Nghiên cứu sử dụng hợp lý tài nguyên và phòng tránh thiên tai trên lưu vực sông Mã.

Chủ nhiệm đề tài TS. Vũ Thị Thu Lan
Đơn vị thực hiện Viện Địa lý
Thời gian thực hiện 2008 - 2009
Tổng kinh phí 400 triệu đồng
Mục tiêu đề tài
 • Đánh giá hiện trạng và diễn biến tài nguyên nhiên nhiên (đất và nước) lưu vực sông Mã.
 • Xác định nguyên nhân và dự báo mức độ ảnh hưởng của quá trình suy thoái tài nguyên và tai biến thiên nhiên trên lưu vực.
 • Đề xuất các giải pháp khai thác sử dụng hợp lý các dạng tài nguyên đất, nước và phòng tránh thiên tai.
Kết quả đạt được
 • Đánh giá toàn diện về tài nguyên đất và nước cả về mặt trữ lượng, chất lượng và hiện trạng khai thác tài nguyên theo lưu vực sông.
 • Áp dụng phương pháp phân tích tổng hợp trên quan điểm hệ thống vào đánh giá các yếu tố tự nhiên, môi trường, kinh tế - xã hội tác động đến diễn biến tài nguyên đất, nước: nguyên nhân suy thoái và ước báo tài nguyên và môi trường trên lưu vực.
 • Sử dụng phương pháp mô hình SWAT cho lưu vực sông, nhằm xác định lượng nước đến tại các nút cân bằng và đánh giá tác động của vấn đề khai thác bề mặt lưu vực theo quy hoạch phát triển KT - XH đến năm 2020, đến tài nguyên nước và tài nguyên đất.
 • Đề xuất các biện pháp sử dụng hợp lý tài nguyên (công trình và phi công trình) và phòng tránh thiên tai. Trong đó có mô hình quản lý tổng hợp lưu vực sông phù hợp với yêu cầu thực tế của lưu vực sông Mã.
 • Xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên đất, nước và các dạng tai biến thiên nhiên (lũ lụt, lũ quét và hạn kiệt) lưu vực sông Mã.
Những đóng góp mới
 • Đã áp dụng thành công phương pháp phân tích tổng hợp trên quan điểm hệ thống vào đánh giá các yếu tố tự nhiên, môi trường, kinh tế - xã hội tác động đến tài nguyên đất, nước và dự báo mức độ ảnh hưởng của quá trình suy thoái tài nguyên và tai biến thiên nhiên trên lưu vực.
 • Lựa chọn và sử dụng mô hình toán phù hợp để đánh giá diễn biến tài nguyên nước theo các quy hoạch phát triển KT – XH đến năm 2020 trên lưu vực sông Mã.
 • Xây dựng các bản đồ tài nguyên đất và nước trên lưu vực sông Mã tỷ lệ: 1/250.000.
 • Đề xuất được các giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên và phòng tránh giảm thiểu các tai biến thiên nhiên trên lưu vực sông Mã.
 • Xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên đất, nước và các dạng tai biến thiên nhiên (lũ lụt, lũ quét và hạn kiệt) lưu vực sông Mã.

 

Sản phẩm

Sản phẩm khoa học:

 • Báo cáo tổng kết đề tài cùng các báo cáo chuyên đề, bản đồ, sơ đồ lưu vực sông Mã.
 • Bài báo: “Ứng dụng mô hình SWAT đánh giá ảnh hưởng của lớp phủ thực vật đến quá trình hình thành dòng chảy trên lưu vực sông Mã (phần Thanh Hóa)”, đăng trong tuyển tập Hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ V năm 2010.
Địa chỉ ứng dụng
 • Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Sơn La.
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa, Sơn La.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".