Nghiên cứu dự báo nguy cơ các tai biến thiên nhiên (lũ lụt, trượt lở, lũ quét, lũ bùn đá, xói lở bờ sông) lưu vực sông Hương và đề xuất các giải pháp phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại

Chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Lập Dân
Đơn vị thực hiện Viện Địa lý
Thời gian thực hiện 2007 - 2008
Tổng kinh phí 450 triệu đồng
Mục tiêu đề tài

Mục tiêu:

 • Xác định được các yếu tố tác động gây tai biến thiên nhiên (lũ lụt, trượt lở, lũ quét, lũ bùn đá, xói lở bờ sông) lưu vực sông Hương.
 • Nghiên cứu, dự báo nguy cơ các dạng tai biến cho lưu vực sông và đề xuất giải pháp phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.
Nội dung đề tài

 

Nội dung nghiên cứu:
Do đề tài mang tính tổng hợp, nguồn tài liệu cần thiết được thu thập đầy đủ, đa dạng các đặc điểm điều kiện tự nhiên và môi trường, các số liệu về kinh tế - xã hội, dân cư và dân tộc, nên trong quá trình thu thập số liệu, tập thể tác giả đã tiến hành theo các nhóm chuyên đề sau:


1. Nhóm chuyên đề về điều kiện tự nhiên và môi trường.
Trong 2 đợt điều tra khảo sát (năm 2007 và 2008) đề tài đã chú trọng bổ sung, đánh giá các yếu tố mặt đệm lưu vực (địa chất, địa động lực, địa chất thủy văn, địa hình, lớp phủ thực vật, lớp phủ thổ nhưỡng và các hoạt động kinh tế - xã hội lãnh thổ nghiên cứu) nhằm xác định các quy luật hình thành các tác nhân gây tai biến thiên nhiên trên lưu vực sông Hương. Trong đó tiến hành điều tra khảo sát vết lũ, vết trượt lở, vết sạt lở bờ sông, lấy mẫu đất, nước và đo đạc các đặc trưng thủy văn - thủy lực tại các mặt cắt lựa chọn, chú trọng điều tra khảo sát chế độ hải văn vùng bờ biển cửa sông.

 • Phân tích đánh giá tác động của điều kiện khí hậu (chú trọng các hình thế thời tiết gây mưa lớn) gây các tai biến thiên nhiên ở sông Hương.
 • Đánh giá ảnh hưởng của các tác nhân nội động lực đối với khả năng sinh tai biến thiên nhiên của lưu vực sông Hương.
 • Đánh giá đặc điểm địa hình, địa mạo đến sự hình thành lũ lụt, lũ quét, trượt lở, sạt lở bờ sông ở lưu vực sông Hương.
 • Đánh giá ảnh hưởng của lớp phủ thổ nhưỡng đến sự hình thành lũ lụt, lũ quét, trượt lở, sạt lở bờ sông ở lưu vực sông Hương.
 • Đánh giá ảnh hưởng lớp phủ thực vật với các tai biến thiên nhiên.
 • Tổng hợp hiện trạng các tai biến thiên nhiên trên lưu vực sông Hương.

2. Nhóm chuyên đề đánh giá tác động của các hoạt động kinh tế - xã hội đến lũ lụt miền Trung bao gồm:

 • Nghiên cứu và đánh giá các hoạt động KT - XH, dân cư lao động ảnh hưởng đến các tai biến thiên nhiên.
 • Tác động của các công trình thuỷ lợi, giao thông, cầu, cống với các tai biến thiên nhiên.

3. Nhóm chuyên đề xây dựng các bản đồ cảnh báo các tai biến thiên nhiên trên lưu vực sông Hương.

 • Xây dựng bản đồ cảnh báo ngập lụt theo các cấp báo động và ngập lụt lớn nhất ứng với lũ lịch sử 1999 trên lưu vực sông Hương.
 • Xây dựng bản đồ phân vùng nguy cơ lũ quét, lũ bùn đá trên lưu vực sông Hương.
 • Xây dựng bản đồ phân vùng nguy cơ trượt lở trên lưu vực sông Hương.
 • Xây dựng sơ đồ phân vùng nguy cơ sạt lở bờ sông Hương.
Kết quả đạt được

Về khoa học:

 • Đã áp dụng thành công phương pháp phân tích tổng hợp trên quan điểm hệ thống đánh giá các yếu tố tự nhiên (nội và ngoại sinh), môi trường, kinh tế - xã hội tác động gây các tai biến thiên nhiên trên lưu vực sông Hương.
 • Xây dựng các bản đồ cảnh báo các tai biến thiên nhiên trên lưu vực sông Hương tỷ lệ 1/100.000.
 • Đề xuất được các giải pháp tổng thể phòng tránh giảm thiểu các tai biến thiên nhiên trên lưu vực sông Hương.
 • Xây dựng ngân hàng dữ liệu về các tai biến thiên nhiên trên lưu vực sông Hương.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".