Bảo tồn các loài thực vật quý hiếm ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Bát Đại Sơn và phụ cận thuộc tỉnh Hà Giang, Việt Nam - Mã số Nhiệm vụ: VAST.HTQT.PHAP.01/16-17

Chủ nhiệm đề tài TS. Chu Thị Thu Hà
Đơn vị thực hiện Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật
Thời gian thực hiện 2016 - 2017
Thuộc chương trình Cộng Hòa Pháp
Cán bộ tham gia Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật– Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam:PGS.TS.Thomas Haevermans;Viện Hệ thống học, tiến hóa và đa dạng sinh học – Bảo tàng lịch sử tự nhiên quốc gia Pháp
Tổng kinh phí 200 triệu đồng
Xếp loại đề tài Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

- Đánh giá được thực trạng phân bố của các loài thực vật có giá trị bảo tồn và bị đe dọa ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Bát Đại Sơn và phụ cận, tỉnh Hà Giang.
- Bảo tồn nguyên vị từ 1 đến 2 loài thực vật quý hiếm. Đề xuất hướng bảo tồn thích hợp đối với một số loài thực vật có giá trị và triển vọng.
- Nâng cao năng lực nghiên cứu và hợp tác khoa học cho cả hai bên tham gia thực hiện nhiệm vụ.

Kết quả đạt được

- Đã tổng hợp và bổ sung một số dẫn liệu về phân bố, sinh học, sinh thái của 5 loài thực vật quý hiếm có nguy cơ bị đe dọa là Thìa là hóa gỗ việt, Thổ tế tân, Hoa tiên, Bách vàng việt và Aspidistra neglecta tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Bát Đại Sơn, Hà Giang.
- Nhân giống sinh dưỡng ở quy mô phòng thí nghiệm đối với Thổ tế tân và Biến hóa núi cao thu được tỷ lệ ra rễ đạt 8-14% và 22,50-28,75%, tương ứng.
- Nhân giống hữu tính Thìa là hóa gỗ việt cho kết quả khả quan với tỷ lệ nảy mầm đạt 59%.
- Bảo tồn nguyên vị Thìa là hóa gỗ việt bằng phương pháp khoanh nuôi theo dõi trong 5 tháng cho thấy kết quả bảo tồn đạt từ 90,20-96,78%. Kết quả trồng mới Thìa là hóa gỗ việt đạt tỷ lệ 63,3% cây sống.
- Góp phần đào tạo 01 thạc sỹ về bảo tồn đa dạng thực vật.
- Nâng cao năng lực nghiên cứu và hợp tác khoa học cho cả hai bên tham gia thực hiện nhiệm vụ.

Một số hình ảnh của đề tài:

ctha1

ctha2

Những đóng góp mới

- Nhân giống hữu tính Thìa là hóa gỗ việt với kết quả khả quan cho tỷ lệ nảy mầm đạt 59% và trồng ra đất rừng với tỷ lệ sống đạt 63,3%.

Sản phẩm

- Các bài báo đã công bố (liệt kê):
+ Nguyen K. S., Averyanov L. V., Tillich H. J., Pham V. T., Maisak T. V. & Ly N. S. (2017) Aspidistra cyathiflora var. bifolia and A. neglecta spp. nov. (Convallariaceae) from northern Vietnam. Nordic Journal of Botany 35(4) 482–487.
+ Chu Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Phương Hạnh, Nguyễn Sinh Khang, Phạm Văn Thế, Lê Ngọc Diệp, Trần Huy Thái, Bùi Thu Hà, Nguyễn Thị Hồng Nhung, Nguyễn Trường Sơn (2017) Đặc điểm phân bố và nhân giống hữu tính Thìa lá hóa gỗ việt (Xyloselinum vietnamense Pimenov & Kljuykov) tại khu Bảo tồn thiên nhiên Bát Đại Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. Hội nghị khoa học toàn quốc về sinh thái và tài nguyên sinh vật lần thứ 7, tr. 1151-1158.
- Các sản phẩm khác (nếu có): Quyết định số 9852/QĐ-ĐHSPHN ngày 13/12/2017 của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội về việc giao đề tài luận văn thạc sĩ và công nhận cán bộ hướng dẫn cho học viên cao học khóa 2016-2018 (k26).

Địa chỉ ứng dụng

Kết quả của nhiệm vụ góp phần là cơ sở khoa học để áp dụng cho Khu Bảo tồn thiên nhiên Bát Đại Sơn, Hà Giang trong việc bảo tồn và phát triển Thìa là hóa gỗ việt và một số loài thực vật quý hiếm khác.

Kiến nghị

K?t qu? nghiên c?u c?a nhi?m v? trong kho?ng th?i gian và kinh phí có h?n m?i ch? là các k?t qu? ban ??u. Trong t??ng lai, c?n có các nghiên c?u sâu h?n và r?ng h?n v? b?o t?n các loài th?c v?t quý hi?m có nguy c? b? ?e d?a t?i Khu B?o t?n thiên nhiên Bát ??i S?n và ph? c?n, t?nh Hà Giang nói riêng và t?i Vi?t Nam nói chung.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".