Xây dựng các chỉ số phát triển bền vững tài nguyên đất ngập nước vùng bờ biển phía Tây Vịnh Bắc Bộ.

Chủ nhiệm đề tài TS. Trần Đình Lân
Đơn vị thực hiện Viện Tài nguyên và Môi trường biển
Thời gian thực hiện 2008 - 2009
Tổng kinh phí 300 triệu đồng
Mục tiêu đề tài
 • Xác định các đặc trưng cơ bản của tài nguyên đất ngập nước triều vùng bờ Tây Vịnh Bắc Bộ bằng tiếp cận hệ thống.
 • Xây dựng được các chỉ số phát triển bền vững tài nguyên đất ngập nước triều vùng bờ Tây Vịnh Bắc Bộ.
 • Đề xuất các giải pháp sử dụng hợp lý phát triển bền vững tài nguyên đất ngập nước triều vùng bờ biển phía Tây Vịnh Bắc Bộ.
Nội dung đề tài
 • Thu thập, phân tích, đánh giá các thông tin, tư liệu hiện có về đất ngập nước triều và chỉ thị chỉ số phát triển bền vững tài nguyên khu vực nghiên cứu.
 • Khảo sát bổ sung, quan trắc một số mặt cắt khu vực trọng điểm và phân tích mẫu vật (04 chuyến khảo sát được thực hiện trong phạm vi khu vực nghiên cứu, 74 mẫu vật về môi trường nước, sinh vật, trầm tích được thu và phân tích trong phòng thí nghiệm).
 • Nghiên cứu tổng quan hệ thống tài nguyên đất ngập nước triều trong vùng nghiên cứu.
 • Phân tích hệ thống tài nguyên đất ngập nước triều trong vùng nghiên cứu.
 • Thiết lập cơ sở dữ liệu xây dựng phát triển các chỉ số bền vững phục vụ đánh giá biến động và sử dụng hợp lý tài nguyên..
 • Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin ảnh viễn thám phục vụ nghiên cứu đất ngập nước triều.
 • Xác định các chỉ số phát triển bền vững tài nguyên đất ngập nước triều vùng nghiên cứu.
 • Giải đoán và phân tích ảnh viễn thám và GIS trong nghiên cứu phân bố đất ngập nước triều, tính toán các chỉ số.
 • Xây dựng hệ thống bản đồ phân bố đất ngập nước vùng nghiên cứu.
 • Lượng hóa các diễn biến phát triển tài nguyên đất ngập nước triều trong vùng thông qua việc sử dụng các chỉ thị và chỉ số.
 • Đề xuất một số giải pháp sử dụng hợp lý trên cơ sở các chỉ thị và chỉ số.
Kết quả đạt được
 • Bộ số liệu khảo sát chất lượng môi trường nước, trầm tích.
 • 01 cơ sở dữ liệu GIS và ảnh viễn thám phục vụ nghiên cứu đất ngập nước.
 • Bộ chỉ thị chỉ số phục vụ đánh giá phát triển bền vững tài nguyên đất ngập nước. 
 • 01 bản đồ phân bố đất ngập nước triều vùng bờ biển phía Tây vịnh Bắc Bộ, tỷ lệ 1:250.000.
 • 01 bản đồ phân bố đất ngập nước triều khu vực trọng điểm Đồ Sơn - Cát Bà - Hạ Long, tỷ lệ: 1:100.000.
 • 08 báo cáo chuyên đề.
 • 01 báo cáo tổng kết.
 • 03 bài báo khoa học đã xuất bản, trong đó 01 bài trên Tạp chí Quốc tế Quản lý sức khỏe hệ sinh thái tái sinh, 01 bài trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển và 01 trên Kỷ yếu hội nghị sinh học toàn quốc.

 Kết quả đào tạo:
 Đề tài góp phần đào tạo 02 thạc sỹ, đã được bảo vệ thành công.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".