Thông báo

Viện Hóa sinh biển tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2012

- Căn cứ Quyết định số 519/ QĐ-KHCNVN ngày 29 tháng 4 năm 2010 của Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Hóa sinh biển;
- Căn cứ Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 7/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ;
- Căn cứ Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/2/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT;
- Căn cứ Quyết định số 2920/QĐ-BGDĐT ngày 6/8/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Viện Hóa sinh biển đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Hóa hữu cơ; Hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo của Viện Hóa sinh biển, xem tại đây.
- Căn cứ Công văn số 6313/ BGDĐT-KHTC ngày 25/9/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh sau đại học, thông báo chỉ tiêu đào tạo tiến sĩ năm 2012 cho Viện Hóa sinh biển;

Thông báo về việc phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của chương trình khoa học công nghệ độc lập cấp nhà nước về công nghệ vũ trụ giai đoạn 2012 – 2015

Căn cứ Quyết định số 137/QĐ-TTg ngày 14/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vũ trụ đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1244/QĐ-TTg ngày 25/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 2011 – 2015;

Hội thảo Khoa học toàn quốc “Hoá dược phẩm Việt Nam – tiềm năng và triển vọng”

Ngày 07/5/2012, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt “Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hoá dược đến năm 2020” (gọi tắt là Chương trình Hoá dược) tại Quyết định số 61/2007/QĐ-Ttg.

Văn phòng Chương trình Hoá dược phối hợp với Hội Hoá học Việt Nam, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng, Phân hội Hoá dược sẽ tổ chức Hội thảo Khoa học toàn quốc “Hoá dược phẩm Việt Nam – Tiềm năng và triển vọng” tại Đà Nẵng. Thời gian dự kiến: Từ ngày 26-28/10/2012.

Thông báo mới về quy trình cấp Giấy chứng nhận giao nộp kết quả nghiên cứu đề tài cho website Viện KHCNVN

Thực hiện tinh thần Quyết định số 506/QĐ-KHCNVN ngày 26/4/2012 của Viện KHCNVN về việc triển khai thông tin kết quả đề tài trên trang website của Viện, Trung tâm Tin học xin thông báo tới các đơn vị, chủ nhiệm đề tài “Quy trình cấp giấy chứng nhận giao nộp kết quả nghiên cứu đề tài cho website Viện KHCNVN” như sau:

Tuyển chọn đơn vị và cá nhân chủ trì thực hiện các đề tài thuộc 7 hướng KHCN ưu tiên cấp Viện KHCNVN trong năm 2013

Căn cứ Quyết định số 1027/QĐ-KHCNVN ngày 03/8/2012 của Chủ tịch Viện khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ban hành phê duyệt danh mục 50 đề tài theo 7 hướng KHCN ưu tiên cấp Viện KHCNVN để tuyển chọn đơn vị và cá nhân chủ trì thực hiện trong kế hoạch 2013-2014, kèm theo là Quyết định phê duyệt và danh mục các đề tài cùng các yêu cầu về mục tiêu, sản phẩm, kết quả cần đạt, thời gian thực hiện và kinh phí (Xem chi tiết tại đây)

Ngày 16/8/2012, Thừa lệnh Chủ tịch Viện KHCNVN, Trưởng ban Kế hoạch – Tài chính đã ra Quyết định số 1172/KHCNVN-KHTC thông báo đăng ký tuyển chọn đơn vị và cá nhân chủ trì thực hiện các đề tài thuộc 7 hướng KHCN ưu tiên cấp Viện KHCNVN trong năm 2013, hướng dẫn các đơn vị và các cán bộ khoa học đăng ký tuyển chọn như sau:

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".