Tìm kiếm các hợp chất có hoạt tính sinh học từ keo ong Việt Nam - Mã số nhiệm vụ: VAST.HTQT.BULGARIA.02/17-18.

Chủ nhiệm đề tài TS. Lê Nguyễn Thành
Đơn vị thực hiện Viện Hóa sinh biển
Thời gian thực hiện 2017 - 2019
Thuộc chương trình Viện Hàn lâm Khoa học Bulgaria.
Cán bộ tham gia GS.TSKH Vassya S. Bankova - Viện Hóa hữu cơ với trọng tâm Hóa thực vật, Viện Hàn lâm khoa học Bulgaria.
Tổng kinh phí 200 triệu đồng
Xếp loại đề tài Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

- Phân lập, xác định cấu trúc và đánh giá hoạt tính sinh học các hợp chất từ các mẫu keo ong (propolis) ở Việt Nam.
- Thiết lập hợp tác quốc tế với đối tác nghiên cứu Bulgaria – Phòng thí nghiệm Hóa học các hợp chất tự nhiên – Viện Hóa hữu cơ với trọng tâm Hóa thực vật, Bulgaria

Kết quả đạt được
  • Đã tiến hành thu thập 6 mẫu keo ong, đánh giá hoạt tính gây độc tế bào và chống oxy hóa, mẫu KO-6 thu tại Bình định (keo ong Lisotrigona furva) có tác dụng tốt nên được lựa chọn nghiên cứu. Từ mẫu keo ong dú Lisotrigona furva thu ở Bình Đinh, đã phân lập được 8 hợp chất bao gồm δ-tocotrienol (1), 3 triterpen: (13E, 17E) - polypoda-7,13,17,21-tetraen-3β-ol (2), hydroxypopanone (7), mangiferolic acid (8) và 4 xanthon Cochinchinon A (3) 9-Hydroxycalabaxanthon (4), Cochinchinon I (5), Cochinchinon J (6). Trong đó, 5 hợp chất 2, 3, 5-7 được phân lập lần đầu tiên từ keo ong Dú. Kết quả nghiên cứu thành phần hóa học gợi ý cho biết cây Cratoxylum cochinchinenese và Mangifera indica là nguồn nhựa cho keo ong Dú Lisotrigona furva. 5 chất 2-6 được thử tác dụng kháng tế bào ung thư và chống oxy hóa. Kết quả cho thấy cả 5 hợp chất không có tác dụng chống oxy hóa nhưng có tác dụng tương đối tốt trên dòng tế bào ung thư Lu, mạnh hơn các dòng tế bào ung thư khác. Trong đó, có 2 chất thể hiện hoạt tính chọn lọc, mạnh nhất là 9-Hydroxycalabaxanthon (4) và Cochinchinon I (5) trên dòng tế bào ung thư Lu với giá trị IC50 đều là 4 µg/ml.
  • Đào tạo: 01 Thạc sỹ, 01 cử nhân
  • Phát triển hợp tác: Tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Viện Hóa sinh biển với Viện Hóa hữu cơ với Trọng tâm Hóa thực vật, Viện HLKH Bulgaria.

Một số hình ảnh của đề tài:

T8.79.lnthanh1

T8.79.lnthanh2

T8.79.lnthanh4

Những đóng góp mới

Keo ong dú Lisotrigona furva lần đầu tiên được nghiên cứu. 8 hợp chất bao gồm δ-tocotrienol (1), 3 triterpene: (13E, 17E)-polypoda-7,13,17,21-tetraen-3β-ol (2), hydroxypopanone (7), mangiferolic acid (8) và 4 xanthon Cochinchinon A (3) 9-Hydroxycalabaxanthon (4), Cochinchinon I (5), Cochinchinon J (6). Trong đó, 5 hợp chất 2, 3, 5-7 được phân lập lần đầu tiên từ keo ong Dú. Cây thành ngạch nam C. cochinchinenese lần đầu tiên được phát hiện là nguồn cung cấp nhựa cho keo ong dú.

Sản phẩm

- Các bài báo đã công bố (liệt kê):

  1. Kristina Georgieva, Milena Popova, Lyudmila Dimitrova, Boryana Trusheva, Le Nguyen Thanh, Diep Thi Lan Phuong, Nguyen Thi Phuong Lien, Hristo Najdenski, Vassya Bankova. Phytochemical analysis of Vietnamese propolis produced by the stingless bee Lisotrigona cacciae. PLOS ONE 2019, 14(4): e0216074.
  2. Hà Thị Thoa, Hoàng Thị Vân, Vũ Thị Kim Oanh, Diệp Thị Lan Phương, Nguyễn Quỳnh Chi, Lê Nguyễn Thành, Các hợp chất xanthone phân lập từ keo ong dú (Lisotrigona furva Engel), Tạp chí Dược học, 2018, 58 (10), 22-24.

- Các sản phẩm (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ): Các hợp chất sạch, báo cáo tổng kết- Viện Hóa sinh biển
- Đào tạo: 01 Thạc sỹ, 01 cử nhân

Kiến nghị

Nhóm nghiên c?u trân tr?ng ?? ngh? Ban lãnh ??o Vi?n Hóa sinh bi?n, Ban H?p tác Qu?c t? - Vi?n Hàn lâm Khoa h?c và Công ngh? Vi?t Nam ti?p t?c ?ng h? m?i quan h? h?p tác ?ã xây d?ng v?i Vi?n Hóa h?u c? v?i Tr?ng tâm Hóa th?c v?t, Vi?n HLKH Bulgaria trong nghiên c??u vê? tha?nh phâ?n ho?a ho?c va? hoa?t ti?nh sinh ho?c c?a keo ong dú ? Vi?t Nam.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".