Một vài tính chất quang của giếng lượng tử bán dẫn Spintronic

Chủ nhiệm đề tài GS.TSKH Nguyễn Văn Trọng
Đơn vị thực hiện Viện Vật lý TP.HCM
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 180 triệu đồng
Nội dung đề tài
  • Khảo sát hàm coherence bậc 1 và bậc 2 thời gian của BEC polariton trong vi hốc bán dẫn bằng cách giải các phương trình động học Boltzmann cho các trạng thái cơ bản và kích thích được bổ sung bởi 1 phương trình vật chất cho xác suất tìm hạt ngưng tụ và cố gắng tìm ra một giải thích lý thuyết cho các công bố thực nghiệm gần đây.
Kết quả đạt được
  • Kết quả được công bố trong công trình :
    Coherence of condensed microcavity polaritons calculated within Boltzmann - Master equations, T.D. Doan, H. Thien Cao, D.B. Tran Thoai and H. Haug, Phys. Rev. B78, 205306 (2008)

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".