Quan trắc và Phân tích Môi trường biển ven bờ Miền Trung năm 2018 - Mã số: SMTTX1.02/18-18

Chủ nhiệm đề tài TS. Phạm Thị Minh Hạnh
Đơn vị thực hiện Viện Cơ học
Thời gian thực hiện 2018 - 2018
Tổng kinh phí 900.000.000đ (chín trăm triệu đồng)
Xếp loại đề tài Đạt
Mục tiêu đề tài

- Quan trắc và phân tích chất lượng ba hợp phần môi trường: nước, trầm tích và sinh vật (sinh vật phù du và động vật đáy) tại vùng biển ven bờ khu vực miền Trung từ Quảng Bình đến Bình Định nhằm phát hiện những biến động và ô nhiễm môi trường, trên cơ sở đó đưa ra các cảnh báo, góp phần vào việc kiểm soát và ngăn ngừa ô nhiễm, bảo vệ môi trường biển;
- Đáp ứng nhu cầu thông tin về chất lượng môi trường biển ven bờ Việt Nam.

Kết quả đạt được

- Về khoa học: Bộ số liệu kết quả quan trắc các thông số chất lượng nước và trầm tích bao gồm: nhóm các thông số khí tượng-thuỷ văn, thuỷ lý-thuỷ hoá thông thường; nhóm các thông số dinh dưỡng và ô nhiễm hữu cơ; các kim loại nặng và xianua; vi sinh vật; tổng dầu mỡ; chlorophyl a, b; hóa chất bảo vệ thực vật cơ clo; sinh vật phù du và động vật đáy; thành phần cấp hạt trầm tích qua 2 đợt quan trắc tháng 5/2018 và tháng 9, 10/2018 tại 9 điểm đo: Đèo Ngang, Đồng Hới, Cồn Cỏ, Cửa Việt, Thuận An, Đà Nẵng, Dung Quất, Sa Huỳnh và Quy Nhơn thuộc các tỉnh ven biển từ Quảng Bình đến Bình Định.

- Về ứng dụng: Có thể chuyển giao cho Trung tâm quan trắc, Cục Kiểm soát ô nhiễm, Tổng cục Môi trường và các địa phương có điểm quan trắc sử dụng để đánh giá hiện trạng và kịp thời đưa ra các cảnh báo về tình trạng ô nhiễm môi trường biển ven bờ miền Trung.

Một số hình ảnh của đề tài:

T5.58ptmhanha1

Những đóng góp mới

Bộ số liệu mới về chất lượng môi trường biển ven bờ miền Trung năm 2018.

Sản phẩm

- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ):
+ Sản phẩm: gồm 2 báo cáo của 2 đợt quan trắc và 1 báo cáo tổng kết năm 2018.
+ Nơi lưu giữ: Trung tâm Thông tin, Tư liệu; Ban Kế hoạch Tài chính; Viện Cơ học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam); Trung tâm Quan trắc (Tổng cục Môi trường).

Khu vực nghiên cứu

 

Kiến nghị

?? ngh? ???c c?p kinh phí ?? ti?n t?i quan tr?c v?i t?n su?t 4 l?n/n?m, ??m b?o quy ??nh v? t?n su?t quan tr?c môi tr??ng n??c bi?n ven b? theo Thông t? s? 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/9/2017 c?a B? Tài nguyên và Môi tr??ng quy ??nh k? thu?t quan tr?c môi tr??ng. 
Quá trình th?c hi?n nhi?m v? cho th?y có s? b?t c?p trong vi?c l?p phân b? kinh phí vào các m?c chi theo thông t? s? 02/2017/TT-BTC ngày 6/1/2017 c?a B? Tài chính h??ng d?n qu?n lý kinh phí s? nghi?p b?o v? môi tr??ng. Trong ?ó ??c bi?t là ??n giá quá th?p cho phân tích m?u do không ???c tính ti?n công phân tích. Thêm vào ?ó là không có ti?n công th?c hi?n báo cáo chuyên ?? trong khi báo cáo t?ng k?t ch? có th? ???c xây d?ng d?a trên các chuyên ?? thu?c các chuyên môn khác nhau (sinh, hóa, h?i d??ng)... Vì v?y, chúng tôi ki?n ngh? có c? ch? ??c thù cho các tr?m thu?c Vi?n Hàn lâm Khoa h?c và Công ngh? Vi?t Nam (VAST), trong ?ó các kho?n chi ???c phân b? theo quy ??nh c?a VAST nh?m t?o ?i?u ki?n cho công tác quan tr?c môi tr??ng bi?n ven b? ???c ti?n hành thu?n l?i và hi?u qu? h?n.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".