Nghiên cứu, đánh giá các giá trị địa chất - địa mạo nổi bật nhằm phát hiện và xác định các di sản địa chất ở dải ven biển Bình Thuận. Mã số đề tài: VAST05.06/16-17

Chủ nhiệm đề tài TS. Đinh Văn Huy
Đơn vị thực hiện Viện Tài nguyên và Môi trường biển
Thời gian thực hiện 2016 - 2018
Tổng kinh phí 600.000.000đ (sáu trăm triệu đồng)
Xếp loại đề tài Đạt
Mục tiêu đề tài

(1). Làm rõ và đánh giá được các giá trị đặc trưng, nổi bật về địa chất - địa mạo ở dải ven biển Bình Thuận.
(2). Đề xuất được các giải pháp bảo tồn và định hướng xây dựng hồ sơ vinh danh di sản địa chất - địa mạo cho khu vực.

Kết quả đạt được

- Về khoa học:
1. Bộ tư liệu các giá trị đặc trưng, nổi bật về địa chất-địa mạo dải ven biển Bình Thuận bao gồm: Các mô tả về tiêu chí, đặc tính, giá trị địa chất-địa mạo nổi bật; Bản đồ phân bố di sản địa chất khu vực ven biển Bình Thuận, tỷ lệ 1:100.000; Các bản đồ chuyên đề tỷ lệ 1:100.000, các sơ đồ và hình ảnh kèm theo.
2. Luận cứ khoa học cho bảo tồn, sử dụng hợp lý và định hướng xây dựng hồ sơ vinh danh các di sản địa chất-địa mạo trên dải ven biển Bình Thuận.
3. Báo cáo tổng hợp kết quả của đề tài


- Về ứng dụng:
1. Kết quả của đề tài là nguồn tài liệu có giá trị cho công tác nghiên cứu tiếp theo để xây dựng bộ tiêu chí phân loại và xếp hạng di sản địa chất thống nhất, hoàn chỉnh ở Việt Nam. Đồng thời, kết quả của đề tài sẽ được dùng để phục vụ công tác giảng dạy cho học sinh từ bậc tiểu học đến đại học; nâng cao năng lực và trình độ nghiên cứu về lĩnh vực di sản thiên nhiên cho đội ngũ cán bộ khoa học. Kết quả của đề tài còn giúp các cấp có thẩm quyền thấy được giá trị của các di sản địa chất ven biển Bình thuận, từ đó có kế hoạch xây dựng công viên địa chất ven biển Bình Thuận để bảo tồn và phát huy các giá trị của các di sản địa chất.
2. Các luận cứ khoa học cho bảo tồn, sử dụng hợp lý và định hướng xây dựng hồ sơ vinh danh các di sản địa chất - địa mạo dải ven bờ Bình Thuận sẽ được chuyển giao cho các Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận. Các kết quả của đề tài sẽ góp phần tăng thêm những bằng chứng để các ban ngành đề xuất đến Ủy Ban Nhân dân tỉnh có những giải pháp sử dụng bền vững, bảo vệ và phát huy cũng như tôn vinh các giá trị của di sản địa chất dải ven biển tỉnh Bình Thuận.

Một số hình ảnh của đề tài:

63

DSC 1418

Những đóng góp mới

Kết quả nghiên cứu là một trong những căn cứ quan trọng định hướng quản lý và bảo tồn, tác động vào quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội khu vực, quy hoạch sử dụng hợp lý tài nguyên ven biển tỉnh Bình Thuận hướng tới phát triển bền vững cả 3 phương diện, kinh tế, xã hội và bảo tồn các giá trị di sản.

Sản phẩm

Các bài báo đã công bố (liệt kê)
1. Bài báo trên tạp chí quốc tế thuộc danh sách SCI/SCI-E
- Duong Nguyen-Thuy, Phuong Hoa Ta, Huong Nguyen-Van, Huy Van Dinh, Bao Van Dang, Nhon Hoai Dang, Huong Thi Thu Do, Anh Thi Kim Nguyen, Thanh Duc Tran, Vuong Van Bui, Anh Ngoc Nguyen, Thuy Thi Hoang. 2018. Evaluation of Geological Heritage of Geosites for a Potential Geopark in Binh Thuan–Ninh Thuan Coastal Zone, Vietnam. Geoheritage (2019) 11: 689-702p. Doi 10.1007/s12371-018-0324-x
2. Bài báo trên tạp chí quốc gia đăng trên tạp chí chuyên ngành quốc gia
- Đặng Hoài Nhơn, Đinh Văn Huy, Nguyễn Ngọc Anh, Đỗ Thị Thu Hương, 2017. Thành phần độ hạt và khoáng vật trong trầm tích ven biển Bình Thuận. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật thủy lợi và Môi trường, số 59, trang 89-94. Trường Đại học Thủy lợi.
- Vũ Duy Vĩnh và nnk, 2017. Đánh giá ảnh hưởng của một số giải pháp công trình đến trao đổi nước và vận chuyển bùn cát khu vực Đầm Nại. Tạp trí Khoa học và Công nghệ biển, tập 17, số 4, trang 383-395. NXB. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội.


- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ) được lưu trữ tại Trung tâm lưu trữ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Viện Tài nguyên và Môi trường biển:
+ Bộ tư liệu các giá trị đặc trưng, nổi bật về địa chất-địa mạo dải ven biển Bình Thuận bao gồm: Các mô tả về tiêu chí, đặc tính, giá trị địa chất-địa mạo nổi bật; Bản đồ phân bố di sản địa chất khu vực ven biển Bình Thuận, tỷ lệ 1:100.000; Các bản đồ chuyên đề tỷ lệ 1:100.000, các sơ đồ và hình ảnh kèm theo.
+ Luận cứ khoa học cho bảo tồn, sử dụng hợp lý và định hướng xây dựng hồ sơ vinh danh các di sản địa chất-địa mạo trên dải ven biển Bình Thuận.
+ Báo cáo tổng hợp kết quả của đề tài.

- Các sản phẩm khác
1. Hỗ trợ đào tạo 01 nghiên cứu sinh Tiến sỹ.

Địa chỉ ứng dụng

Kết quả của nghiên cứu sẽ liên kết với Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận phục vụ quản lý tài nguyên và di sản ven biển Bình Thuận, phục vụ công tác quy hoạch tổng thể các ngành như công nghiệp, ngư nghiệp và du lịch dịch vụ nhằm phát triển kinh tế-xã hội, làm căn cứ khoa hoặc giúp quản lý môi trường và tài nguyên bắt kịp với hoạt động phát triển kinh tế - xã hội.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".