Nghiên cứu tổng hợp và hoạt tính sinh học các dẫn xuất mới của alkaloid nhân indole Mã số đề tài: VAST04.04/15-16

Chủ nhiệm đề tài PGS.TS Ngô Quốc Anh.
Đơn vị thực hiện Viện Hoá học
Thời gian thực hiện 2015 - 2016
Tổng kinh phí 600 triệu đồng
Xếp loại đề tài Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Tổng hợp được các dẫn xuất mới của alkaloid nhân indole và đánh giá hoạt tính sinh học.

Kết quả đạt được

20 dẫn xuất alkaloid nhân indole mới đã được tổng hợp và đánh giá hoạt tính, bao gồm 9 dẫn xuất muối ammoni bậc IV của anhydrovinblastine, vinblastine, vincristine và 11 dẫn xuất mới từ 3'-cyanoanhydrovinblastine.

Hình ảnh của đề tài:

nqanh1

Những đóng góp mới

20 dẫn xuất alkaloid nhân indole mới lần đầu tiên được tổng hợp và sàng lọc hoạt tính chống ung thư in vitro. Một số dẫn xuất có hoạt tính chống ung thư tương tự như các vinca alkaloid tự nhiên như vinblastine cũng như các alkaloid bán tổng hợp như anhydrovinblastine hoặc vinflunine.

Sản phẩm

- Đã tổng hợp được 20 chất hợp chất alkaloid nhân indole mới đi từ các alkaloid dừa cạn thiên nhiên như catharanthine, vindoline, vinblastine và vincristine. Cấu trúc của các chất mới đã được xác định bằng các dữ liệu phổ 1D-NMR, 2D-NMR, IR và HRMS.
- Đã đánh giá hoạt tính gây độc trên 2 dòng tế bào ung thư KB và Hep-G2 của 20 dẫn chất mới. Hầu hết các chất đều có hoạt tính tốt ngưỡng 1-10 µM, một số chất có hoạt tính tương đương vinblastine và tốt hơn ellipticine.
- Đã lựa chọn 8 hợp chất có độc tính tế bào mạnh để tiến hành docking trên tubulin. Kết quả cho thấy 02 dẫn chất alkaloid dừa cạn mới 42b và 51a có độc tính tế bào mạnh nhất thì cũng có ái lực tương tác mạnh nhất với tubulin, tương đương chất chuẩn vinblastine.
- Đã tiến hành thử cơ chế sinh học 02 chất chlorochablastine (51b) và chlorochacristine (52b) trên các mô hình apoptosis, cell cycle, ức chế tăng sinh tế bào so với các alkaloid thương phẩm. Kết quả hai chất được lựa chọn có cơ chế tác dụng tương tự như vinflunine là alkaloid dừa cạn bán tổng hợp thương phẩm thế hệ mới nhất hiện nay, mở ra khả năng nghiên cứu tiếp các chất trên định hướng sử dụng trong lâm sàng.
- Đã góp phần đào tạo 01 tiến sỹ (Võ Ngọc Bình, sẽ bảo vệ 12/2017) và 01 thạc sĩ (Phạm Tùng Lâm, sẽ bảo vệ 9/2017).
    - Các bài báo đã công bố (liệt kê): Đã đăng 01 bài báo trên tạp chí ISI và 02 bài báo trên Tạp chí Hóa học.
1. Vo, N. B., Nguyen, L. A., Pham, T. L., Doan, D. T., Nguyen, T. B., & Ngo, Q. A. (2017). Straightforward access to new vinca-alkaloids via selective reduction of a nitrile containing anhydrovinblastine derivative. Tetrahedron Letters, 58(25), 2503-2506.
2. Võ Ngọc Bình, Nguyễn Lê Anh, Nguyễn Thúy Hằng, Trần Thị Yến, Ngô Quốc Anh (2016). Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn xuất vinca – ancaloit mới từ 3’-cyanoanhydrovinblastine. Tạp chí hóa học, 54(6e2), 184-188.
3. Võ Ngọc Bình, Nguyễn Lê Anh, Nguyễn Thúy Hằng, Trần Thị Yến, Ngô Quốc Anh (2016). Tổng hợp chọn lọc lập thể các dẫn xuất hidydrocyanoanhydrovinblastine. Tạp chí hóa học, 54(6e2), 180-183.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".