Một số kỹ thuật kiểm chứng chất lượng phần mềm nhúng và ứng dụng. Mã số đề tài: VAST.HTQT.NHATBAN/11-14

Chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Trường Thắng
Đơn vị thực hiện Viện Công nghệ Thông tin
Thời gian thực hiện 2011 - 2014
Thuộc chương trình Hợp tác quốc tế song phương Việt Nam – Nhật Bản (VAST-JSPS)
Cán bộ tham gia
Tổng kinh phí 210 triệu đồng
Xếp loại đề tài Đạt
Mục tiêu đề tài

-    Tiếp cận với trình độ thế giới về việc phát triển và kiểm soát chất lượng phần mềm nhúng;
-    Ứng dụng các kỹ thuật vào việc kiểm soát chất lượng cấp độ thành phần trong tổng thể hệ thống nào đó trong thực tiễn;

Kết quả đạt được

-    Về khoa học:
o    Phía Việt Nam cập nhật những kết quả nghiên cứu lý thuyết và định hướng ứng dụng mới nhất về lĩnh vực kiểm chứng mô hình, chứng minh định lý và một số trường hợp ứng dụng cụ thể của những kỹ thuật này trong thực tế;
o    Tài liệu kỹ thuật liên quan tới các phương pháp xử lý mã nguồn tĩnh, phân tích chương trình và hỗ trợ kiểm thử; các phương pháp hình thức thông qua các công cụ giải các ràng buộc SAT/SMT và kiểm chứng mô hình…;
-    Về ứng dụng:
o    Phần mềm: CodeChecker và AUT (Automated Unit Testing) của Viện CNTT có kết hợp thêm một số tính năng xử lý lỗi số học (tràn và làm tròn);
o    Các bộ công cụ, thư viện hỗ trợ kiểm chứng phần mềm và công cụ giải các ràng buộc SAT/SMT hay kiểm chứng mô hình;

Hình ảnh đề tài:

ntthang1

Những đóng góp mới

-    Nhóm chuyên gia về phát triển và kiểm chứng phần mềm nhúng tại Viện CNTT;
-    Giáo trình đào tạo về kiểm chứng phần mềm nhúng đầu tiên tại Việt Nam (do phía Nhật Bản chuyển giao);

Sản phẩm

-    Các bài báo đã công bố (liệt kê)
i.    D.H. Tran, T.T. Nguyen, “Văn phạm đặc tả và giải thuật sinh kịch bản kiểm thử”, Kỷ yếu hội thảo Nghiên cứu Cơ bản và Ứng dụng CNTT (FAIR), p.305-314, 2011.
ii.    T.T. Nguyen, M.D. Tran, V.T. Nguyen, Q.D. Dinh, “Novel testing techniques for embedded systems”, The 6th VAST – AIST Joint Workshop [Hội thảo khoa học lần thứ 6 giữa Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Viện Khoa học và Công nghệ Quốc gia Nhật Bản], June 2012.
iii.    V.T. Nguyen, T.T. Nguyen, Q.D. Dinh, M.D. Tran, “Kiểm chứng hình thức cho hệ thống tương tranh với CSP và PAT”, Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia CNTT lần thứ 15, p.158-164, 2012.
iv.    M.D. Tran, T.T. Nguyen, D.G. Nguyen, T.A.P. Nguyen, “Phương pháp phân tích chương trình tĩnh dựa trên đồ thị luồng điều khiển”, Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia CNTT lần thứ 16, p.271-276, 2013.
v.    V.T. Nguyen, T.T. Nguyen, Q.D. Dinh, T.T. Bui, B.H. Tran, “Kiểm chứng mô hình cho mã nguồn C#: Một cách tiếp cận mô hình hóa”, Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia CNTT lần thứ 16, p.158-164, 2013.
vi.    D.G. Nguyen, N.C. Nguyen, T.T. Nguyen, M.D. Tran, “Cải tiến chất lượng thông tin vết thực thi của Java PathFinder thông qua phần mở rộng truy vết thực thi”, Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia CNTT lần thứ 17, p.31-37, 2014.
vii.    T.T. Bui, N.C. Nguyen, T.T. Nguyen, T.A.P. Nguyen, “Phân tích hình dạng bộ nhớ heap của chương trình”, Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia CNTT lần thứ 17, p.251-256, 2014.
viii.    E. Choi, H. Nishihara, T. Ando, V.T. Nguyen, M. Aoki, K. Yoshisaka, O. Mizuno, H. Ohsaki,  “Formal Specification Based Automatic Test Generation for Embedded Network Systems”, Journal of Applied Mathematics, Volume 2014 (2014) (SCI-Indexed).
ix.    T.T. Nguyen, M.D. Tran, “Interaction Analysis of Annotated Specification and Program Codes in Extended Static Checking, IEEE Computer Proceedings of Research, Innovation and Vision of Future (RIVF), p.144-151, 2014 (Scopus-Indexed).

-    Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích (liệt kê): không

-    Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ)
i.    Sản phẩm phần mềm CodeChecker trong việc phân tích mã nguồn của nhóm nghiên cứu tại Viện CNTT;
ii.    Sản phẩm phần mềm AUT trong việc sinh dữ liệu kiểm thử của nhóm nghiên cứu tại Viện CNTT;

-    Các sản phẩm khác (nếu có)
i.    Đào tạo nhân lực: 5 thạc sỹ + hỗ trợ 02 nghiên cứu sinh trong lĩnh vực này;
ii.    Giáo trình đào tạo về kiểm chứng phần mềm nhúng do phía RISEC (đối tác Nhật Bản) biên soạn và đang được sử dụng tại nhiều tập đoàn công nghiệp tại Nhật Bản;

Kiến nghị

?? tài c? b?n hoàn thành các m?c tiêu và n?i dung nghiên c?u ?ã ??ng ký, có k?t qu? khoa h?c và ti?m n?ng tri?n khai ?ng d?ng KHCN cao c?ng nh? ph?n ?ào t?o ngu?n nhân l?c trình ?? cao cho Vi?n CNTT. Kinh phí ???c s? d?ng ?úng quy ??nh.
Trong t??ng lai, nhóm ?? tài mong mu?n ???c ti?p t?c phát huy s? h?p tác hi?u qu? s?n có gi?a Vi?n CNTT – RISEC nói riêng và gi?a Vi?n Hàn lâm KHCN Vi?t Nam v?i Vi?n AIST c?ng nh? t? ch?c JSPS c?a Nh?t B?n nói chung.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".