Mô hình hóa kỹ thuật phần mềm trong các hệ nhúng và ứng dụng vi sinh

Chủ nhiệm đề tài TSKH. Phạm Trần Nhu
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 150 triệu đồng