đạt được

Về khoa học:
(1)- Sự thay đổi nguồn lượng trầm tích của hệ thống sông Hồng trong khoảng 100 năm qua: Trên cơ sở kết hợp giữa kết quả mô hình số, hàm lượng khoáng vật sét, đồng vị phóng xạ. Lưu lượng nước và hàm lượng trầm tích hàng năm qua 9 cửa sông (1960-2010) được thiết lập bằng mô hình MIKEL 11. Trong khoảng 100 năm qua, sự thay đổi hàm lượng khoáng vật illite, smectite, tỷ lệ smectite/(illite+chlorite) biểu thị sự thay đổi nguồn lượng trầm tích của hệ thống sông Hồng có thể chia làm 4 giai đoạn: giai đoạn 1910-1930 có xu thế tăng nhẹ; từ năm 1930-1960, giảm nhẹ so với giai đoạn trước với mức độ trung bình; gian đoạn 1960-1990 tiếp tục giảm hơn so với giai đoạn trước ở mức độ trung bình; giảm mạnh vào năm 1990.
(2)- Sự thay đổi nguồn lượng trầm tích của hệ thống sông Hồng đã tác động đến phân bố trầm tích tầng mặt, trầm tích lơ lửng, làm chậm quá trình tiến hóa châu thổ, thay đổi đường bờ, luồng lạch, suy giảm một số hệ sinh thái.
Về ứng dụng:
Đề xuất giải pháp ứng phó: dựa vào kết quả nghiên cứu đã đề xuất được một số giải pháp như quản lý, công trình, phi công trình, thiết lập ranh giới an toàn để ứng phó với hiện tượng suy giảm nguồn lượng trầm tích cho ven bờ châu thổ.

bvvuong

Những đóng góp mới

Kết quả của đề tài góp phần bảo vệ dải ven bờ châu thổ sông Hồng.

Sản phẩm

Các bài báo công bố:
Bài báo quốc tế thuộc danh mục SCI-E: 01
V. D. Vinh, S. Ouillon, T. D. Thanh, and L. V. Chu: Impact of the Hoa Binh dam (Vietnam) on water and sediment budgets in the Red River basin and delta. Hydrol. Earth Syst. Sci., 18, 3987–4005, 2014. www.hydrol-earth-syst-sci.net/18/3987/2014/ doi:10.5194/hess-18-3987-2014.
Bài báo trong tạp chí quốc gia: 02
1.    Bùi Văn Vượng, Zhifei Liu, Trần Đức Thạnh, Vũ Duy Vĩnh, Chih-An Huh, Nguyễn Đắc Vệ: Thay đổi nguồn lượng vật liệu trầm tích hiện đại hệ thống sông Hồng: tiếp cận từ nghiên cứu khoáng vật sét. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển; Tập 14, Số 3A; 2014: 67-75 DOI: 10.15625/1859/14/3A/5180 http://www.vjs.ac.vn/index.php/jmst.
2.    Bùi Văn Vượng, Zhifei, Trần Đức Thạnh, Chih-An Huh, Đặng Hoài Nhơn, Nguyễn Đắc Vệ, Đinh Văn Huy: Kết quả bước đầu nghiên cứu tốc độ lắng đọng, nguồn trầm tích đáy vịnh Hạ Long: dấu hiệu từ khoáng vật sét, đồng vị 210Pb và 137Cs. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển; Tập 16, Số 1; 2016: 54-63 DOI: 10.15625/1859-3097/16/1/6527 http://www.vjs.ac.vn/index.php/jmst
Kết quả đào tạo:
Hỗ trợ học viên cao học (đã bảo vệ): 01
Hỗ trợ nghiên cứu sinh (đang thực hiện): 01
Mời chuyên gia: 01
Hội nghị quốc tế: 02
1.    Bui Van Vuong, Liu Zhifei, Vu Duy Vinh, Sylvain OUILLON, Tran Duc Thanh, Nguyen Dac Ve, 2014. The influence of variations in sedimentary discharge of red river system on coastal red river delta (Viet Nam). Seventh International Workshop on the Fluvial Sediment Supply to the South China Sea; Second International Workshop on the South China Sea Deep. 12-14 December 2014, Universiti Malaysia Sabah, Kota Kinabalu, Malaysia.
2.    Bui Van Vuong, Zhifei Liu, Chih-An Huh, Tran Duc Thanh, Nguyen Dac Ve, 2015. Modern variations of the Red River sediment discharge: clay mineralogical records from the subaqueous Red River Delta, Vietnam. Eighth International Workshop on the Fluvial Sediment Supply to the South China Sea. 29-31 October 2015, Hanoi, Vietnam.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".