Nghiên cứu chiết tách, thu hồi antimon có độ sạch ≥ 99,5% từ quặng antimon Tân Lạc – Hòa Bình - Mã số đề tài: VAST03.07/17-18

Chủ nhiệm đề tài PGS.TS Đào Ngọc Nhiệm
Đơn vị thực hiện Viện Khoa học Vật liệu
Thời gian thực hiện 2017 - 2018
Tổng kinh phí 600.000.000đ
Xếp loại đề tài Khá
Mục tiêu đề tài

- Nghiên cứu hoàn thiện quy trình hòa tách quặng antimon Tân lạc – Hòa Bình bằng phương pháp thủy luyện.
- Nghiên cứu chiết tách, làm giàu Sb từ dung dịch antimon sau thủy luyện làm nguyên liệu cho quá trình điện phân thu hồi Sb sạch.
- Nghiên cứu điều chế kim loại Sb có độ sạch ≥ 99,5% từ dung dịch antimon sau quá trình chiết và điều chế một số dạng hợp chất của antimon (Sb2O3, Sb2O5,….), có độ sạch ≥ 99,5%.

Kết quả đạt được

- Về khoa học: Quy trình công nghệ hòa tách antimon bằng phương pháp axit; Quy trình công nghệ chiết làm sạch antimon bằng kỹ thuật chiết lỏng-lỏng quy mô phòng thí nghiệm; Quy trình điện phân thu hồi atimon sạch quy mô phòng thí nghiệm

- Về ứng dụng: Thu hồi kim loại antimon từ quặng nghèo, hiệu suất thu hồi đạt > 90%

Những đóng góp mới

- Bổ sung cơ sở khoa học cho phương pháp tinh chế và làm sạch antimon bằng phương pháp chiết;
- Khái quát được quy trình công nghệ hòa tách antimon bằng phương pháp thủy luyện
- Khái quát được quy trình chiết và làm giàu antimon bằng dung môi chiết chọn lọc.
- Sản phẩm thu hồi antimon sau khi chiết rất đa dạng có thể là antimon kim loại, oxit kim loại, dung dịch các mối của antimon;
- Đào tạo cán bộ trong linh vực tinh chế kim loại quý có giá trị kinh tế bằng phương pháp chiết chọn lọc

Sản phẩm

- Các bài báo đã công bố (liệt kê)

  1. Đoàn Trung Dũng, Phạm Ngọc Chức, Lưu Minh Đại, Nguyễn Thị Hà Chi, Nguyễn Quang Bắc, Hoàng Thị Hương Huế, Đinh Thị Thuận, Đào Ngọc Nhiệm. “Nghiên cứu thu hồi antimon từ quặng nghèo antimon bằng phương pháp thủy luyện”, Tạp chí Hóa học, 55(3e12), 2017, 66-69.
  2. Pham Ngoc Chuc, Nguyen Quang Bac, Doan Trung Dung, Nguyen Thi Ha Chi, Duong Thi Lim and Dao Ngoc Nhiem. “Study the recovery of Sb(III) from aqueous solution by using 2-ethylhexyl-2-ethylhexylphosphonic acid as extracting agent”. (gửi đăng trên Tạp chí Hóa học)

- Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích (liệt kê): Bằng sáng chế: Quy trình thu hồi antimon từ nguồn antimon. (chấp nhận đơn)

- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ): 01 kg bột kim loại antimon (Sb); 0,5 kg Sb2O3 và 0,5 kg Sb2O5 đều có độ sạch ≥99,5% được lưu giữ tại Phòng Vật liệu Vô cơ – Viện Khoa học Vật liệu – Viện HL Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

- Các sản phẩm khác (nếu có): Đào tạo 01 thạc sĩ Đinh Thị Thuận(cấp bằng 04/2018)

Kiến nghị

?? ngh? Vi?n HL Khoa h?c và Công ngh? Vi?t Nam t?o ?i?u ki?n cho nhóm tác gi? ti?p t?c th?c hi?n các nghiên c?u nh?m ?ng d?ng k?t qu? ?? tài vào th?c t? khai thác antimon t? các qu?ng nghèo và trong các bã th?i ?i?n t?.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".