Chế tạo và NC động học điện tử và động học spin trong các vật liệu điện tử tiên tiến (sắt từ – CMR, GMR, sắt từ – CIM và bán dẫn pha loãng từ dạng khối và dạng màng mỏng kích thước nanô mét

Chủ nhiệm đề tài PGS. TS. Lê Văn Hồng
Đơn vị thực hiện Viện Khoa học Vật liệu
Thời gian thực hiện 2006 - 2008
Tổng kinh phí 450 triệu đồng
Nội dung đề tài
  • Nghiên cứu chế tạo vật liệu spin tử  màng mỏng nanomét như màng từ trở khổng lồ (CMR), màng từ đa lớp (GMR, TMR), màng bán dẫn  ôxit  pha từ loảng (DMS), và mang vật liệu điện môi khổng lồ (CIM) bằng kỹ thuật phún xạ ca tốt và bốc bay chùm tia laser trong chân không.
  • Nghiên cứu các tính chất vật liệu, các hiệu ứng động học tiêm spin, phân cực spin, nhằm tìm hiểu cơ chế tương tác trong hệ điện tử spin tương quan mạnh.
Kết quả đạt được
  • Đã NC và chế tạo thành công linh kiện van spin trên cơ sở màng từ đa lớp, có hệ số từ điện trở 10% tại nhiệt độ phòng, từ trường lật trạng thái khoảng 100 Oe, mở ra hướng NC ứng dụng chế tạo sensor từ. Đã chế tạo thành công dạng khối và màng mỏng vật liệu spin tử nền ôxit TiO2 pha tạp Co và vật liệu có hằng số điện môi khổng lồ La2NiO4. Đã công bố khoảng 15 bài báo trên các tạp chí quốc tế như PRB, JAP, JRS, JKPS…

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".