Xây dựng công cụ quản lý đăng ký nhiệm vụ hợp tác quốc tế tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Mã số đề tài: VAST.CTG.10/16-17

Chủ nhiệm đề tài Trần Danh Minh Hoàng
Đơn vị thực hiện Trung tâm Thông tin tư liệu
Thời gian thực hiện 2016 - 2017
Tổng kinh phí 200.000.000 đồng
Xếp loại đề tài Đạt
Mục tiêu đề tài

Xây dựng công cụ đăng ký trực tuyến nhiệm vụ hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Kết quả đạt được

- Về khoa học:
- Về ứng dụng: Tin học hóa quá trình đăng ký đề xuất nhiệm vụ hợp tác quốc tế tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Một số hình ảnh của đề tài: 

tdmhoang1

tdmhoang2

Những đóng góp mới

- Các bài báo đã công bố (liệt kê)
- Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích (liệt kê)
- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ)
1. Chương trình đăng ký đề xuất nhiệm vụ hợp tác quốc tế tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
2. Tài liệu hướng dẫn sử dụng, cài đặt chương trình đăng ký đề xuất nhiệm vụ hợp tác quốc tế tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
3. Tài liệu phân tích thiết kế hệ thống chương trình đăng ký đề xuất nhiệm vụ hợp tác quốc tế tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Nơi lưu trữ: Trung tâm Thông tin – Tư liệu
- Các sản phẩm khác (nếu có)

Địa chỉ ứng dụng

Ban Hợp tác Quốc tế, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Kiến nghị

- ?? nhi?m v? th?c s? mang l?i hi?u qu? cao mong Lãnh ??o Vi?n Hàn lâm s?m ban hành qui ??nh v? vi?c ??ng ký tr?c tuy?n ?? xu?t nhi?m v? h?p tác qu?c t? t?i Vi?n Hàn lâm.
- ?ây m?i là giai ?o?n ??u c?a quá trình tin h?c hóa qu?n lý nhi?m v? h?p tác qu?c t? t?i Vi?n Hàn lâm, ?? hoàn thi?n toàn b? quá trình tin h?c hóa mong Lãnh ??o Vi?n Hàn lâm, Lãnh ??o Ban H?p tác Qu?c t? và Lãnh ??o Trung tâm Thông tin – T? li?u ti?p t?c phê duy?t giai ?o?n sau.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".