Nghiên cứu áp dụng phương pháp lượng giá kinh tế tài nguyên cho một số hệ sinh thái tiêu biển ven biển Việt Nam và đề xuất các giải pháp sử dụng bền vững.

Chủ nhiệm đề tài ThS. Nguyễn Thị Minh Huyền
Đơn vị thực hiện Viện Tài nguyên và Môi trường biển
Thời gian thực hiện 2008 - 2009
Tổng kinh phí 400 triệu đồng
Mục tiêu đề tài
 • Lượng giá kinh tế tài nguyên quy ra tiền tệ từ các giá trị sử dụng trực tiếp, gián tiếp và giá trị chưa sử dụng cho hệ sinh thái rừng ngập mặn, rạn san hô và hệ sinh thái cỏ tiêu biểu ven biển Việt Nam.
 • Đề xuất các giải pháp sử dụng hợp lý nhằm phát huy các giá trị ưu thế để tạo hiệu quả kinh tế cao, kết hợp hài hòa giữa khai thác - bảo vệ tài nguyên phục vụ phát triển bền vững các hệ sinh thái (HST).
Nội dung đề tài
 • Tìm phương pháp luận và các phương pháp lượng giá kinh tế tài nguyên cho một số HST ven biển tiêu biểu phù hợp với điều kiện Việt Nam.
 • Thu thập các số liệu nghiên cứu đã có, kết hợp với khảo sát bổ sung do đề tài thực hiện tại các HST biển nghiên cứu trong năm 2008, đánh giá đặc điểm phân bố, hiện trạng tài nguyên và hình thức khai thác, sử dụng các HST rừng ngập mặn (RNM), cỏ biển và rạn san hô tiêu biểu của Việt Nam tại ven biển Hải Phòng, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam, bao gồm hiện trạng tài nguyên phi sinh vật, sinh vật và môi trường trong các HST nói trên.
 • Tiến hành các thí nghiệm để tìm hiểu các chức năng sinh thái được cung cấp từ các HST biển nghiên cứu như hấp thụ ô nhiễm, lọc dinh dưỡng, lắng đọng trầm tích, quang hợp làm cơ sở tính toán tổng giá trị kinh tế của các HST nghiên cứu.
 • Xây dựng bộ phiếu điều tra, tiến hành phỏng vấn nhân dân về các giá trị thu được từ các hệ sinh thái biển nghiên cứu. Các thông tin về các yếu tố kinh tế - xã hội của các vùng nghiên cứu để làm cơ sở tính toán, lượng giá kinh tế các giá trị thu được từ các HST biển.
 • Nhận dạng và xác định được các nhóm giá trị sử dụng trực tiếp, gián tiếp và chưa sử dụng từ các hàng hóa, dịch vụ chức năng sinh thái được cung cấp từ các HST RNM Tiên Lãng (Hải Phòng), cỏ biển trong phá Tam Giang - Cầu Hai (Thừa Thiên Huế) và rạn san hô Cù Lao Chàm (Quảng Nam).
 • Lựa chọn và áp dụng các phương pháp lượng giá kinh tế phù hợp với điều kiện Việt Nam vào lượng giá kinh tế các giá trị của hàng hóa và dịch vụ từ các HST biển tiêu biểu quy ra thành tiền tệ bằng các công thức toán học.
 • Đề xuất các giải pháp sử dụng bền vững các HST ven biển tiêu biểu trên kết quả    lượng giá kinh tế tài nguyên của các HST này.
Kết quả đạt được

Qua 2 năm thực hiện 2008 - 2009, đề tài đã đạt được các kết quả nghiên cứu sau:

 • Có được bộ số liệu về các giá trị của các HST biển ven bờ nghiên cứu (bao gồm HST rừng ngập mặn Tiên Lãng, HST cỏ biển Tam Giang - Cầu Hai, HST rạn san hô Cù Lao Chàm) trên cơ sở thu thập các số liệu nghiên cứu đã có, kết hợp với khảo sát bổ sung do đề tài thực hiện tại các HST biển nói trên trong năm 2008. Ngoài ra đề tài còn tiến hành các thí nghiệm để tìm hiểu các chức năng sinh thái được cung cấp từ các HST biển nghiên cứu như hấp thụ ô nhiễm, lọc dinh dưỡng, lắng đọng trầm tích, quang hợp làm cơ sở tính toán tổng giá trị kinh tế của các HST nghiên cứu.
 • Có được bộ số liệu điều tra nhân dân về các giá trị thu được từ các hệ sinh thái biển nghiên cứu. Các thông tin về các yếu tố kinh tế - xã hội của các vùng nghiên cứu để làm cơ sở tính toán, lượng giá kinh tế các giá trị thu được từ các HST biển.
 • Tìm hiểu các phương pháp lượng giá kinh tế tài nguyên trên thế giới, lựa chọn và áp dụng các phương pháp phù hợp với đề tài trong điều kiện Việt Nam. Chạy thông các mô hình tính toán kinh tế cho các phương pháp tính chi phí du lịch (TCM), phương pháp đánh giá ngẫu nhiên (CVM).
 • Lượng hóa các giá trị sử dụng gián tiếp thành tiền tệ dựa trên số liệu khoa học thu được từ các thí nghiệm như đo cường độ quang hợp của thực vật ngập mặn (TVNM) trong RNM Tiên Lãng, đo năng suất sơ cấp của thảm cỏ biển trong phá Tam Giang - Cầu Hai, tính toán lượng CO2 được hấp thụ làm cơ sở khoa học cho tính toán kinh tế cho giá trị này.
 • Trên cơ sở tìm hiểu những đe dọa và các chính sách quản lý của chính quyền địa phương đối với các HST biển nghiên cứu, đề tài đã đề xuất các nhóm giải pháp về chính sách và kỹ thuật cho từng điều kiện cụ thể của từng HST nhằm quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên của các HST RNM Tiên Lãng, cỏ biển trong phá Tam Giang - Cầu Hai và rạn san hô Cù Lao Chàm.

Kết quả đào tạo:
Hướng dẫn 01 cán bộ tập sự thực hiện nội dung nghiên cứu theo hướng kinh tế môi trường.

Sản phẩm
 • 01 báo cáo tổng kết đề tài, 01 báo cáo tóm tắt và 12 báo cáo chuyên đề thực hiện các nội dụng nghiên cứu của đề tài trong hai năm thực hiện.
 • 01 bài công bố trong Hội nghị toàn quốc về “Sinh học biển và Phát triển bền vững” tổ chức vào tháng 12 năm 2009 tại Đồ Sơn - Hải Phòng.
 • 01 bài dự kiến đăng trong tạp chí “Khoa học công nghệ biển” năm 2010.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".