Thông báo

Thông báo đơn vị và cá nhân chủ trì thực hiện các Dự án Sản xuất – thử nghiệm cấp Viện KHCNVN trong năm 2013

.

Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã có Quyết định số 1467/QĐ-KHCNVN ngày 15/10/2012 về việc phê duyệt danh mục các dự án Sản xuất – thử nghiệm cấp Viện KHCNVN để giao cho đơn vị và cá nhân chủ trì thực hiện trong kế hoạch 2013-2014.

Căn cứ các quy định của Viện KHCNVN về quản lý các đề tài và dự án độc lập cấp Viện KHCNVN, Viện KHCNVN hướng dẫn các đơn vị và các cán bộ khoa học đã được giao thực hiện dự án theo Quyết định trên hoàn chỉnh hồ sơ như sau:

Hồ sơ gồm:

  • Đơn đăng ký;
  • Thuyết minh Dự án Sản xuất – thử nghiệm;
  • Tóm tắt hoạt động KHCN của đơn vị đăng ký chủ trì dự án;
  • Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm dự án;
  • Giấy xác nhận đủ điều kiện thực hiện dự án;
    (Các mẫu trên được gửi kèm công văn)
  • Văn bản xác nhận của đơn vị đối ứng có tham gia đóng góp kinh phí theo hướng dẫn tại Thông tư Liên tịch số 22/2011/TTLT-BTC-BKHCN ngày 21/02/2011 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ về “Hướng dẫn quản lý tài chính đối với các dự ản sản xuất thử nghiệm được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí” (Lưu ý: cần đọc kỹ Thông tư này để lập Thuyết minh dự án).

Số lượng hồ sơ: 10 bản (02 bản gốc và 08 bản photo)

Quy cách hồ sơ:

  • 10 bản được đựng trong cùng 01 phong bì;
  • Trên phong bì ghi rõ: tên dự án, tên cán bộ đăng ký chủ nhiệm và đơn vị đăng ký chủ trì.

Thời hạn nộp hồ sơ: trước 16h30’ ngày 25/11/2012, gửi về Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội (qua Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ).

Những hồ sơ đến sau thời hạn trên hoặc không đúng mẫu quy định sẽ không được xem xét để thẩm định.

Đề nghị các đơn vị phổ biến thông báo này cùng danh mục dự án đã được phê duyệt để cán bộ nghiên cứu dự kiến được giao chủ nhiệm tiến hành hoàn chỉnh hồ sơ theo hướng dẫn trên.

Nguồn tin: Ban Ứng dụng và triển khai công nghệ

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".