VĂN PHÒNG

Trụ sở: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Chánh Văn phòng: ThS. Lê Sỹ Tùng
Phó Chánh Văn phòng: 1. ThS. Nguyễn Thanh Hùng
                                        2. ThS. Vũ Thị Dung
                                        3. ThS. Chu Thị Hoài Thu

Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thành lập theo Nghị định 118/CP ngày 20/05/1975 của Hội đồng Chính phủ thành lập Viện Khoa học Việt Nam. Hiện nay, hoạt động theo Quyết định số 1396/QĐ-KHCNVN ngày 27/10/2011 của Chủ tịch Viện ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (+84)(4) 3836.3122
Fax: (+84)(4) 3836.3122
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
BAN LÃNH ĐẠO
Chánh Văn phòng: ThS. Lê Sỹ Tùng
Phó Chánh Văn phòng: 1. ThS. Nguyễn Thanh Hùng
2. ThS. Vũ Thị Dung
3. ThS. Chu Thị Hoài Thu
CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ
Chức năng
 • Giúp việc Chủ tịch Viện HLKHCNVN trong công tác chỉ đạo, điều hành các hoạt động chung của Viện; giúp Chủ tịch Viện tổ chức điều hoà, phối hợp hoạt động của các đơn vị trực thuộc Viện; tổ chức thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ; quản lý tài chính, tài sản của đơn vị cấp 3 Văn phòng; bảo đảm phương tiện, điều kiện làm việc phục vụ chung cho hoạt động của Lãnh đạo Viện, các đơn vị giúp việc Chủ tịch Viện và khối văn phòng dân đảng.
  Nhiệm vụ
  1. Xây dựng trình Chủ tịch Viện kế hoạch công tác dài hạn, 5 năm và hàng năm của Văn phòng; tham gia xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, 5 năm và hàng năm của Viện.
  2. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng các đề án, dự thảo văn bản trong các lĩnh vực thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng.
  3. Tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, văn bản thuộc phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng.
  4. Đảm bảo công tác pháp chế và tổ chức thực hiện các chỉ thị, quyết định của Chủ tịch Viện liên quan đến trách nhiệm của Văn phòng.
  5. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo, sơ kết, tổng kết định kỳ và đột xuất về việc thực hiện nhiệm vụ của Viện theo quy định của Nhà nước và của Viện.
  6. Giúp Lãnh đạo Viện điều hành và quản lý các hoạt động của Viện.
  7. Thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ.
  8. Thực hiện công tác lễ tân, quản trị.
  9. Giúp Chủ tịch Viện trong việc thực hiện công tác sửa chữa, xây dựng cơ bản của Viện.
  10. Quản lý nguồn kinh phí nhà nước giao, nguồn kinh phí nước ngoài tài trợ và các nguồn kinh phí khác.
  11. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy chế làm việc và các quy chế khác theo quy định.
  12. Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực công tác của Văn phòng.
  13. Thực hiện sơ kết, tổng kết và chế độ báo cáo, thống kê về các lĩnh vực công tác.
  14. Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và quản lý công chức, viên chức, người lao động.
  15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Viện giao.
  LỰC LƯỢNG CÁN BỘ
  Tổng số CBVC: 84 người

  - Số biên chế: 36
  - Số hợp đồng: 48
  - Tiến sỹ:
  - Thạc sỹ: 09
  - Cử nhân: 30
  - Khác: 45

  Trong đó: Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh:

  - Tổng số 13
  - Biên chế: 6
  - Hợp đồng: 7
  - Thạc sĩ: 02
  - Cử nhân: 04
  - Khác: 07

   
  MỘT SỐ THÀNH TỰU NỔI BẬT
  • Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là tổ chức giúp việc Chủ tịch Viện, là đầu mối thông tin giúp Chủ tịch Viện trong việc điều hoà phối hợp các hoạt động; phối hợp với các đơn vị chức năng giúp Chủ tịch Viện soạn thảo và trình Chủ tịch ban hành các quy định nội bộ nhằm xây dựng nề nếp quản lý một cách khoa học, có hiệu quả trong quá trình điều hành các hoạt động của Viện.
  • Tiếp nhận, luân chuyển và giải quyết kịp thời văn bản đi, văn bản đến không để xảy ra sai sót; đóng dấu các loại giấy tờ theo đúng nguyên tắc. Thực hiện tốt công tác lập, lưu hồ sơ, tài liệu của Viện, Văn phòng nộp lưu vào lưu trữ phục vụ các cán bộ, công chức, viên chức đến khai thác thông tin kịp thời và hiệu quả.
  • Được giao quản lý nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp phục vụ nghiên cứu khoa học, xây dựng cơ bản và các hoạt động khác của Viện. Thực hiện chi trả cho gần 100 nhiệm vụ, đề tài khoa học và các đầu mối công việc như: lương, thanh quyết toán BHXH, BHYT, Chương trình khoa học công nghệ vũ trụ, Hợp tác quốc tế, dự án “Toà nhà Trung tâm”, dự án về tinh nhỏ, thanh toán công nợ điện nước… và các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Viện giao.
  • Quản lý và vận hành hiệu quả hệ thống cơ sở kỹ thuật hạ tầng; đảm bảo việc thông tin liên lạc thông suốt; trang âm, khánh tiết tại hội nghị, hội thảo… được phục vụ theo yêu cầu của Lãnh đạo Viện; duy trì, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống điện nước; sửa chữa lắp đặt thêm hệ thống đèn ngoài trời phục vụ công tác bảo vệ an toàn cơ quan, công tác nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ tại khu vực Nghĩa Đô.
  • Công tác Quản trị - Hậu cần, chăm sóc sức khoẻ ban đầu… luôn được đảm bảo kịp thời, đáp ứng được yêu cầu của Lãnh đạo Viện.
  • Phối hợp với các cơ quan hữu quan về việc xin cấp đất xây dựng trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội và Dự án “Cơ sở nghiên cứu và phát triển công nghệ cao của Viện khoa học và Công nghệ Việt Nam tại khu công nghệ cao Hòa Lạc. Văn phòng đã cử cán bộ có năng lực phối hợp với Tổ xây dựng dự án thường xuyên và có hiệu quả;
  • Đã triển khai dự án “Toà nhà Trung tâm”  của Viện KHCNVN, năm 2012 hoàn thành;
  • Thực hiện Dự án cải tạo cảnh quan và giải phóng mặt bằng theo quy hoạch đã được phê duyệt trong Khu nghiên cứu Nghĩa Đô theo hướng hiện đại và đảm bảo xanh - sạch - đẹp.

  Cơ quan đại diện tại TP. Hồ Chí Minh

  Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
  Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".