Đánh giá kết quả hai năm triển khai Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia “Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế - Mã số đề tài:TN18/NV01

Chủ nhiệm đề tài Trần Tuấn Anh
Thời gian thực hiện 2018 - 2019
Xếp loại đề tài Khá
Hình ảnh nổi bật của đề tài Hình ảnh nổi bật
Mục tiêu đề tài

- Đánh giá kết quả sau hơn hai năm thực hiện Chương trình Tây Nguyên 2016-2020 theo mục tiêu, nội dung đã phê duyệt làm cơ sở cho việc quản lý, chỉ đạo thực hiện Chương trình.
- Xác định các kết quả có thể sớm chuyển giao cho thực tiễn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Tây Nguyên
- Phương hướng triển khai thực hiện và chuẩn bị các nội dung, phương án, điều kiện cần thiết cho tổng kết Chương trình khi kết thúc sau năm 2020.

Kết quả đạt được

- Về khoa học:
Đề tài cung cấp luận cứ khoa học cho liên kết vùng và hội nhập quốc tế trong phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên. Những đánh giá tổng hợp không chỉ về kết quả khoa học, công nghệ, mà còn điểm lại công tác xây dựng và triển khai các đề tài, quản lý và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ/nội dung của Chương trình theo các mục tiêu của Chương trình đã được phê duyệt. Đây là những nội dung quan trọng cho việc rút kinh nghiệm nhằm đạt được những kết quả tốt nhất, bảo đảm việc tiếp tục thực hiện và kết thúc Chương trình với chất lượng cao trong thời gian còn lại.

- Về ứng dụng:
Các kết quả của Chương trình đã bám sát mục tiêu – nội dung – sản phẩm đăng ký đồng thời bám sát thực tiễn Tây Nguyên và có giá trị liên ngành tổng hợp phục vụ tốt cho phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên theo hướng bền vững. Các kết quả nghiên cứu làm cơ sở cho Viện Hàn lâm KHCNVN, Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc chuyển giao công nghệ vào thực tiễn Tây Nguyên.

Một số hfinh ảnh của đề tài:

T9.87.ttanh1a

T9.87.ttanh2

T9.87.ttanh3

Những đóng góp mới

Sau hơn hai năm thực hiện, đa số đề tài của Chương trình đang trong giai đoạn triển khai, việc tổng hợp kết quả cho sơ kết Chương trình sẽ chỉ là những đánh giá ban đầu theo mục tiêu và nội dung đã được phê duyệt. Từ công việc đánh giá giữa kỳ này đã chắt lọc được những kết quả quan trọng và có đủ điều kiện để chuyển giao cho các tỉnh Tây Nguyên, đặc biệt là việc ứng dụng các kết quả trước đây, sử dụng và cập nhật các các cơ sở dữ liệu tổng hợp về tài nguyên thiên nhiên, môi trường, kinh tế, xã hội, các vấn đề mới được phát hiện và đặt ra trong phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng Tây Nguyên, những kiến nghị ban đầu về giải pháp chiến lược cho phát triển KT-XH.

Sản phẩm

- Các bài báo đã công bố (liệt kê)

  1. Châu Văn Minh (2019), Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế. Tr 41-44, Số (1+2) (2019), ISSN 1859-4794. Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ

- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ)

T9.87.ttanh3a

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".