Thông báo

Thông báo về việc phân công công tác của Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

.

Ngày 1/7/2020, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo tới các đơn vị trong và ngoài Viện về việc phân công công tác của Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam như sau:

Chủ tịch Châu Văn Minh: Lãnh đạo mọi mặt hoạt động của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ của Viện; chỉ đạo, giải quyết những công việc thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của Chủ tịch Viện được Chính phủ quy định; Chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về toàn bộ hoạt động của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; trực tiếp chỉ đạo lĩnh vực công tác: Chiến lược và quy hoạch phát triển; các chương trình, dự án, đề án quan trọng của Viện; trực tiếp quản lý và điều hành công tác Hợp tác quốc tế.

Phó Chủ tịch Phan Ngọc Minh: Giúp Chủ tịch Viện trong quản lý và điều hành các lĩnh vực công tác công tác kế hoạch - tài chính, quản lý khoa học; thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chủ tịch Viện giao; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Viện về các nhiệm vụ được Chủ tịch Viện phân công.

Phó Chủ tịch Trần Tuấn Anh: Giúp Chủ tịch Viện trong quản lý và điều hành các lĩnh vực công tác tổ chức - Cán bộ, thi đua - khen thưởng, kiểm tra và văn phòng; thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chủ tịch Viện giao; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Viện về các nhiệm vụ được Chủ tịch Viện phân công.

Phó Chủ tịch Chu Hoàng Hà: Giúp Chủ tịch Viện trong quản lý và điều hành các lĩnh vực công tác ứng dụng và triển khai công nghệ, hợp tác với các Bộ, ngành, địa phương, đào tạo đại học và sau đại học; thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chủ tịch Viện giao; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Viện về các nhiệm vụ được Chủ tịch Viện phân công.

Nội dung thông báo xem chi tiết tại đây.

Nguồn tin: Văn phòng Viện Hàn lâm KHCNVN
Xử lý tin: Thanh Hà 

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".