Động học của Polariton trong các vi hốc bán dẫn

Chủ nhiệm đề tài GS.TS Trần Thoại Duy Bảo
Đơn vị thực hiện Viện Vật lý TP.HCM
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 210 triệu đồng
Nội dung đề tài
  • Xét độ tái chuẩn hóa khối lượng hiệu dụng hạt tải trong giếng lượng tử bán dẫn spintronic ở nhiệt độ T≠0 dưới tác dụng của từ trường ngoài. Trong gần đúng RPA, chúng tôi khảo sát sự ảnh hưởng của kích thước giếng cũng như hiệu ứng ảnh điện  do sự khác biệt điện môi giữa rào và giếng lên khối lượng hiệu dụng của điện tử
Kết quả đạt được
  • Đã tính được khối lượng hiệu dụng điện tử phụ thuộc spin cho các kích thước khác nhau, kết quả chứng tỏ khối lượng hiệu dụng điện tử giảm khi kích thước tăng.
  • Đã tính được hiệu ứng ảnh điện trên khối lượng hiệu dụng điện tử trong bán dẫn spintronic GaAs. Kết quả chứng tỏ hiệu ứng ảnh điện do sự khác biệt điện môi của lớp rào và giếng gây nên sự thay đổi đáng kể khối lượng hiệu dụng của điện tử.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".