VIỆN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

Trụ sở: Nhà A30 - Số 18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Viện trưởng: PGS.TS.NCVCC. Trịnh Văn Tuyên
Phó Viện trưởng:  1. PGS.TS.NCVCC. Nguyễn Thị Huệ
                               2. ThS.CVC. Nguyễn Trần Điện
                              3. TS. Đỗ Văn Mạnh
Quyết định số 148/2002/QĐ-TTg ngày 30/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ
Người ký: Thủ tướng Chính phủ

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
Nhà A30 - số 18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 043.7569136
Fax: 043.7911203
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.iet.ac.vn
BAN LÃNH ĐẠO
Viện trưởng: PGS.TS.NCVCC. Trịnh Văn Tuyên
Phó Viện trưởng:
1. PGS.TS.NCVCC. Nguyễn Thị Huệ
2. ThS.CVC. Nguyễn Trần Điện
3. TS. Đỗ Văn Mạnh
HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

Hội đồng khoa học Viện Công nghệ môi trường nhiệm kỳ 2012 – 2014 được thành lập theo Quyết định số 63/QĐ-KHCNVN của Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam ngày 02/02/2012. Danh sách 17 thành viên hội đồng kèm theo các chức danh Ban Thường trực Hội đồng khoa học được bổ nhiệm theo Quyết định số 85/QĐ-KHCNVN ngày 09/02/2012, như sau:

- Chủ tịch hội đồng: GS.TS. Đặng Đình Kim
- Phó Chủ tich hội đồng: PGS.TS. Nguyễn Thị Huệ, TS. Phan Đỗ Hùng
- Thư ký: TS. Đặng Thanh Tú
- Uỷ viên: PSG.TSKH. Ngô Quốc Bưu (thành viên mời), PGS.TS. Nguyễn Hoài Châu, PGS.TS. Hà Ngọc Hiến, PGS.TS. Nguyễn Hồng Khánh (thành viên mời), PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Thảo (thành viên mời), TS. Tăng Thị Chính, TS. Nguyễn Thành Đồng, TS. Hoàng Đức Hạnh, TS. Nguyễn Minh Sơn, PGS.TS. Dương Thị Thuỷ, TS. Nguyễn Quang Trung, TS. Trịnh Văn Tuyên, KSC. Tô Thị Hải Yến

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ
Chức năng
 • Nghiên cứu cơ bản, phát triển công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao trong lĩnh vực công nghệ môi trường và các lĩnh vực khác có liên quan theo quy định của pháp luật.
Nhiệm vụ
 • Nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ môi trường;
 • Triển khai, ứng dụng và chuyển giao các kết quả nghiên cứu, các quy trình công nghệ vào thực tiễn, phục vụ công tác bảo vệ môi trường và phát triển bền vững;
 • Triển khai dịch vụ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực phân tích, đánh giá, dự báo, xử lý, cải thiện, quy hoạch môi trường và các lĩnh vực khoa học khác có liên quan;
 • Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao trong lĩnh vực khoa học và công nghệ môi trường và các lĩnh vực khoa học khác có liên quan;
 • Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công nghệ môi trường và các lĩnh vực khoa học khác có liên quan;
 • Quản lý về tổ chức, bộ máy; quản lý và sử dụng công chức, viên chức của đơn vị theo quy định của Nhà nước và của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;
 • Quản lý về tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của Nhà nước;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Viện giao.
CƠ CẤU TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG CÁN BỘ
Các phòng chuyên môn

* Các phòng chuyên môn: 10 Phòng, 04 Trung tâm:
- Phòng Phân tích độc chất môi trường;
- Phòng Phân tích chất lượng môi trường;
- Phòng Công nghệ xử lý nước;
- Phòng Công nghệ xử lý chất thải rắn và khí thải;
- Phòng Vi sinh vật môi trường;
- Phòng Thủy sinh học môi trường;
- Phòng Công nghệ điện hóa môi trường;
- Phòng Công nghệ thân môi trường;
- Phòng Quy hoạch môi trường;
- Phòng Giải pháp công nghệ cải thiện môi trường;
- Trung tâm Công nghệ môi trường tại thành phố Hồ Chí Minh;
- Trung tâm Công nghệ môi trường tại thành phố Đà Nẵng;
- Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng và Triển khai công nghệ;
- Trung tâm hợp tác khoa học Việt – Nga.

