Thông báo

Thông báo về việc tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2013

.

Thực hiện Công văn số 6902/BTP-PBGDPL ngày 25/9/2013 của Bộ Tư pháp về việc tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” ngày 09/11/2013, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam hướng dẫn tổ chức thực hiện như sau: 


I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

 Triển khai thực hiện có hiệu quả quy định về ngày pháp luật theo quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; thu hút sự quan tâm, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về mục đích, ý nghĩa của Ngày pháp luật, làm cho ngày pháp luật trở thành đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng nhằm cổ vũ, khuyến khích các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Viện Hàn lâm tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật, nâng cao ý thức bảo vệ pháp luật; góp phần tạo chuyển biến mới về chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật.

2. Yêu cầu

- Quán triệt đầy đủ nội dung, mục đích, ý nghĩa, yêu cầu về Ngày pháp luật quy định trong Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Việc triển khai Ngày pháp luật phải được thực hiện đồng bộ, gắn kết chặt chẽ với các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng và thi hành pháp luật của các cán bộ, viên chức và người lao động Viện.

II. CHỦ ĐỀ NGÀY PHÁP LUẬT NĂM 2013

1. Chủ đề

- “Toàn dân xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

2. Khẩu hiệu

- “Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật”;
- “Hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”;
- “Nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật là bảo vệ chính bạn, gia đình bạn và xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, van minh”;
- “Thực hiện pháp luật là quyền và nghĩa vụ của mọi công dân”;
- “Tôn trọng và chấp hành pháp luật là nét đẹp văn hoá của mỗi công dân”;
- “Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu chấp hành và bảo vệ pháp luật”;
Các khẩu hiệu khác phù hợp với chủ đề Ngày pháp luật, gắn với lĩnh vực hoạt động của từng đơn vị.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC NGÀY PHÁP LUẬT

1. Nội dung

Ngày pháp luật năm 2013 được tổ chức với nội dung cụ thể như sau:
- Tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày pháp luật;
- Bằng các hình thức phù hợp với từng đơn vị tổ chức tuyên truyền sâu rộng về vị trí, vai trò của Hiến pháp và pháp luật trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội;
- Các đơn vị tập trung phổ biến, giáo dục và triển khai thi hành các văn bản pháp luật mới thuộc lĩnh vực quản lý của đơn vị mình, chú trọng các văn bản liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của các cá nhân, tổ chức.
- Ngoài những nội dung trên, các đơn vị cần lựa chọn để phổ biến, thông tin về pháp luật và thi hành pháp luật trong những lĩnh vực đang được mọi người quan tâm: phòng chống tham nhũng, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm… qua đó, giáo dục, vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nâng cao ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật, ý thức bảo vệ pháp luật.

2. Hình thức

- Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp lụât thông qua các hình thức hội nghị, hội thảo, toạ đàm, tài liệu pháp luật, thi tìm hiểu pháp luật…
- Lồng ghép nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật với các hoạt động thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, Năm an toàn giao thông.
- Thực hiện các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan về Ngày pháp luật, triển lãm tranh, hình ảnh, tài liệu về thực hiện pháp luật.
- Treo Băng rôn, khẩu hiệu Ngày pháp luật tại đơn vị từ ngày 04/11/2013 đến ngày 10/11/2013.
Các đơn vị tuỳ theo điều kiện, hoàn cảnh cụ thể lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp với đặc thù của đơn vị để triển khai Ngày pháp luật đảm bảo hiệu quả.

3. Thời gian

- Từ ngày 20/10/2013 đến ngày 10/11/2013

4. Tổ chức thực hiện Ngày pháp luật năm 2013

Các đơn vị triển khai thực hiện “Ngày pháp luật năm 2013” và báo cáo kết quả thực hiện về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (qua Văn phòng) và gửi kèm file theo địa chỉ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 25/11/2013.

Trên đây là nội dung hướng dẫn tổ chức thực hiện Ngày pháp luật năm 2013, đề nghị các đơn vị nghiên cứu, tổ chức thực hiện./.

ngayphapluatvn

phapluat2

Lãnh đạo Văn phòng chúc mừng phòng Tổng hợp và Pháp chế nhân ngay Pháp luật Việt Nam 9/11/2013

 

Nguồn tin: Văn phòng Viện HLKHCNVN 
Xử lý tin: Minh Tâm 

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".