Thông báo

Thông báo các đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ thực hiện năm 2018 không được lựa chọn thực hiện trong Chương trình Tây Nguyên 2016-2020

Thực hiện Quyết định số 965/QĐ-BKHCN ngày 26 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ KHCN về phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của chương trình khoa học công nghệ cấp Quốc Gia: “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế”, Mã số KHCN-TN/16-20 (Chương trình Tây Nguyên 2016-2020), Ban Chủ nhiệm Chương trình Tây Nguyên đã thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN thực hiện từ năm 2018 trên Cổng thông tin điện tử Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Khoa học và Công nghệ từ ngày 04 tháng 5 năm 2017 đến ngày 07 tháng 6 năm 2017. Trong thời hạn trên, Văn phòng Chương trình Tây Nguyên 2016-2020 đã tiếp nhận trên 120 các phiếu đề xuất nhiệm vụ từ 12 Bộ ngành, Liên hiệp hội và các địa phương Tây Nguyên.

Thông báo Xây dựng đề xuất dự án Phát triển sản phẩm thương mại cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2018

Để triển khai chương trình Phát triển Sản phẩm thương mại của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trong năm 2018. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo đến các đơn vị trực thuộc đề xuất Dự án Phát triển sản phẩm thương mại cấp Viện Hàn lâm thực hiện năm 2018 cụ thể như sau:

Thông báo Xây dựng đề xuất nhiệm vụ Phát triển công nghệ cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2018

Để triển khai, thúc đẩy chương trình Phát triển công nghệ của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trong năm 2018. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm) thông báo đến các đơn vị trực thuộc để đề xuất nhiệm vụ Phát triển công nghệ cấp Viện Hàn lâm thực hiện năm 2018 cụ thể như sau:

Thông báo về việc tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia bắt đầu thực hiện từ năm 2018

Thực hiện Quyết định số 1966/QĐ-VHL ngày 27 tháng 9 năm 2017 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN đặt hàng cấp quốc gia thuộc Chương trình Khoa học và công nghệ cấp Quốc gia: “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế”, Mã số KHCN-TN/16-20 (Chương trình Tây Nguyên 2016-2020) thực hiện từ năm 2018.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".