Các đơn vị quản lý nghiệp vụ
- Phòng Quản lý tổng hợp
Tổng số CBVC: 167 người

- Số biên chế: 53
- Số hợp đồng: 114
- Giáo sư: 01
- Phó Giáo sư: 04
- Tiến sỹ khoa học:
- Tiến sỹ: 17
- Thạc sỹ: 49
- Cử nhân: 76
- Khác: 20

CÁC HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CỦA ĐƠN VỊ
 • Trong những năm qua, Viện thường xuyên thực hiện đầy đủ kế hoạch công tác nghiên cứu và triển khai khoa học công nghệ. Một số kết quả nghiên cứu có giá trị khoa học cao đã được công bố trên các tạp chí khoa học có uy tín, tại các hội nghị hội thảo trong nước và quốc tế. Một số kết quả mới đã được ứng dụng có hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường tại nhiều địa phương. Danh mục các sản phẩm công nghệ của Viện không ngừng tăng lên theo các năm về số lượng và quy mô sản phẩm.
 • Trong lĩnh vực hợp tác quốc tế, Viện đã và đang thực hiện nhiều đề tài hợp tác song phương và đa phương với các đối tác như Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Belarus, Canada, Pháp, Mỹ….
 • Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực được chú trọng. Số lượng nghiên cứu sinh được Viện nhận đào tạo và số lượng học viên cao học được cán bộ của Viện hướng dẫn hoàn thành luận văn tốt nghiệp tăng hơn các năm trước.
NHỮNG THÀNH TỰU NỔI BẬT (năm 2012)
 • Số đề tài KHCN được giao năm 2012 là 35 đề tài, với tổng kinh phí nghiên cứu năm 2012 là 18.132 triệu đồng;
 • Ký 11 hợp đồng KHCN thực hiện đề tài với tổng kinh phí năm 2012 là 3.518 triệu đồng, trong đó có 08 hợp đồng với các Sở, ban ngành địa phương và 03 đề tài nhánh của các hợp đồng dự án được thực hiện bằng kinh phí sự nghiệp khoa học.
 • Số hợp đồng KHCN và dịch vụ năm 2012 là 207, với tổng kinh phí thực hiện năm 2012 là 29.891 triệu đồng. Trong đó có 196 hợp đồng chịu thuế với giá trị là 26.373 triệu đồng, 08 hợp đồng thực hiện đề tài KHCN với các sở ban ngành có tổng giá trị 3.133 triệu đồng và 03 hợp đồng thực hiện các đề tài nhánh có giá trị 385 triệu đồng.
 • Số công trình khoa học công bố năm 2012 là 68 bài, trong đó có 15 bài báo quốc tế; 38 bài trên tạp chí quốc gia và 15 bài trên các ấn phẩm chuyên ngành khác.
 • Đã xây dựng được 21 thỏa thuận hợp tác nghiên cứu và trao đổi chuyên gia với các tổ chức nước ngoài như Đại học Khoa học và Công nghệ Montpellier 2, Korea Environment Corporation, các Viện nghiên cứu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga chi nhánh Siberi, các trường đại học thuộc liên bang Nga, một số trường Đại học lớn tại Nhật Bản (Kyoto, Osaka Sangyo…), trường Đại học Công nghệ Dresden và một số tập đoàn tại Nhật Bản. Hầu hết các hoạt động hợp tác nghiên cứu đều hướng tới các sản phẩm công nghệ có khả năng ứng dụng ngay tại Việt Nam.
 • Số NCS, học viên cao học đang đào tạo tại đơn vị: 21 người
 • Số NCS, cao học là cán bộ của đơn vị đang đào tạo ở nước ngoài: 10 người
 • Đã tổ chức: 3 hội thảo khoa học

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".