Nghiên cứu đánh giá tiềm năng du lịch sinh thái huyện Cần Giờ thành phố Hồ Chí Minh phục vụ phát triển kinh tế xã hội (nghiên cứu trọng điểm khu vực xã Thạnh An) - Mã số đề tài: VAST05.06/15-16

Chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Văn Lập
Thời gian thực hiện 2015 - 2018
Tổng kinh phí 600 triệu đồng
Xếp loại đề tài Khá
Mục tiêu đề tài

- Làm rõ hiện trạng và tiềm năng DLST huyện Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh.
- Đề xuất định hướng phát triển DLST khu vực xã Thạnh An, huyện Cần Giờ phục vụ phát triển KTXH.

Kết quả đạt được

- Về khoa học:

 • Xác định và đánh giá được tiềm năng tài nguyên DLST huyện Cần Giờ gồm du lich sinh thái rừng, nông nghiệp, biển, và biển đảo.
 • Phát triển DLST Cần Giờ đảm bảo tính bền vững và gắn liền với bảo vệ môi trường, gìn giữ và tôn tạo cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa địa phương. Việc phát hiện tiềm năng và đầu tư xây dựng Thạnh An thành một xã đảo phát triển bền vững DLST gắn kết với cụm DLST Cần Giờ sẽ góp phần phát triển KTXH cho xã đảo nói riêng cũng như huyện Cần Giờ nói chung. Mô hình phát triển DLST kết hợp với cộng đồng ở điểm xã đảo Thạnh An kết nối vào cụm DLST Cần Giờ có thể áp dụng cho các vùng tiềm năng khác.
 • Xây dựng được 03 bản đồ về tiềm năng, định hướng DLST huyện Cần Giờ (tỷ lệ 1:25.000), và bản đồ định hướng các tuyến, điểm DLST xã Thạnh An trong liên kết với các điểm khác của huyện Cần Giờ (tỷ lệ 1:10.000).

- Về ứng dụng:

 • Các sản phẩm (bản đồ về tiềm năng, định hướng phát triển DLST huyện Cần Giờ và xã Thạnh An; bản giới thiệu và quảng bá DLST xã Thạnh An) được giới thiệu đến UBND huyện Cần Giờ là địa phương tiếp nhận và có khả năng sử dụng.

Một số hình ảnh của đê tài:

T5.61.nvlap1

T5.61.nvlap2

Những đóng góp mới

- Xây dựng được 03 bản đồ nêu trên là đóng góp mới của đề tài.
- Định hướng các tuyến điểm DLST xã Thạnh An là du lịch biển đảo trong liên kết không chỉ với huyện Cần Giờ mà cả vùng lân cận.

Sản phẩm

- Các bài báo đã công bố (liệt kê):

 1. Tạp Khoa học và Công nghệ biển: 01 bài, có giấy xác nhận đăng “Đánh giá tiềm năng phát triển DLST biển xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ TP. HCM”.
 2. Tạp chí quốc tế khác: 01 bài đăng tạp chí Journal of Biodiversity and Environmental Sciences (JBES) “Ecotourism potential of the southeast coastal area of Ho Chi Minh City, Vietnam- Can Gio mangrove forest” 2008, 1-10.
 3. Tạp chí ISI: 01 bài đăng tạp chí Journal of Sedimentary Research “ Tide- and river-generated mud pebbles from the fluvial to marine transition zone of the Mekong River Delta, Vietnam”, 2018, v.88, 1-10.

- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ):

 • Bản đồ tiềm năng tài nguyên DLST huyện Cần Giờ tỷ lệ 1:25.000;
 • Bản đồ định hướng phát triển DLST huyện Cần Giờ tỷ lệ 1:25.000;
 • Bản đồ định hướng các tuyến, điểm DLST xã Thạnh An trong liên kết với các điểm khác của huyện Cần Giờ tỷ lệ 1:10.000;
 • Bản giới thiệu và quảng bá du lịch sinh thái xã Thạnh An huyện Cần Giờ Tp.HCM;
 • 02 bài báo quốc tế gồm 01 bài trên tạp chí thuộc danh mục ISI, 01 bài không thuộc danh mục ISI. Có cám ơn mã số đề tài.
 • 01 bài báo trên tạp chí VAST 2, có cám ơn mã số đề tài. Có giấy chấp nhận đăng.

Các sản phẩm nêu trên gồm bản điện tử và bản màu in đúng tỷ lệ được lưu giữ ở Viện Địa lý tài nguyên Tp.HCM.

Địa chỉ ứng dụng

Huyện Cần Giờ Tp.HCM

Kiến nghị

?? tài ?ã hoàn thành ??y ?? các s?n ph?m theo ?? c??ng ??ng ký, ?? ngh? ???c nghi?m thu c?p Vi?n hàn lâm KHCNVN.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".